นโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลก

1บทนำ
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตอบสนองความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุดให้แก่แขกผู้เข้าพักของเรา ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณกับ Hyatt (“เป้าหมาย”) เราให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมได้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ
ในฐานะหนึ่งในแขกผู้เข้าพักของเราหรือผู้ที่เราดำเนินธุรกิจด้วย คุณเข้าใจและยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของแขกผู้เข้าพักฉบับนี้ (“นโยบาย”นี้)
2การใช้นโยบายนี้
นโยบาย นี้มีผลกับข้อมูลส่วนบุคคลของแขกผู้เข้าพักทุกคน รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่เราทำธุรกิจด้วยหรือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเรา รวมทั้งการใช้งานใดๆ ของข้อมูลเหล่านี้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทั้งโดยทางวาจา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
นโยบายนี้ให้ผลกระทบต่อความมุ่งมั่นของเราที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและได้รับการลงมติยอมรับโดยนิติบุคคลต่างๆ และหน่วยกฎหมายที่แตกต่างกันที่จัดการ บริหาร เป็นแฟรนไชส์ รับอนุญาต เป็นเจ้าของและ / หรือให้บริการต่างๆ ในทรัพย์สินของ Hyatt โรงแรมและรีสอร์ท (รวมถึงผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้า " Hyatt ®" "โรงแรม Hyatt Regency ®" " Park Hyatt ®" "Grand Hyatt ®" " Andaz ®" " Hyatt Centric®" " Hyatt Place ®" " Hyatt House " "Ziva Hyatt " หรือ " Zilara Hyatt " หรือ " Hyatt Residence Club ®คุณสมบัติของ " ทั่วโลก " (" Hyatt Hotels & Resorts ®”). หน่วยงานเหล่านี้ได้แก่ Hyatt Hotels Corporation และหน่วยงานในสังกัดทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นๆ ที่ครอบครองสถานประกอบการของ Hyatt Hotels & Resorts และ Hyatt Residence Club ทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ภายใต้แบรนด์ Hyatt หรือไม่ก็ตาม การอ้างอิงด้วยคำว่า “Hyatt” “เรา” และ “ของเรา” ในนโยบายนี้ ให้หมายรวมถึงหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเหล่านี้ รวมถึงหน่วยงานที่คุณได้ดำเนินการสำรองห้องพักของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
นโยบายนี้มีเป้าหมายเพื่อกำหนดขอบเขตการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครอบคลุมที่สุดในทั่วโลก โดยในบางพื้นที่อาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในแต่ละพื้นที่ ตัวอย่างเช่น กฎหมายในบางประเทศอาจจำกัดไม่ให้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง หรือจำกัดวิธีการในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ในกรณีเหล่านี้ เราอาจมีการปรับแก้นโยบายและ/หรือแนวปฏิบัติภายในเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นนั้นๆ
หากคุณเป็นผู้ร่วมงานกับ Hyatt โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกสำหรับพนักงาน หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับต่อนายจ้าง นโยบายนี้ไม่ได้นำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากว่าจะได้ถูกเก็บรวบรวมในฐานะแขกผู้ใช้บริการ
3ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”ภายใต้นโยบายนี้ให้หมายถึงข้อมูลที่บ่งชี้หรืออาจใช้บ่งชี้ตัวบุคคล ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ (ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ใช้) ประกอบไปด้วย:
 • ชื่อ เพศ ข้อมูลการติดต่อที่บ้านและที่ทำงาน ตำแหน่งทางธุรกิจ วันที่และสถานที่เกิด สัญชาติ และข้อมูลหนังสือเดินทางหรือวีซ่าของคุณ
 • ข้อมูลการเข้าพักของแขก รวมทั้งโรงแรมที่พัก วันที่มาถึงและออกเดินทาง สินค้าและบริการที่จัดซื้อ ข้อเรียกร้องพิเศษที่แจ้ง ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกรับบริการของคุณ (รวมทั้งห้องพักและวันหยุดที่มักเลือกพัก) หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรออก และโทรสารหรือข้อความทางโทรศัพท์ที่ได้รับ
 • รายละเอียดบัตรเครดิตและรายละเอียดบัญชีของคุณและข้อมูลประจำตัวสำหรับโปรแกรมของผู้เข้าใช้โรงแรม Hyatt บ่อยๆ หรือโปรแกรมพันธมิตรในการเดินทางของคุณ
 • ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอพิเศษต่างๆ (เช่น เงื่อนไขด้านสุขภาพที่ต้องจัดหาที่พักแบบพิเศษ หรือการจัดซื้อสินค้าและบริการใดๆ)
 • ข้อมูล ข้อเสนอแนะหรือเนื้อหาที่คุณมอบเกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านการตลาดของคุณ ในการสำรวจ การชิงโชค การแข่งขัน หรือข้อเสนอโปรโมชั่น หรือกับเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น และของบุคคลภายนอก
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมที่โรงแรม Hyatt หรือรีสอร์ทผ่านการใช้งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบอินเทอร์เน็ต (รวมถึงเครือข่ายไร้สายที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือสถานที่ที่คุณอยู่) คีย์การ์ดและระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ และระบบเทคโนโลยี
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในขณะที่คุณเข้าใช้แอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ Hyatt (เราจะอธิบายเรื่องนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน7 และ 8 ด้านล่างนี้)
 • รายละเอียดการติดต่อและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของลูกค้าและคู่ค้าองค์กร รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่เราติดต่อธุรกิจด้วย (เช่น ตัวแทนด้านการท่องเที่ยว หรือบริษัทรับจัดการประชุมและจัดงานต่างๆ ) และ
 • ในบางกรณีอาจรวมไปถึงข้อมูลเครดิตของลูกค้า
ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่เราใช้เป็นข้อมูลที่คุณหรือบุคคลที่ดำเนินการในนามของคุณมอบให้แก่เราโดยสมัครใจ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีเราอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่อนุมานได้เกี่ยวกับตัวคุณ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากคุณหรือการปฏิสัมพันธ์กับคุณ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณที่ได้รับจากบุคคลภายนอก นโยบายนี้ยังนำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้รับมาจากบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับการคุ้มครองตามนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก
อาจมีบางกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราหรือที่เรารวบรวม ถูกพิจารณาเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน” ภายใต้กรอบของกฎหมายควบคุมข้อมูลในบางประเทศ กฎหมายเหล่านี้กำหนดขอบเขตเกี่ยวกับ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน” ไว้เพื่อครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่อาจทำให้สามารถบ่งชี้เชื้อชาติหรือชาติกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนณะคล้ายกัน การเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพ หรือสมาคมวิชาชีพ การรักษาสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต ข้อมูลทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศหรือข้อมูลในการดำเนินคดีต่างๆ (รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือข้อกล่าวหาว่ากระทำผิดทางอาญาใดๆ ) ของบุคคลนั้น ในบางกรณีที่พบได้ยาก บันทึกทางการเงินอาจเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนในที่ที่คุณอยู่ เราจะประมวลผล “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน” ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับคุณ หากและเป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้อนุญาตไว้เคุณั้น
เมื่อคุณตกลงตามนโยบายนี้ คุณได้ให้การยินยอมโดยชัดแจ้งและเป็นลายลักษณ์อักษรตามขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นในบางพื้นที่กำหนด เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับ Hyatt ที่ถูกพิจารณาเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนหรือเป็นข้อมูลทางการเงิน นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายกำหนด คุณไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนแก่ Hyatt และหากคุณเลือกที่จะไม่ให้ จะไม่จากการซื้อสินห้ามคุณจากการซื้อสินค้าหรือบริการจาก Hyatt
4การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราอาจรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของคุณเพื่อ
 • จัดหาหรือคิดค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักโรงแรมและสินค้าหรือบริการ
 • มอบบริการในระดับที่ดียิ่งขึ้นหรือในรูปแบบเฉพาะตัวมากขึ้นสำหรับคุณ รวมถึงข้อมูลและบริการที่มาจากบุคคลภายนอก (เช่น บริการเพิ่มเติมสำหรับแขกผู้ใช้บริการที่โรงแรม Hyatt และรีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในท้องถิ่นและตัวเลือกในการขนส่งเดินทาง)
 • ตอบสนองต่อคำขอสำหรับข้อมูลและบริการซึ่งรวมถึงการให้บริการจากบุคคลภายนอก (เช่น ร้านอาหารหรือผู้ให้บริการการขนส่ง );
 • บริหารจัดการโครงการผู้ที่เดินทางเข้าพักเป็นประจำ(เช่น World of Hyatt®);
 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีกับคุณ บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมการเดินทางให้กับคุณ (เช่น ตัวแทนด้านการท่องเที่ยว ผู้จัดแพคเกจท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม หรือนายจ้างของคุณ) และผู้ให้บริการต่างๆ (เช่น บริษัทบัตรเครดิต สายการบิน และโปรแกรมการรักษาลูกค้าอื่นๆ)
 • จัดทำการวิจัยตลาด การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและการรับประกันคุณภาพ การตลาดแบบตรงและการส่งเสริมการขาย
 • จัดเตรียมความปลอดภัยและระบบความปลอดภัยให้แก่พนักงาน แขกผู้เข้าพัก และผู้มาเยือนรายอื่นๆ
 • บริหารจัดการระเบียนข้อมูลทั่วไปในการทำงาน
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ
 • ทดสอบและประเมินผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ และ
 • ดำเนินการด้านการใช้เครดิต (ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ Hyatt Residence Club)
Hyatt จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและยังคงรักษาข้อมูลเหล่านั้นเป็นระยะเวลานานเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อให้ปฎิบัติตามวัตถุประสงค์
5การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้เราจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในบางเขตอำนาจศาล ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอาจกำหนดให้เราต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อนที่เราจะถ่ายโอนข้อมูลของคุณจากประเทศต้นทางของคุณไปยังประเทศอื่นๆ เมื่อคุณยอมรับนโยบายนี้ คุณได้อนุญาตให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังประเทศอื่นๆ เท่าที่จำเป็น ต้องใช้และได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายในประเทศ สำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์และในขอบเขตที่ระบุไว้ในส่วนนี้และตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 4 ข้างต้น
กรณีที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ (นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อ 4 ข้างต้น) ได้แก่
  5.1ตัวแทน ผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์ของเรา
  เราอาจมีการจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อทำงานและ/หรือดำเนินการกับข้อมูลบางอย่าง เช่นเดียวกับที่เครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศอื่นๆ ปฏิบัติกัน เราอาจร่วมกับบริษัทวิจัยตลาดเพื่อช่วยเหลือในการติดต่อแขกผู้เข้าพัก ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านการวิจัยตลาดและการรับประกันคุณภาพ ในกรณีที่เรามีการจัดจ้างบุคคลภายนอกให้ประมวลผลข้อมูลของคุณหรือจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการจากภายนอก เรามีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายนี้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
  5.2ข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้บริโภค
  ในส่วนที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้ให้กับบริษัทอื่นๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเช่นเดียวกัน บริษัทเหล่านี้อาจรวมข้อมูลเข้าแก่กัน เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและความสนใจของคุณได้ดีขึ้น ซึ่งทำให้พวกเขาและเราสามารถให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้น หากมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดโดยตรง คุณมีสิทธิ์ในการคัดค้านโดยติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในส่วนที่ 12 ที่ด้านล่างนี้
  5.3การอนุมัติสินเชื่อ
  ในกรณีที่คุณแจ้งขอสินเชื่อ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำไปใช้และเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติสินเชื่อให้แก่คุณหรือไม่
  5.4การถ่ายโอนทางธุรกิจ
  เนื่องจากเรามีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เราอาจมีการขายโรงแรมหรือสินทรัพย์อื่น หรือหยุดการบริหารจัดการหรือจัดแฟรนไชส์ให้กับโรงแรมที่อยู่ในเครือของเรา ในกรณีเหล่านี้ เราอาจรวมการถ่ายโอนข้อมูลที่เรารวบรวมได้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือสิทธิ์ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ให้แก่ส่วนธุรกิจผู้รับโอนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ในการถ่ายโอน รวมทั้งในบางกรณีที่อาจมีการซื้อกิจการหรือสินทรัพย์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้เกี่ยวกับตัวคุณ รวมทั้งการจัดการข้อมูลดังกล่าวอาจถูกรวมอยู่ในสินทรัพย์ที่ถ่ายโอนด้วย
  5.5โครงการ E-Folio
  ในกรณีที่คุณเป็นพนักงานหรือผู้รับเหมางานอิสระของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ E-Folio ของ Hyatt และใช้บัตรเครดิตที่บริษัทของคุณจัดไว้ให้ (หากคุณเป็นพนักงาน) หรือบัตรลูกค้าระดับบริษัท (หากคุณเป็นผู้รับเหมางานอิสระ) เพื่อชำระค่าโรงแรมในส่วนให้บริการของ Hyatt คุณอาจได้รับผลประโยชน์จากโครงการ E-Folio (“โครงการ E-Folio”)
  ภายใต้โครงการ E-Folio ข้อมูลส่วนหนึ่งของใบแจ้งหนี้ (รวมถึงวันที่เข้าพัก ข้อมูลบัตรเครดิต และจำนวนเงินที่เกิดขึ้นในส่วนให้บริการของ Hyatt รวมถึงค่าใช้จ่ายห้องพักและค่าใช้จ่ายรายทางทั้งหมด ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าอาหาร เครื่องดื่ม และความบันเทิง) จะถูกโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยการให้บริการของ Hyatt ผ่านระบบข้อมูลที่ตั้งอยู่ที่สหรัฐฯ ไปยังผู้ให้บริการภายนอกที่ดำเนินการในนามของ Hyatt เพื่อรวบรวมและถ่ายโอนข้อมูลส่วนหนึ่งไปยัง
  • เครือข่ายผู้ประกอบการบัตรเครดิต ผู้ออกบัตรเครดิต และ/หรือผู้รับเหมาช่วงที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเหล่านี้จะส่งต่อข้อมูลดังกล่าวกลับไปที่นายจ้างของคุณหรือลูกค้าระดับบริษัท (และ/หรือผู้รับเหมาช่วงที่เกี่ยวข้อง) เพื่อช่วยในการประมวลผลหรือติดตามค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือ
  • นายจ้างของคุณหรือลูกค้าระดับบริษัท (และ/หรือผู้รับเหมาช่วงที่เกี่ยวข้อง) โดยตรงเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน
  หน่วยงานที่ได้รับข้อมูลส่วนหนึ่งของใบแจ้งหนี้ จะอยู่ในสหรัฐฯ ซึ่งไม่มีกฎหมายควบคุมที่้ดูแลการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียด เช่นเดียวกับส่วนอื่นๆ ของโลก (เช่น ยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย อัฟริกาใต้ และประเทศส่วนใหญ่ในอเมริกาใต้) เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง Hyatt ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับการควบคุมโดยองค์กรที่มีกฏผูกพันของเรา (กฎที่นำมาใช้ได้สำหรับคุณ) ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ทำหน้าที่ในนามของ Hyatt เพื่อรวบรวมส่วนของข้อมูล จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาที่ตรงตามข้อกำหนดของกฎบริษัทที่มีผลผูกพันของ Hyatt ได้
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปยังเครือข่ายผู้ประกอบการบัตรเครดิต ผู้ออกบัตรเครดิต นายจ้างของคุณหรือลูกค้าระดับบริษัท และ/หรือผู้รับเหมาช่วงที่เกี่ยวข้อง จะไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองในนโยบายนี้อีกต่อไป แต่ถือเป็นไปตามการจัดการของคุณระหว่างคุณและนายจ้างหรือลูกค้าระดับบริษัท เครือข่ายผู้ประกอบการบัตรเครดิต ผู้ออกบัตรเครดิต และ/หรือผู้ออกบัตรที่เกี่ยวข้อง
  5.6เงื่อนไขทางกฎหมาย
  เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับเกี่ยวกับคุณ หากเราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามคำสั่งศาลหรือตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย หรือเมื่อหน่วยงานภาครัฐร้องขอ หรือในกรณีที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อป้องกันสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเราตามกฎหมายที่ใช้บังคับ นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อดำเนินการทางบัญชี ระเบียบข้อบังคับทางภาษี และกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาบันทึกเอกสารเฉพาะเจาะจงใดๆ
6การประมวลผลข้อมูลจากศูนย์กลาง
เช่นเดียวกับธุรกิจข้ามชาติส่วนใหญ่ เรามีระบบการประมวลผลข้อมูลส่วนกลางที่คอยกำกับดูแลการประมวลผลข้อมูลภายในของเรา โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งในหลายกรณีอาจทำให้ต้องมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ตัวอย่างเช่น หากคุณจองและ/หรือเข้าพักในหนึ่งในโรงแรมหรือรีสอร์ทของ Hyatt นอกสหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้ระหว่างขั้นตอนดังกล่าวจะถูกโอนและประมวลผลในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎที่ผูกมัดบริษัทไว้ (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณ) พื้นที่ที่มีการประมวลผลข้อมูลอาจมีหรือไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ก็ได้ ทั้งนี้เมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัทของ Hyatt ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายนี้และกฎหมายที่ใช้บังคับ
7ข้อมูลที่เรารวบรวมเมื่อคุณติดต่อเราผ่านระบบออนไลน์
หากคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของ Hyatt คุณอาจต้องการทราบข้อมูลต่อไปนี้ :
  7.1คุณสามารถเรียกค้นข้อมูลได้โดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ
  คุณสามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนผู้เข้าใช้หรือเปิดเผยว่าคุณคือใคร
  7.2ข้อมูลการใช้งาน
  เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้เว็บไซต์เหล่านั้น ตัวอย่างของข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของคอมพิวเตอร์ของคุณที่มีการกำหนดโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต วันที่และเวลาของการใช้ของคุณ หน้าที่คุณเข้าชมและระยะเวลาที่คุณใช้ในแต่ละหน้า ประเภทของอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ที่คุณใช้ ระบบปฏิบัติการในอุปกรณ์ของคุณและ URL ของเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนและหลังจากที่คุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลไม่มีการเชื่อมโยงไปยังคุณในฐานะที่เป็นบุคคลธรรมดา เว้นแต่คุณจะสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ แต่เราอาจเก็บบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์ที่ใช้
  7.3คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
  เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้กับเว็บไซต์ของเราเพื่อช่วยในการประเมินและปรับปรุงหน้าที่การใช้งานของเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เป็นฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้เพื่อเปิดเผยตัวตนของคุณ แต่ใช้เพื่อระบุรายละเอียดของเบราเซอร์ที่คุณใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยไม่ได้ระบุตัวของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Hyatt ใช้คุกกี้ ไปที่ hyatt.com
  หากคุณไม่ต้องการให้คุกกี้ทำงาน คุณสามารถทำการบล็อคได้โดยการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณบล็อกคุกกี้ไว้ คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดในเว็บไซต์ได้ รวมทั้งคุณสมบัติในการปรับแต่งต่างๆ ในการสร้างโพรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการใช้งานได้ที่ allaboutcookies.org
  7.4สื่อสังคมออนไลน์
  เว็บไซต์ของเรายังอาจมีปลั๊กอินและคุณสมบัติอื่นๆ ที่ผนวกรวมแพลตฟอร์มของสื่อสังคมของบุคคลภายนอกเข้ากับเว็บไซต์ของเรา คุณจะสามารถเริ่มการใช้งานได้ด้วยตนเอง ถ้าคุณทำเช่นนั้นแล้ว บุคคลภายนอกที่ใช้งานแพลตฟอร์มเหล่านี้อาจสามารถระบุตัวคุณได้ พวกเขาอาจจะสามารถที่จะประเมินวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ได้และพวกเขาอาจเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูลกับโปรไฟล์สื่อสังคมของคุณได้ โปรดดูที่นโยบายการปกป้องข้อมูลของแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ เพื่อทำความเข้าใจถึงสิ่งที่พวกเขาจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หากคุณเริ่มใช้งานปลั๊กอินเหล่านี้และคุณสมบัติอื่นๆ การดำเนินการดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
  7.5การสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้
  คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้บนเว็บไซต์เพื่อทำให้ Hyatt ได้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมออนไลน์ของคุณ และเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ในเว็บไซต์ของเราให้ตรงกับความสนใจของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้เราได้คำแนะนำที่เหมาะสมกับได้คุณมากขึ้น เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณสร้างฐานข้อมูลอื่นๆที่เราหรือผู้ให้บริการของเราบริหารจัดการตามความสมควร ในการจัดทำโปรไฟล์ผู้ใช้ จะถือว่าคุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเพื่อเป้าหมายเหล่านี้
  คุณสามารถชม อัพเดต หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณแจ้งให้เราทราบในโพรไฟล์ผู้ใช้ของคุณโดยปรับแต่งโพรไฟล์ผู้ใช้ผ่านระบบออนไลน์หรือส่งอีเมลไปที่ concierge@hyatt.com หากคุณเลือกที่จะลบโพรไฟล์ผู้ใช้ เรามีสิทธิ์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแจ้งให้เราไว้ก่อนหน้านี้สำหรับโพรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ เพื่อเป็นการเก็บระเบียนข้อมูลและเพื่อการรับรองคุณภาพ(นอกเสียจากว่า จะมีกฎหมายบังคับให้เราต้องหรือหยุดประมวลหรือหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) หากคุณเลือกที่จะไม่ทำโพรไฟล์ผู้ใช้ คุณยังสามารถใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อค้นหาและจัดซื้อบริการของเราได้
  7.6ลิงค์ไปเว็บไซต์อื่น
  ตัวอย่างเช่น หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ Hyatt และตัดสินใจซื้อบัตรของขวัญ ทำการจองตั๋วเครื่องบิน เช่ารถยนต์ ส่งแบบฟอร์มคำขอเพื่อรับรางวัลหรือสมัครงานออนไลน์ คุณอาจจะได้รับการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ได้รับการดูแลรักษาโดยบุคคลภายนอกที่เรามีสัญญาในการให้บริการเหล่านั้นอย่างราบรื่น หากคุณคลิกลิงค์ที่เว็บไซต์ของเราหรือในเว็บไซต์อื่นใด กรุณาดูที่แถบแสดงที่ตั้งในเบราเซอร์เพื่อตรวจสอบว่าคุณเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์อื่นหรือไม่ นโยบายนี้ รวมทั้งความรับผิดชอบของเราจำกัดเฉพาะกรณีการรวบรวมข้อมูลที่ดำเนินการขึ้นโดยเราเท่านั้น เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบและไม่สามารถให้ความแน่ใจได้เสมอ ถึงเรื่องของการเก็บข้อมูลหรือนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นที่ ได้รับการดูแลรักษาโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการของเราเมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวโดยตรงได้ นอกจากนี้ เราไม่สามารถรับประกันเนื้อหาในเว็บไซต์ที่จัดการโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการของเรา แม้ว่าจะเป็นการเรียกค้นผ่านลิงค์จากเว็บไซต์ของเราก็ตาม ขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ภายนอกก่อนการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ขณะเข้าไปที่เว็บไซต์เหล่านี้
  7.7การรักษาความปลอดภัย
  เนื่องจากความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา เราจึงใช้ซอฟต์แวร์ Secured Socket Layer (“SSL”) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณแจ้งให้กับเรา หากเบราเซอร์ของคุณเปิดใช้งานอยู่ SSL (ส่วนใหญ่จะเปิดไว้) การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราผ่านระบบออนไลน์จะถูกเข้ารหัสไว้ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกส่งต่อโดยเข้ารหัส SSL หรือไม่โดยสังเกตที่สัญลักษณ์แม่กุญแจที่ล็อกอยู่หรือรูปกุญแจที่แถบสถานะด้านล่างของหน้าต่างเบราเซอร์ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเข้ารหัสโดยวิธีเข้ารหัส SSL หรือไม่ โดยสังเกตอักขระนำที่อยู่เว็บที่ระบุสำหรับหน้าเอกสารดังกล่าวว่าเปลี่ยนจาก “http" เป็น “https” หรือไม่ หากไม่พบสัญลักษณ์ที่ระบุหรือ “https” หน้าที่อยู่เว็บ พึงระลึกไว้ก่อนว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้รับการสอบถามอาจไม่มีการเข้ารหัสก่อนการถ่ายโอน
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมผ่านระบบออนไลน์จากคุณจะถูกจัดเก็บโดยเราและ/หรือผู้ให้บริการของเราในฐานข้อมูลภายใต้มาตรการป้องกันของระบบควบคุมการใช้งานทั้งทางกายภาพและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับเทคโนโลยีไฟร์วอลล์และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่นๆ อย่างไรก็ตาม มาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวอาจไม่สามารถป้องกันการสูญหาย การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือการดัดแปลงข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีเหล่านี้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เมื่อกฎหมายบังคับ เราจะแจ้งการสูญหาย การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือการดัดแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจส่งผลกระทบ เพื่อให้คุณดำเนินการกระทำที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิ์ของคุณ
  7.8ผู้เยาว์
  เว็บไซต์ของเราไม่เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่เด็ก และเราไม่ได้ร้องขอหรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็ก หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี (หรือผู้เยาว์ในเขตอำนาจศาลที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา) คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้โดยมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองคอยกำกับดูแลเคุณั้น
  7.9โฆษณาเป้าหมาย
  เมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราอาจทำงานร่วมกับบริษัทอื่นๆ เพื่อแสดงให้คุณได้เห็นโฆษณาที่เราคิดว่าคุณอาจคิดว่าเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ ซึ่งอาจรวมถึงการโฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์ของเราเองหรือแอพพลิเคชันหรือโฆษณาจากเราที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โฆษณาที่คุณเห็นอาจอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเราหรือบุคคลภายนอกและ/หรืออาจเป็นไปตามกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเราหรือจากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
8แอพพลิเคชั่น
เมื่อคุณดาวน์โหลดหรือลงทะเบียนเพื่อใช้แอปพลิเคชันหนึ่งของเรา คุณอาจส่งข้อมูลส่วนตัวให้เรา เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลการลงทะเบียนอื่นๆ ด้านการเงินและข้อมูลบัตรเครดิตที่ให้คำอธิบายส่วนตัวและ/หรือภาพ
นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้แอพพลิเคชั่นของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติซึ่งรวมถึงข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของคุณ ตัวระบุอุปกรณ์ของคุณที่ไม่ซ้ำกัน ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณ และประเภทของบราวเซอร์บนโทรศัพท์มือถือที่คุณใช้ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้แอปพลิเคชั่นได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชันเฉพาะที่คุณใช้งานและหลังจากที่คุณได้ตกลงเท่านั้น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ รวมทั้งข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ (ในกรณีที่จำเป็น เพื่อช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับแอพพลิเคชันอื่นๆ ตามคำขอของคุณ) รูปภาพ วิดีโอ ข้อมูลตำแหน่งหรือเนื้อหาดิจิตอลอื่นๆ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะถูกกำหนดไว้ในประกาศการรักษาความเป็นส่วนตัวสำหรับแต่ละแอพพลิเคชัน
9ทางเลือก
คุณสามารถเลือกจะแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล (หากมี) ที่อยากให้แก่เรา ทั้งนี้ หากคุณเลือกที่จะไม่แจ้งรายละเอียดบางประการ การใช้บริการบางอย่างของคุณอาจได้รับผลกระทบ (เช่น เราไม่สามารถทำรายการจองโดยไม่ระบุชื่อได้)
หากคุณแจ้งรายละเอียดติดต่อของคุณให้แก่เรา (เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขโทรสาร) เราอาจติดต่อกลับไปยังคุณ เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่เราคิดว่าคุณอาจมีความสนใจ นอกจากนี้เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกที่เราเห็นสมควร โดยบุคคลเหล่านี้อาจมีการติดต่อกลับไปยังคุณในภายหลัง ในบางเขตอำนาจศาล กฏหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอาจต้องทำให้เราต้องได้รับความยินยอมต่างหากก่อนที่เราจะทำเช่นนั้น คุณสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับการติดต่อใดๆ เหล่านี้ได้โดยแจ้งให้เราทราบตามที่ระบุในหัวข้อที่ 12 ด้านล่างหรือทำตามขั้นตอน “ยกเลิกการรับการติดต่อ” ที่มีแจ้งไว้ในระบบการติดต่อ
หากคุณมีบัญชีโปรแกรมของผู้ที่ใช้บริการเป็นประจำ (เช่น World of Hyatt) ขอให้คุณระบุช่องทางการติดต่อที่คุณต้องการเมื่อสมัครสมาชิก หรือในกรณีที่จัดคุณทำโพรไฟล์ผู้ใช้ นอกจากนี้ เราอาจแจ้งให้คุณระบุช่องทางการรับข้อเสนอ ข้อมูลด้านการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย (เช่น ทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์) รวมทั้งระบุว่าคุณยินดีจะเข้าร่วมทำแบบสำรวจหรือไม่ หลังจากแจ้งความประสงค์ต่างๆ แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหล่านี้ได้ในภายหลัง
ในบางเขตอำนาจศาล กฏหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอาจต้องทำให้เราต้องได้รับความยินยอมต่างหากก่อนที่เราจะส่งข้อมูลที่คุณไม่ได้ร้องขอออกไปให้คุณ ในบางกรณี การแสดงความยินยอมของคุณอาจถือว่าได้รับแล้วโดยพฤตินัย (เช่น ในกรณีที่ต้องมีการติดต่อเพื่อดำเนินการตามคำร้องของคุณและ/หรือในกรณีที่คุณยินยอมให้ข้อมูลแก่เรา) รวมทั้งในบางกรณี เราอาจขอความยินยอมอย่างเป็นทางการตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย)
เรายินดีปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของคุณโดยไม่ส่งเอกสารการตลาดโดยตรงไปยังคุณ ในกรณีที่เราได้รับคำร้องเช่นนี้ รายละเอียดการติดต่อของคุณจะถูก “ระงับ” ใช้แต่ไม่ได้ถูกลบทิ้ง ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคำร้องของคุณจะถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบ จนกว่าคุณจะให้ความยินยอมในภายหลัง
10การปรับปรุงหรือเรียกค้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ภายใต้ข้อจำกัดบางประการ คุณมีสิทธิ์ในการเรียกค้นและปรับปรุงข้อมูลที่มีจัดเก็บเกี่ยวกับคุณเอง หากคุณต้องการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ สามารถทำได้โดยส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเรา หรือส่งอีเมลไปยังที่อยู่ที่ระบุในข้อ 12 ด้านล่าง กรุณาระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ และสำเนาเอกสารหลักฐานระบุตัวตนของคุณ (เช่น บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) เพื่อให้สามารถระบุตัวตนของคุณ และตรวจสอบว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ รวมทั้งเพื่อให้สามารถติดต่อกลับเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมตามความจำเป็น
เราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายกับคุณ หากกฎหมายให้อำนาจไว้ หรือประมาณ 20 ดอลลาร์สหรัฐ ในการดำเนินการตามคำร้องดังกล่าว ในกรณีที่คุณส่งคำร้องมากกว่าหนึ่งครั้งในระยะเวลาใกล้กัน เราอาจตอบรับคำร้องล่าสุดของคุณโดยอ้างอิงกับการตอบรับก่อนหน้า และระบุเฉพาะรายละเอียดที่มีความแตกต่างเคุณั้น
คุณอาจแจ้งขอให้เราแก้ไข ยกเลิก และ/หรือหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ หากเราเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องหรือต้องหยุดการประมวลผลข้อมูล เราจะทำการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หากเราไม่เห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อผิดพลาดใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าเราไม่เห็นพ้องและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเห็นว่าไม่ถูกต้องนั้นไว้ในแฟ้มที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย
11การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้
นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เพื่อเป็นการช่วยเหลือคุณ นโยบายนี้จะระบุวันที่บังคับใช้ไว้ในตอนท้ายของเอกสาร
12คำร้องขอเรียกค้นข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน
หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือมีข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการจัดการภายใต้นโยบายนี้ หรือในกรณีที่คุณต้องการส่งคำร้อง (ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 10 ข้างต้น) เพื่อเรียกค้นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณ กรุณาติดต่อกับเราผ่านช่องทางต่อไปนี้
 • โดยการติดต่อผ่านหมายเลขโทรฟรีสำหรับดำเนินการจอง ณ แผนกบริการลูกค้าที่มีแสดงไว้ที่ hyatt.com
 • โดยส่งจดหมายไปได้ที่ Hyatt Hotels & Resorts เรียน: Consumer Affairs, {}{}9805 Q Street{}, {}Omaha{}, {}NE{} {}68127{}{}, United States หรือ
 • ติดต่อกับแผนกต้อนรับที่โรงแรมในเครือของเรา
หากคุณไม่พอใจกับผลตอบรับที่ได้ คุณสามารถส่งเรื่องต่อไปยังประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเก็บรักษาข้อมูล โดยทางอีเมลที่ privacy@hyatt.com
แม้ว่าโดยเนื้อหาของนโยบายนี้จะไม่ได้เป็นการระบุสิทธิ์ทางสัญญา แต่ Hyatt ให้คุณมั่นใจว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่มีในประเทศต่างๆ ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยสร้างมาตรฐานและนโยบายที่เกี่ยวข้อง (บางประเทศเรียกว่าเป็นข้อผูกมัดขององค์กร) ซึ่งผ่านการรับรองโดยผู้กำกับดูแลนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของประเทศ คุณอาจใช้สิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลของตนภายใต้มาตรฐานหรือนโยบายเหล่านี้โดยร้องเรียนกับผู้กำกับดูแลนโยบายหรือต่อศาลโดยสอดคล้องตามสภาพการณ์และสถานที่ หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานและนโยบายในเรื่องนี้ กรุณาติดต่อ Hyatt Hotels & Resorts ตามที่อยู่ข้างต้น หรือติดต่อไปยังประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเก็บรักษาข้อมูลที่อีเมลแอดเดรสที่ระบุข้างต้น
คำร้องขอเรียกค้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดต้องจัดส่งเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายหรืออีเมล เราอาจตอบกลับคำร้องขอของคุณทางจดหมาย อีเมล โทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม
วันที่มีผลบังคับใช้: 30 กรกฎาคม 2015
ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษของนโยบายนี้และในภาษาอื่นใด ให้ถือตามฉบับภาษาอังกฤษ (ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตให้ทำได้ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ )