GLOBALNA PRAVILA PRIVATNOSTI

1Uvod
Koristimo Vaše lične podatke da bismo ostali posvećeni obezbeđivanju jedinstvenog iskustva prilikom pružanja usluga gostima u vezi sa svim Vašim interakcijama sa Hyatt-om ( „Svrha“). Kao deo tog poduhvata, posvećeni smo zaštiti privatnosti ličnih podataka koje sakupljamo.
Kao jedan od naših gostiju ili neko drugo lice sa kojim poslujemo, razumete i saglasni ste da sakupljamo, koristimo i otkrivamo Vaše lične podatke u skladu sa ovim Globalnim pravilima privatnosti (ovim „Pravilima”).
2Primena ovih Pravila
Ova Pravila se primenjuju na lične podatke gostiju i drugih lica sa kojima poslujemo ili koja nas posećuju kao i na upotrebu tih ličnih podataka u bilo kojoj formi - usmeno, elektronski ili u pisanoj formi.
Ova Pravila sprovode u delo našu posvećenost zaštiti Vaših ličnih podataka i usvojila su ih sva zasebna i izdvojena pravna lica koja upravljaju, kontrolišu, daju pod franšizu, licenciraju, poseduju i/ili pružaju usluge raznim Hyatt hotelima i odmaralištima (uključujući one sa brendom „Hyatt®“, „Hyatt Regency®“, „Park Hyatt®“, „Grand Hyatt®“, „Andaz®“, „Hyatt Centric®“, „Hyatt Place®“, „Hyatt House“, „Hyatt Ziva“ ili „Hyatt Zilara“) ili objektima „Hyatt Residence Club®“ širom sveta („Hyatt Hotels & Resorts®“). Ova pravna lica uključuju korporaciju Hyatt Hotels i njena posredna ili neposredna zavisna društva, kao i sva zasebna i izdvojena pravna lica koja poseduju zasebne Hyatt hotele i odmarališta i objekte Hyatt Residence Club širom sveta ili Vam pružaju usluge pod nekim Hyatt-ovim brendom. Upotreba termina „Hyatt”, „mi” i „naši” u ovim Pravilima, zavisno od konteksta, zajednički se odnosi na takva zasebna i izdvojena pravna lica.
Budući da ova Pravila služe da opišu najširi spektar naših aktivnosti u vezi sa obradom ličnih podataka na globalnom nivou, te aktivnosti obrade mogu biti dodatno ograničene u nekim sudskim nadležnostima na osnovu zakonskih ograničenja. Na primer, zakoni određene zemlje mogu da ograniče vrste ličnih podataka koje možemo da sakupljamo ili način na koji obrađujemo te lične podatke. U tim slučajevima, mi prilagođavamo naša interna pravila i/ili praksu tako da budu u skladu sa zahtevima lokalnog zakonodavstva.
Ukoliko ste saradnik Hyatt-a, pogledajte naša Globalna pravila privatnosti za zaposlene ili važeća pravila privatnosti Vašeg poslodavca, s obzirom da se ova Pravila ne primenjuju na Vaše lične podatke, ukoliko oni o Vama nisu sakupljeni kao o gostu.
3Vrste ličnih podataka koje sakupljamo
Termin „lični podatak” u ovim Pravilima označava informaciju koja Vas identifikuje ili koja može da Vas identifikuje kao pojedinca. Vrste ličnih podataka koje obrađujemo (a koje se mogu razlikovati između sudskih nadležnosti na osnovu važećih zakona) uključuju:
 • Vaše ime i prezime, pol, lične i poslovne kontakt informacije, poslovno zvanje, datum i mesto rođenja, fotografiju, nacionalnost i informacije o pasošu i vizi;
 • informacije o Vašem boravku, uključujući hotele u kojima ste odsedali, datume dolaska i odlaska, dobra i usluge koje ste koristili, posebne zahteve koje ste imali, zapažanja o Vašim preferencijama u vezi sa uslugama (uključujući preferencije u vezi sa hotelskom sobom i odmorom), telefonske brojeve koje ste pozivali kao i primljene faks, tekstualne i telefonske poruke;
 • podatke o Vašoj kreditnoj kartici, te podatke o Vašem računu i akreditivima za Hyatt-ov program za redovne goste i bilo kakav partnerski program za redovne putnike;
 • bilo koje informacije neophodne da bi se ispunili posebni zahtevi (na primer, zdravstveno stanje koje zahteva specifičan smeštaj ili usluge);
 • podatke, povratne informacije ili sadržaj koji otkrijete u vezi sa svojim marketinškim preferencijama, u anketama, nagradnim igrama, takmičenjima ili promotivnim ponudama, ili na našim Veb stranicama ili aplikacijama, kao i takve podatke trećih lica;
 • informacije sakupljene tokom Vašeg boravka u Hyatt hotelu ili odmaralištu kroz korišćenje zatvorenih televizijskih sistema, internet sistema (uključujući bežične mreže koje prikupljaju podatke o Vašem računaru, pametnom ili mobilnom uređaju ili Vašoj lokaciji), ključ kartice i drugih sigurnosnih i tehnoloških sistema;
 • informacije prikupljene tokom Vašeg pristupanja nekoj Hyatt-ovoj aplikaciji ili Veb stranici (ovo smo detaljnije opisali u donjim odeljcima 7 i 8);
 • kontakt i druge relevantne podatke u vezi sa zaposlenima korporativnih klijenata i dobavljača i drugim pojedincima sa kojima poslujemo (na primer, turističkim agentima ili organizatorima sastanaka i događaja); i
 • u ograničenim slučajevima, podatke u vezi sa kreditnim stanjem klijenata.
Veliki deo ličnih podataka koje obrađujemo čine podaci koje ste nam Vi ili neko po Vašem nalogu svesno dostavili. Ipak, u drugim slučajevima, obrađujemo lične podatke do kojih smo došli zaključivanjem o Vama na osnovu drugih podataka koje smo dobili ili neposredno od Vas ili kroz interakciju sa Vama, ili onih ličnih podataka koje smo o Vama dobili od trećeg lica. Ova Pravila se takođe primenjuju na Vaše lične podatke koje smo dobili od trećeg lica, ukoliko oni nisu posebno obuhvaćeni pravilima privatnosti tog trećeg lica.
Može se dogoditi da se lični podaci koje nam dostavite ili koje prikupimo o Vama smatraju Osetljivim ličnim podacima na osnovu zakona o privatnosti određenih zemalja. Ti zakoni definišu „Osetljive lične podatke“ kao lične podatke na osnovu kojih možemo da odredimo ili zaključimo rasno ili etničko poreklo pojedinca, njegovo političko opredeljenje, religiozna uverenja ili uverenja slične prirode, članstvo u sindikatu ili profesionalnom udruženju, fizičko ili mentalno zdravlje ili zdravstveno stanje, medicinsku terapiju, genetske podatke, seksualni život ili procesne informacije (uključujući informacije u vezi sa izvršenjem ili navodnim izvršenjem krivičnog dela). U određenim izuzetno retkim slučajevima, finansijski podaci mogu da predstavljaju deo Osetljivih ličnih podataka u zemlji u kojoj se nalazite. Obrađujemo samo Osetljive lične podatke u okviru sudske nadležnosti Vaše zemlje ako i u meri u kojoj to dozvoljavaju ili nalažu važeći zakoni.
Kada pristanete na ova Pravila Vi nam, u meri koju zahtevaju Vaši lokalni zakoni, dajete svoju izričitu i pisanu saglasnost za obradu bilo kojih ličnih podataka koje dostavite Hyatt-u, a koji se smatraju Osetljivim ličnim podacima ili finansijskim podacima. Osim u meri koju nalaže zakon, niste u obavezi da Hyatt-u dostavite bilo koje svoje Osetljive lične podatke i ukoliko odlučite da to ne učinite to Vas neće sprečiti da od Hyatt-a kupite bilo koji proizvod ili uslugu.
4Kako koristimo lične podatke
U skladu sa važećim zakonima, možemo da sakupljamo, koristimo i otkrijemo relevantne delove Vaših ličnih podataka sa ciljem:
 • pružanja i naplate hotelskog smeštaja i drugih dobara i usluga;
 • pružanja boljeg ili personalizovanijeg nivoa usluga, uključujući podatke i usluge trećih lica (kao što su dodatne usluge za goste u Hyatt hotelima i odmaralištima, lokalne atrakcije i opcije transporta);
 • ispunjavanja zahteva za informacijama i uslugama, uključujući usluge trećih lica (kao što su restorani ili prevoznici);
 • primenjivanja Hyatt-ovog programa za redovne goste (npr. World of Hyatt®);
 • ispunjavanja ugovornih obaveza prema Vama, svima koji su uključeni u proces organizovanja Vašeg putovanja (na primer, turističkim agentima, organizatorima grupnih putovanja ili Vašem poslodavcu) i prodavcima (na primer, kompanijama za kreditne kartice, operatorima avio kompanija i programima vernosti trećih lica);
 • sprovođenja istraživanja tržišta, anketi zadovoljstva kupca i kontrole kvaliteta usluga, direktnog marketinga i unapređenja prodaje;
 • pružanja sigurnosti i bezbednosti osoblja, gostiju i drugih posetilaca;
 • vođenja opšte evidencije;
 • ispunjavanja pravnih i regulativnih obaveza;
 • testiranja i procene novih proizvoda i usluga; i
 • obrade zahteva za kredit (na primer u kontekstu Hyatt Residence klubova).
Hyatt će koristiti i čuvati Vaše lične podatke onoliko dugo koliko bude potrebno za ostvarivanje Svrhe.
5Otkrivanje Vaših ličnih podataka
Povremeno možemo da otkrijemo Vaše lične podatke. Otkrivanje ćemo uvek obaviti u skladu sa važećim zakonom. U nekim sudskim nadležnostima, zakoni o privatnosti podataka mogu od nas zahtevati da pribavimo Vaš pristanak pre prenosa Vaših podataka iz zemlje Vašeg porekla u druge zemlje. Kada se saglasite sa ovim Pravilima, dajete svoj pristanak, u meri u kojoj to nalaže i dozvoljava Vaš lokalni zakon, na prenos Vaših ličnih podataka u druge zemlje radi ostvarivanja Svrhe, u meri navedenoj u ovom odeljku i na način opisan u gornjem odeljku 4.
Okolnosti u kojima možemo da otkrijemo Vaše lične podatke (pored onih navedenih u prethodnom odeljku 4) uključuju sledeće:
  5.1Naši predstavnici, davaoci usluga i dobavljači
  Kao i većina međunarodnih hotelskih brendova, za obradu nekih funkcija i/ili podataka povremeno koristimo usluge trećih strana. Takođe možemo da angažujemo firme za istraživanje tržišta da nam pomognu u kontaktiranju sa gostima radi istraživanja tržišta i osiguranja kvaliteta. Kada koristimo usluge trećih strana za obradu Vaših ličnih podataka ili predamo Vaše lične podatke nezavisnom davaocu usluga, obavezujemo te treće strane ili nezavisne davaoce usluga da štite Vaše lične podatke u skladu sa odredbama i uslovima ovih Pravila, odgovarajućim merama zaštite.
  5.2Uvid u potrebe potrošača
  Kada imamo Vaše lične podatke možemo ih otkriti drugim kompanijama koje takođe imaju podatke o Vama. Te kompanije mogu da kombinuju podatke kako bi bolje razumele Vaše preferencije i interesovanja, što će i njima i nama omogućiti da Vas bolje uslužimo. Ukoliko se Vaši lični podaci koriste u svrhe direktnog marketinga, imate pravo da se tome usprotivite tako što ćete nam se obratiti koristeći podatke o kontaktu navedene u donjem odeljku 12.
  5.3Odobrenje kredita
  Kada zatražite kredit, Vaši lični podaci će se koristiti i otkriti odgovarajućim trećim stranama u skladu sa važećim zakonima, kako bismo odlučili da li možemo da Vam odobrimo zajam i vodimo kreditnu liniju.
  5.4Poslovni prenosi
  Dok budemo razvijali svoje poslovanje, možda ćemo u budućnosti prodavati hotele i drugu imovinu, ili prestati da budemo rukovodioci ili franšizeri nekog hotela koji je trenutno deo naše imovine. U takvim okolnostima možemo da uključimo lične podatke prikupljene o Vama, ili nadzor nad tim ličnim podacima, kao poslovnu imovinu u takvim prenosima. Takođe, u malo verovatnom slučaju da neko preuzme kompletan ili najveći deo naše imovine, lični podaci prikupljeni o Vama, ili nadzor nad takvim podacima, mogu da budu deo prenesene imovine.
  5.5Program E-Folio
  Ako ste zaposleni ili nezavisni ugovarač kompanije koja učestvuje u Hyatt-ovom E-Folio programu i ako koristite korporativnu kreditnu karticu koju Vam je dao Vaš poslodavac (ako ste zaposleni) ili korporativni klijent (ako ste nezavisni ugovarač) da biste platili račun u Hyatt objektu, tada Vam Hyatt-ov E-Folio program može doneti pogodnosti.
  Putem E-Folio programa, izvod Vašeg računa (uključujući datume Vašeg boravka, informacije o Vašoj kreditnoj kartici i sume koje ste potrošili u Hyatt objektu uključujući cenu sobe i sve dodatne troškove kao što su, ali bez ograničenja, hrana, piće i naknade za zabavu) automatski će biti prosleđen od strane Hyatt objekta putem Hyatt-ovog informacionog sistema koji se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, Hyatt-u ili nezavisnom davaocu usluga koji se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama i koji u Hyatt-ovo ime sastavlja izvod računa i vrši njegovo prebacivanje:
  • operateru mreže kreditnih kartica, izdavaocu kreditne kartice i/ili njihovim odgovarajućim podizvođačima, koji će, nadalje, proslediti taj izvod Vašem poslodavcu ili korporativnom klijentu (i/ili njihovim podizvođačima) kako bi izvršili obradu i praćenje Vaših troškova u vezi sa putovanjem; ili
  • u određenom ograničenom broju slučajeva, neposredno Vašem poslodavcu ili korporativnom klijentu (i/ili njihovim podizvođačima) sa istom svrhom.
  Pravna lica koja dobiju izvod Vašeg računa mogu se nalaziti u Sjedinjenim Američkim Državama koje nemaju zakone o privatnosti koji iscrpno regulišu sve oblike korišćenja ličnih podataka kao što je to uređeno u drugim delovima sveta (naročito Evropi, Kanadi, Australiji, Južnoj Africi i većini zemalja Južne Amerike). Da bi se obezbedila zaštita Vaših ličnih podataka, njihovo prebacivanje u Hyatt-ov informacioni sistem koji se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama biće regulisano našim obaveznim poslovnim pravilima (koja važe za Vas). Nezavisni davalac usluga koji u Hyatt-ovo ime sastavlja izvod podleže ugovornim odredbama koje ispunjavaju zahteve Hyatt-ovih obaveznih poslovnih pravila.
  Kada je jednom lični podatak prebačen operateru mreže kreditnih kartica, izdavaocu kreditne kartice, Vašem poslodavcu ili korporativnom klijentu i/ili njihovim podizvođačima, prestaje da bude pod zaštitom određenom ovim Pravilima, te podleže Vašim dogovorima sa Vašim poslodavcem ili korporativnim klijentom, odgovarajućim operaterom mreže kreditnih kartica i/ili odgovarajućim izdavaocem kreditne kartice.
  5.6Pravne obaveze
  Zadržavamo pravo da otkrijemo bilo koji lični podatak koji posedujemo o Vama ako smo na to obavezani od strane suda ili nam je zakonski naloženo da tako učinimo od strane državnih organa ili ako procenimo da je neophodno ili poželjno da primenimo zakon ili da zaštitimo ili odbranimo naša prava ili imovinu u skladu sa važećim zakonima. Takođe zadržavamo pravo da sačuvamo lične podatke koje sakupimo i da te lične podatke obradimo da bismo se usaglasili sa računovodstvenim i poreskim propisima i bilo kojim pojedinačnim zakonom o čuvanju podataka.
6Centralizovane aktivnosti obrade podataka
Kao i većina međunarodnih preduzeća, centralizovali smo određene postupke obrade podataka saglasno važećim zakonima, što će u mnogim slučajevima rezultirati prenosom Vaših ličnih podataka iz jedne zemlje u drugu. Na primer, ako izvršite rezervaciju i/ili boravite u nekom od Hyatt hotela ili odmarališta van Sjedinjenih Američkih Država, tako prikupljeni lični podaci preneće se i obraditi u Sjedinjenim Američkim Državama, u skladu sa Hyatt-ovim obaveznim poslovnim pravilima (koja važe za Vas). Sudske nadležnosti u kojima će taj lični podatak biti obrađen mogu ili ne moraju da imaju zakone koji zahtevaju čuvanje privatnosti ličnih podataka. Bez obzira na to, kad god se Vaši lični podaci prenesu unutar kompanije Hyatt, Vaši lični podaci biće obrađeni u skladu sa uslovima i odredbama ovih Pravila i važećim zakonima.
7Podaci koje prikupljamo kada nas posetite na Internetu
Ukoliko pristupate bilo kojoj Hyatt-ovoj Veb stranici, možda ćete želeti da znate sledeće:
  7.1Možete pretraživati bez otkrivanja identiteta
  Uvek možete posetiti naše Veb stranice bez prijavljivanja ili otkrivanja identiteta na drugi način.
  7.2Podaci o korišćenju
  Kada posetite naše Veb stranice, mi prikupljamo informacije o načinu na koji koristite te Veb stranice. Primeri tih informacija uključuju adresu Internet protokola koja se automatski dodeljuje Vašem računaru svaki put kada pretražujete Internet, datum i vreme Vaše posete, stranice kojima pristupate i vreme koje provedete na svakoj stranici, vrstu Internet pregledača koji koristite, operativni sistem Vašeg uređaja i URL adrese svih Veb stranica koje ste posetili pre i nakon posete našoj Veb stranici. Te informacije se ne povezuju sa Vama kao pojedincem ukoliko ne kreirate korisnički profil, ali možemo voditi evidenciju o uređaju koji se koristi.
  7.3Kolačići i ostala slična tehnologija
  Na svojim Veb stranicama koristimo tehnologiju kolačića (engl. „cookie“) koja nam omogućuje da ocenimo i poboljšamo funkcionalnost naših Veb stranica. Kolačići sami po sebi ne mogu da otkriju Vaš identitet. Oni identifikuju Vaš pregledač, ali ne Vas, našim serverima kada posetite naše Veb stranice. Za informacije o tome kako Hyatt koristi kolačiće, posetite hyatt.com.
  Ako ne želite da prihvatite kolačiće, možete da ih blokirate promenom podešavanja Vašeg Internet pregledača. Ali, ako ih blokirate, nećete moći da koristite sve opcije naših Veb stranica, uključujući opcije podešavanja u vezi sa kreiranjem korisničkog profila.
  Dodatne informacije o kolačićima i ostaloj sličnoj tehnologiji kao i načinu na koji oni funkcionišu možete da pogledate na adresi allaboutcookies.org.
  7.4Društveni mediji
  Naše Veb stranice mogu da sadrže i dodatne komponente i druge opcije koje integrišu platforme društvenih medija trećih lica u naše Veb stranice. Moći ćete da ih aktivirate ručno. U tom slučaju, treća lica koja upravljaju ovim platformama možda će moći da Vas identifikuju i utvrde na koji način koristite tu Veb stranicu i mogu da povežu i sačuvaju te podatke sa Vašim profilom na društvenom mediju. Pogledajte pravila zaštite podataka tih platformi društvenih medija da biste razumeli šta će one raditi sa Vašim ličnim podacima. Ukoliko aktivirate ove dodatne komponente i ostale opcije, to činite na sopstveni rizik.
  7.5Kreiranje korisničkog profila
  Možete da kreirate korisnički profil na Hyatt-ovoj Veb stranici da biste, između ostalog, obavljali svoje transakcije na internetu i prilagodili svoje iskustvo na našim Veb stranicama svojim interesovanjima. To nam omogućuje da Vam damo adekvatnije preporuke. Podatke koje unesete u svoj korisnički profil možemo da prosledimo u druge baze podataka koje održavamo mi i naši davaoci usluga, zavisno od slučaja. Kreiranjem korisničkog profila, prihvatate da možemo da koristimo tako unesene lične podatke u te svrhe.
  Možete da pogledate, ažurirate ili uklonite lične podatke koje ste nam predali putem svog korisničkog profila tako što ćete dopuniti svoj korisnički profil putem Interneta ili poslati elektronsku poruku na concierge@hyatt.com. Ako naknadno odlučite da uklonite svoj korisnički profil, mi zadržavamo pravo da koristimo sve lične podatke koje ste nam prethodno predali putem svog korisničkog profila radi evidencije i u svrhe osiguranja kvaliteta (ukoliko nam zakon ne nalaže da izbrišemo ili prestanemo sa obradom ili korišćenjem Vaših ličnih podataka). Čak i ukoliko odlučite da ne kreirate korisnički profil, i dalje možete koristiti naše Veb stranice za pretraživanje i kupovinu usluga.
  7.6Veze do drugih Veb stranica
  Ako posetite Hyatt-ovu Veb stranicu i odlučite da, na primer, kupite poklon bon, rezervišete avionsku kartu, zakupite auto, pošaljete obrasce za zahtevanje nagrada ili se prijavite za posao putem Interneta, možete biti neprimetno povezani sa Veb stranicama kojima upravljaju treće strane sa kojima smo ugovorili takve usluge. Ako kliknete na vezu na našim Veb stranicama ili na nekoj drugoj Veb stranici, obavezno pogledajte traku lokacije u svom pregledaču da proverite da niste povezani sa drugom Veb stranicom. Ova Pravila, kao i naša odgovornost, ograničena su samo na naše postupke prikupljanja podataka. Nismo odgovorni i ne možemo uvek garantovati za postupke prikupljanja podataka ili pravila privatnosti drugih Veb stranica kojima upravljaju treće strane ili naši davaoci usluga, a kojima predate svoje lične podatke neposredno putem njihovih Veb stranica. Pored toga, ne možemo da garantujemo za sadržaj Veb stranica kojima upravljaju te treće strane ili naši davaoci usluga, čak i ako su dostupni preko veze na našim Veb stranicama. Preporučujemo da pročitate pravila privatnosti i bezbednosti svih spoljnih Veb stranica pre nego što ostavite lične podatke na tim Veb stranicama.
  7.7Bezbednost
  Budući da nam je veoma važna bezbednost Vaših ličnih podataka, koristimo SSL softver (engl. Secured Socket Layer) („SSL”) za šifrovanje ličnih podataka koje nam predate. Ako Vaš pregledač podržava SSL (a većina podržava), svi Vaši lični podaci koje nam predate putem Interneta biće šifrovani. Možete da proverite da li se Vaši lični podaci prenose pomoću SSL šifrovanja tako što ćete potražiti simbol zaključanog katanca ili ispunjenog ključa na donjoj traci prozora Vašeg pregledača. Takođe možete da proverite da li će Vaši lični podaci biti šifrovani SSL šifrovanjem tako što ćete pogledati da li se prefiks Internet adrese te strane promenio sa „http“ na „https“. Ako ne vidite odgovarajući simbol i prefiks „https“, ne bi trebalo da pretpostavljate da će lični podaci koje treba da unesete biti šifrovani pre prenošenja.
  Lične podatke koje prikupimo o Vama putem Interneta čuvamo mi i/ili naši davaoci usluga u bazama podataka koje su zaštićene kombinacijom fizičkih i elektronskih mera pristupa, tehnologijom zaštitnog zida (engl. „firewall“) i drugim opravdanim zaštitnim merama. Bez obzira na to, takve zaštitne mere ne mogu da spreče sve gubitke, zloupotrebe ili promene ličnih podataka, a mi nismo odgovorni za štete ili gubitke nastale u slučaju takvih incidenata u najvećoj meri koju dozvoljava zakon. Ako to nalaže zakon, obavestićemo Vas u slučaju bilo kog takvog gubitka, zloupotrebe ili promene ličnih podataka koji se tiču Vas, kako biste preduzeli odgovarajuće radnje radi zaštite Vaših prava.
  7.8Maloletna deca
  Naše Veb stranice ne prodaju proizvode ili usluge deci i mi svesno ne iznuđujemo niti prikupljamo lične podatke od dece. Ako ste mlađi od 18 godina (ili ste maloletnik u sudskoj nadležnosti zemlje iz koje pristupate našim Veb stranicama), naše Veb stranice možete da koristite samo u prisustvu roditelja ili staratelja.
  7.9Ciljano oglašavanje
  Kada to dozvoljava zakon, možemo sarađivati sa drugim kompanijama da bismo Vam pokazali reklame za koje mislimo da Vam mogu biti relevantne i korisne. To može da uključi reklame prikazane na našim Veb stranicama ili aplikacijama, ili reklame koje mi prikazujemo na Veb stranicama drugih kompanija. Reklame koje vidite mogu biti zasnovane na podacima koje smo sakupili mi ili treća lica i/ili mogu biti zasnovane na Vašim aktivnostima na našim Veb stranicama ili Veb stranicama trećih lica.
8Aplikacije
Kada preuzmete ili se registrujete za korišćenje neke naše aplikacije, možete nam predati lične podatke kao što su Vaše ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona, datum rođenja, korisničko ime, lozinka i ostali podaci za registraciju, finansijski i podaci o kreditnoj kartici, lični opis i/ili fotografija.
Pored toga, kada koristite naše aplikacije možemo automatski da prikupljamo određene podatke, uključujući tehničke podatke u vezi sa Vašim mobilnim uređajem, jedinstveni identifikacioni broj Vašeg uređaja, informacije o Vašoj mobilnoj mreži, tip mobilnog pregledača koji koristite i informacije o načinu na koji koristite aplikaciju.
U zavisnosti od aplikacije koju koristite i tek nakon što se saglasite sa takvim prikupljanjem, možemo prikupljati i podatke koji se čuvaju u Vašem uređaju, uključujući podatke o kontaktu, listu prijatelja, podatke o prijavljivanju (ako je potrebno, da bismo mogli da komuniciramo sa drugim aplikacijama na Vaš zahtev), fotografije, video zapise, podatke o lokaciji ili drugi digitalni sadržaj. Više informacija o vrstama podataka koje prikupljamo dato je u obaveštenju o privatnosti za svaku pojedinačnu aplikaciju.
9Izbor
Uvek možete da odredite koje lične podatke (ako postoje) želite da nam date. Ali, ako rešite da nam ne date pojedine podatke, to može da utiče na neka Vaša iskustva sa nama (na primer, ne možemo da izvršimo rezervaciju bez imena i prezimena).
Ako nam predate svoje kontakt podatke (na primer, poštansku adresu, adresu elektronske pošte, broj telefona ili broj telefaksa), možemo da kontaktiramo sa Vama da bismo Vas obavestili o proizvodima, uslugama, promotivnim akcijama i događajima koje nudimo, a za koje mislimo da mogu da Vas interesuju. Takođe možemo da podelimo Vaše lične podatke sa pažljivo izabranim trećim stranama koje mogu neposredno da kontaktiraju sa Vama. U nekim sudskim nadležnostima, zakoni o privatnosti podataka od nas mogu da zahtevaju da pribavimo posebnu saglasnost pre nego što to uradimo. Uvek možete izabrati da li želite ili ne želite da primate takva obaveštenja tako što ćete kontaktirati sa nama na način opisan u donjem odeljku 12 ili prema uputstvu za „otkazivanje pretplate“ u primljenim porukama.
Ako imate račun u našem programu za redovne goste (npr. World of Hyatt®), tražimo da navedete svoje želje za obaveštavanjem u trenutku prijave za članstvo ili prilikom kreiranja svog korisničkog profila. Takođe možemo da tražimo da navedete način na koji želite da primate ponude, marketinške i promotivne informacije (na primer, putem elektronske pošte ili obične pošte) i da li želite da učestvujete u anketama. Jednom kada navedete svoje želje, uvek možete da se predomislite.
U nekim sudskim nadležnostima, osim Vaše saglasnosti sa ovim Pravilima, zakoni o privatnosti podataka mogu od nas da zahtevaju da pribavimo poseban pristanak pre nego što Vam pošaljemo informacije koje niste posebno zatražili. U nekim okolnostima Vaš pristanak može da se podrazumeva (na primer, kada su poruke potrebne da bi se ispunili Vaši zahtevi i/ili kada dobrovoljno rešite da nam predate podatke). U drugim slučajevima, možemo izričito da tražimo Vaš pristanak u skladu sa važećim zakonima (na primer, kada se smatra da su prikupljeni podaci Osetljivi lični podaci po lokalnoj regulativi).
Mi ćemo poštovati sve Vaše zahteve da Vam ne šaljemo direktne marketinške materijale. Kada primimo takav zahtev, Vaši kontakt podaci će biti „potisnuti” umesto obrisani. To će obezbediti da Vaš zahtev bude zabeležen i zadržan dok kasnije ne date pristanak koji to poništava.
10Ažuriranje i pristupanje ličnim podacima
Osim u pojedinim specifičnim slučajevima, imate pravo da pristupate ličnim podacima koje vodimo o Vama i ažurirate ih. Ako želite da se raspitate o ličnim podacima koje možda imamo o Vama, to možete učiniti slanjem pisanog zahteva običnom ili elektronskom poštom na adrese navedene u donjem odeljku 12. Obavezno navedite svoje puno ime i prezime, adresu i broj telefona i predajte kopiju dokumenta koji dokazuje Vaš identitet (na primer, ličnu kartu ili pasoš) da bismo mogli da utvrdimo Vaš identitet i da li posedujemo lične podatke o Vama, ili za slučaj da moramo da kontaktiramo sa Vama da bismo saznali dodatne podatke za utvrđivanje identiteta.
Zadržavamo pravo da Vam naplatimo naknadu, ako to dozvoljava važeći zakon, koja najčešće iznosi oko 20 USD, za obradu takvog zahteva. Ako pošaljete više zahteva u kratkom periodu, možemo da odgovorimo na Vaše naredne zahteve pozivajući se na naš prethodni odgovor i navodeći samo stavke koje su se materijalno promenile.
Možete da zatražite da ispravimo, poništimo i/ili prekinemo da obrađujemo ili koristimo lične podatke koje imamo o Vama. Ako prihvatimo da su lični podaci netačni ili da obradu treba prekinuti, mi ćemo obrisati ili ispraviti te lične podatke. Ako ne prihvatimo da su lični podaci netačni, mi ćemo Vam reći da se ne slažemo, objasnićemo naše odbijanje i u odgovarajućoj evidenciji zabeležiti činjenicu da Vi smatrate da su lični podaci netačni.
11Promene ovih Pravila
Kao što se naše poslovanje stalno menja, tako mogu da se promene i ova Pravila. Da bismo Vam olakšali njihovo korišćenje, ova Pravila imaju datum stupanja na snagu naveden na kraju dokumenta.
12Zahtev za pristup ličnim podacima/Pitanja ili pritužbe
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovim Pravilima, o opisanoj obradi Vaših podataka, ili nedoumice ili pritužbe u vezi s primenom ovih Pravila, ili ako želite da pošaljete zahtev (na način opisan u gornjem odeljku 10) za pristup ličnim podacima koje vodimo o Vama ili njihovo brisanje, kontaktirajte sa nama na neki od sledećih načina:
 • telefonom na neki od sledećih besplatnih brojeva za rezervacije koji se nalaze na strani za usluge klijentima na adresi hyatt.com;
 • poštom na adresu Hyatt Hotels & Resorts, Primalac: Consumer Affairs, 9805 Q Street, Omaha, NE 68127, USA; ili
 • kontaktiranjem sa recepcijom u bilo kom našem hotelu.
Ako niste zadovoljni dobijenim odgovorom, svoju pritužbu možete da uputite glavnom direktoru za privatnost elektronskom poštom na adresu privacy@hyatt.com.
Mada ova Pravila ne predstavljaju ugovorna prava, kompanija Hyatt je obezbedila poštovanje nekih njenih pravnih obaveza u nekim državama u vezi sa ličnim podacima, na osnovu seta obaveznih standarda i pravila (koji se u nekim državama nazivaju obaveznim poslovnim pravilima), a koje je odobrilo nekoliko nacionalnih regulativnih tela za pitanja privatnosti. Zbog toga, zavisno od Vaših prilika i lokacije, možda ćete biti u stanju da ostvarite svoja prava na privatnost putem tih standarda ili pravila preko nadležnog regulativnog tela ili suda. Ako želite da saznate više o tim standardima i pravilima, molimo Vas da kontaktirate kompaniju Hyatt Hotels & Resorts na gore navedenu adresu ili glavnog direktora za privatnost na gore navedenu adresu elektronske pošte.
Svi zahtevi za pristup Vašim ličnim podacima moraju da budu podneti pisanim putem u pismu ili elektronskoj poruci. Na Vaš zahtev možemo da odgovorimo pismom, elektronskom porukom, telefonom ili nekim drugim prikladnim načinom.
Datum stupanja na snagu: 30. jul 2015.
U slučaju bilo kakvih neslaganja između verzije ovih Pravila na engleskom jeziku i bilo koje verzije ovih Pravila na nekom drugom jeziku, verzija na engleskom jeziku će imati prednost (u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom).