GLOBALNA POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1Wprowadzenie
Dane osobowe gości są wykorzystywane wyłącznie w celu wypełnienia naszego zobowiązania do zapewnienia niezrównanej obsługi klienta i w związku ze wszystkimi interakcjami z firmą Hyatt („Cel”). Jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności zbieranych danych osobowych.
Jako nasz gość lub partner biznesowy rozumiesz i zgadzasz się na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Globalną Polityką Ochrony Danych Osobowych („Polityka”).
2Zastosowanie tej polityki
Niniejsza Polityka dotyczy danych osobowych gości i innych osób, z którymi prowadzimy interesy lub które nas odwiedzają, oraz wykorzystywania tych danych w jakiejkolwiek postaci — ustnej, elektronicznej lub pisemnej.
Niniejsza polityka stanowi realizację naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych i została wdrożona przez wszystkie oddzielne i odrębne jednostki prawne, które zarządzają, prowadzą, obsługują na zasadzie franczyzy czy licencji, posiadają i/lub świadczą usługi na rzecz różnych hoteli i resortów Hyatt (w tym działających pod marką „Hyatt®”, „Hyatt Regency®”, „Park Hyatt®”, „Grand Hyatt®”, „Andaz®”, „Hyatt Centric®”, „Hyatt Place®”, „Hyatt House”, „Hyatt Ziva” lub „Hyatt Zilara”) lub obiektów „Hyatt Residence Club®” na całym świecie („Hyatt Hotels & Resorts®”). Do tych jednostek należy firma Hyatt Hotels Corporation oraz jej bezpośrednie i niebezpośrednie filie, a także wszystkie oddzielne i odrębne jednostki prawne, posiadające prawo własności poszczególnych hoteli i resortów firmy Hyatt oraz obiektów Hyatt Residence Club na całym świecie, a także świadczące usługi pod marką Hyatt. Odwołania do „Hyatt”, „my” oraz „nasze” w niniejszej polityce, w zależności od kontekstu, zbiorczo odnoszą się do tych oddzielnych i odrębnych jednostek prawnych.
Choć ta polityka ma opisywać najszerszy zakres naszego przetwarzania danych osobowych w skali globalnej, przetwarzanie to może być ograniczone w niektórych jurysdykcjach poprzez restrykcje prawne. Na przykład prawo w konkretnym państwie może ograniczać rodzaje danych osobowych, które możemy zbierać lub sposób przetwarzania tych danych osobowych. W takich przypadkach dostosowujemy nasze polityki i/lub praktyki wewnętrzne do wymagań lokalnego prawa.
Niniejsza polityka nie ma zastosowania do danych osobowych pracowników firmy Hyatt, dlatego zobowiązani są oni zapoznać się z Globalną Polityką Ochrony Danych Osobowych Pracowników lub stosownymi zasadami ochrony danych osobowych pracodawcy (nie dotyczy sytuacji gromadzenia danych osobowych w przypadku pracowników będących gośćmi hotelowymi).
3Rodzaje zbieranych danych osobowych
W tej polityce termin „dane osobowe” oznacza informacje, które identyfikują lub mogą zidentyfikować Ciebie jako osobę. Do rodzajów danych osobowych, które przetwarzamy (różniących się w zależności od obowiązujących przepisów prawnych) zaliczamy:
 • imię i nazwisko, płeć, informacje kontaktowe odnośnie miejsc zamieszkania i pracy, zawód, datę i miejsce urodzenia, wizerunek, narodowość oraz informacje o paszporcie i wizie;
 • informacje o pobycie, w tym o hotelach, w których przebywałeś, daty przyjazdu i wyjazdu, używane towary i usługi, specjalne żądania, obserwacje dotyczące preferencji usług (w tym preferencji dotyczących pokoju i wakacji), wybieranych numerów telefonów, a także otrzymywane faksy, wiadomości tekstowe i wiadomości telefoniczne;
 • informacje o karcie kredytowej, informacje o koncie i danych uwierzytelniających w programie dla częstych gości firmy Hyatt lub innych programach lojalnościowych dla osób podróżujących;
 • dowolne informacje konieczne do spełnienia żądań specjalnych (np. stan zdrowia wymagający specjalnych warunków zakwaterowania lub usług);
 • informacje i opinie dostarczone odnośnie preferencji marketingowych podczas udziału w ankietach, loteriach konkursach lub ofertach promocyjnych, a także informacje zamieszczone w witrynach internetowych i aplikacjach firmy Hyatt lub podmiotów zewnętrznych;
 • informacje zebrane w hotelach lub resortach Hyatt przy użyciu systemów telewizji przemysłowej, systemów internetowych (w tym sieci bezprzewodowych, które zbierają dane o komputerach, smartfonach lub urządzeniach przenośnych gości lub ich lokalizacji) kart wejściowych i innych systemów zabezpieczających;
 • informacje zebrane podczas uzyskiwania dostępu do aplikacji lub witryny internetowej firmy Hyatt przez gości (opisane bardziej szczegółowo w podrozdziałach 7 i 8 poniżej);
 • dane kontaktowe i inne stosowne informacje dotyczące pracowników klientów korporacyjnych oraz dostawców i innych podmiotów, z którymi współpracujemy (np. biura podróży lub osoby planujące spotkania i imprezy); oraz
 • w niektórych przypadkach informacje dotyczące kredytów klientów.
Większość przetwarzanych danych osobowych to dane, które zostały nam świadomie przekazane przez Ciebie lub kogoś działającego w Twoim imieniu. Jednakże w pewnych przypadkach przetwarzamy dane osobowe, które można wywnioskować na podstawie innych informacji, które nam dostarczasz, lub naszych interakcji z Tobą, albo dane osobowe, które otrzymujemy od strony trzeciej. Niniejsza polityka ma zastosowanie również do danych osobowych, które otrzymujemy od strony trzeciej, chyba że są one w określony sposób objęte przez politykę ochrony danych osobowych tej strony trzeciej.
Może się zdarzyć, że dane osobowe, które nam dostarczasz i które gromadzimy, będą uznawane przez obowiązujące w niektórych krajach przepisy dotyczące prywatności za wrażliwe dane osobowe. Te przepisy definiują „wrażliwe dane osobowe” jako informacje, za pomocą których można określić lub wywnioskować rasę lub pochodzenie etniczne jakiejś osoby, jej opinie polityczne, przekonania religijne lub inne przekonania o podobnej naturze, członkostwo w związkach zawodowych lub stowarzyszeniach, stan zdrowia fizycznego lub psychicznego, opiekę medyczną, dane genetyczne, informacje o życiu seksualnym, czy też dane prawne (w tym informacje dotyczące przestępstw kryminalnych popełnionych przez daną osobę lub jej zarzucanych). W bardzo rzadkich przypadkach dokumenty finansowe mogą stanowić część wrażliwych danych osobowych w określonych lokalizacjach. Wrażliwe dane osobowe przetwarzamy w Twojej jurysdykcji tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo, i wyłącznie w stopniu dozwolonym lub wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
Jeśli zgadzasz się na postanowienia niniejszej polityki, tym samym — w zakresie wymaganym przez lokalne prawo obowiązujące w Twojej jurysdykcji — udzielasz wyraźnej i pisemnej zgody na przetwarzanie wszelkich danych osobowych, które przekażesz firmie Hyatt i które są uznawane za wrażliwe dane osobowe lub informacje finansowe. Z wyłączeniem zakresu wymaganego przez prawo, goście nie są zobowiązani do przekazywania firmie Hyatt wszelkich wrażliwych danych osobowych i odmowa udzielenia tego typu danych nie uniemożliwi nabycia produktów lub usług firmy Hyatt.
4Jak wykorzystujemy dane osobowe?
Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa możemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać określone informacje będące częścią danych osobowych w celu:
 • zapewnienia i pobrania opłaty za zakwaterowanie w hotelu oraz inne towary i usługi;
 • zapewnienia lepszego lub bardziej spersonalizowanego poziomu obsługi, w tym informacji i usług strony trzeciej (takich jak dodatkowe usługi hotelowe w hotelach i resortach, lokalnych atrakcjach turystycznych i środkach transportu firmy Hyatt);
 • odpowiedzi na żądania udzielenia informacji i świadczenia usług, w tym usług stron trzecich (takich jak restauracje lub firmy transportowe);
 • administrowania programem dla częstych gości firmy Hyatt (np. World of Hyatt®);
 • wypełnienia zobowiązań umownych względem Ciebie, podmiotów zaangażowanych w proces tworzenia planów podróży (np. biur podróży, organizatorów wycieczek grupowych lub Twojego pracodawcy) oraz dostawców (np. firm obsługujących karty kredytowe, linii lotniczych lub programów lojalnościowych stron trzecich);
 • przeprowadzania badań rynkowych, badań dotyczących satysfakcji klienta oraz kontroli jakości, marketingu bezpośredniego oraz promocji;
 • zapewnienia bezpieczeństwa personelu, gości oraz odwiedzających;
 • administrowania prowadzeniem ogólnych rejestrów;
 • wypełnienia wymagań prawnych i regulacyjnych;
 • przetestowania i oceny nowych produktów i usług; oraz
 • przetwarzania aplikacji kredytowych (np. w kontekście Hyatt Residence Clubs).
Firma Hyatt wykorzystuje i przechowuje Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia stosownego celu.
5Ujawnianie Twoich danych osobowych
Możemy okresowo ujawniać dane osobowe. Ujawniamy je zawsze zgodnie z obowiązującym prawem. W niektórych jurysdykcjach przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych mogą nakładać na nas wymóg uzyskania Twojej zgody przed przekazaniem Twoich danych z kraju pochodzenia do innych krajów. Jeśli zgadzasz się na postanowienia niniejszej polityki, tym samym — w zakresie wymaganym i dozwolonym przez lokalne prawo obowiązujące w Twojej jurysdykcji — udzielasz zgody na przekazywanie danych osobowych do takich innych krajów w stosownym celu i w zakresie określonym w tym podrozdziale i jak opisano powyżej w podrozdziale 4.
Do okoliczności, w których ujawniamy dane (oprócz tych opisanych w podrozdziale 4 powyżej) zaliczamy:
  5.1Nasi agenci, usługodawcy oraz dostawcy
  Podobnie jak większość międzynarodowych firm hotelarskich, możemy zlecać przetworzenie określonych funkcji i/lub informacji stronom trzecim. Możemy również zlecać firmom prowadzącym badania rynkowe kontaktowanie się z gośćmi w celach przeprowadzenia badań rynkowych i dotyczących kontroli jakości. Zlecając przetwarzanie danych osobowych stronom trzecim lub przekazując te dane usługodawcom będącym stronami trzecimi, zobowiązujemy te strony trzecie do chronienia tych danych osobowych zgodnie z warunkami niniejszej Polityki, za pomocą odpowiednich zabezpieczeń.
  5.2Oczekiwania konsumenta
  W przypadku, gdy posiadamy dane osobowe, możemy ujawniać te dane osobowe innym firmom, które również posiadają informacje o danym kliencie. Te firmy mogą łączyć dane osobowe, aby lepiej zrozumieć preferencje i zainteresowania klientów, a tym samym umożliwiając sobie i nam świadczenie lepszej jakości usług. Jeśli Twoje dane osobowe są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo do odmowy, kontaktując się z nami przy użyciu informacji kontaktowych podanych w podrozdziale 12 poniżej.
  5.3Autoryzacja kredytu
  Jeśli poprosisz o kredyt, dane osobowe zostaną wykorzystane oraz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, ujawnione odpowiednim stronom trzecim w celu określenia, czy można Ci przyznać i utrzymać linię kredytową.
  5.4Przeniesienie własności majątku przedsiębiorstwa
  W ramach rozwoju przedsiębiorstwa możemy zbyć hotele lub inne składniki majątku albo zaprzestać bycia kierownikiem lub dostawcą franszyzy hotelu, który aktualnie jest częścią naszej sieci. W takich okolicznościach możemy włączyć Twoje dane osobowe lub kontrolę nad nimi do majątku stanowiącego przedmiot takiej transakcji. Również, w mało prawdopodobnym przypadku nabycia całości lub znacznej części firmy Hyatt, dane klientów lub kontrola nad nimi mogą być jednym z nabytych składników majątku.
  5.5Program E-Folio
  Jeśli jesteś pracownikiem lub niezależnym wykonawcą przedsiębiorstwa biorącego udział w programie E-Folio firmy Hyatt i wykorzystujesz korporacyjną kartę kredytową dostarczoną Ci przez pracodawcę (jeśli jesteś pracownikiem) lub klienta korporacyjnego (jeśli jesteś niezależnym wykonawcą) do opłacenia rachunku hotelowego w obiekcie firmy Hyatt, możesz odnieść korzyści dzięki uczestnictwu w programie E-Folio firmy Hyatt.
  Na mocy warunków programu E-Folio wyciąg z Twojego rachunku (zawierający daty Twojego pobytu, informacje dotyczące Twojej karty kredytowej oraz kwoty uiszczone w obiekcie Hyatt, jako obejmujące opłaty za pokój i wszystkie opłaty dodatkowe, w tym między innymi opłaty za posiłki, napoje i rozrywki) zostanie przesłany przez dany obiekt Hyatt drogą elektroniczną, przy użyciu systemu informacyjnego Hyatt zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych, do firmy Hyatt lub usługodawcy będącego stroną trzecią zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych, który działając w imieniu Hyatt opracuje ten wyciąg z rachunku i prześle go:
  • do sieci obsługującej kartę kredytową, wydawcy karty kredytowej i/lub ich odpowiednich podwykonawców, którzy z kolei przekażą go Twojemu pracodawcy lub klientowi korporacyjnemu (i/lub ich odpowiednim podwykonawcom) w celu ułatwienia przetwarzania i śledzenia Twoich wydatków związanych z podróżą; lub
  • w pewnych ograniczonych okolicznościach, bezpośrednio do Twojego pracodawcy lub klienta korporacyjnego (i/lub ich odpowiednich podwykonawców), w tym samym celu.
  Podmioty, które otrzymają wyciąg z Twojego rachunku, mogą być zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie istnieją przepisy dotyczące prywatności, które wyraźnie i w szczegółach określałyby wszelkie metody wykorzystywania danych osobowych w taki sam sposób, jak czynią to przepisy obowiązujące w innych regionach świata (w szczególności w Europie, Kanadzie, Australii, RPA i większości krajów Ameryki Południowej). W celu zapewnienia ochrony danych osobowych gości, przesyłanie tych informacji do systemu informatycznego firmy Hyatt zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych będzie regulowane przez nasze obowiązujące zasady korporacyjne (w przypadkach, gdy mają one zastosowanie). Usługodawca będący stroną trzecią, który działa w imieniu firmy Hyatt w celu opracowania wyciągu z rachunku podlega postanowieniom umownym, które spełniają wymagania obowiązujących zasad korporacyjnych firmy Hyatt.
  Gdy dane osobowe zostaną przesłane do sieci obsługującej karty kredytowe, wydawcy karty kredytowej, Twojego pracodawcy lub klienta korporacyjnego i/lub ich odpowiednich podwykonawców, dane te nie będą już chronione przez postanowienia niniejszej polityki, tylko przez umowy zawarte przez Ciebie z Twoim pracodawcą lub klientem korporacyjnym, siecią obsługującą kartę kredytową i/lub wydawcą karty kredytowej.
  5.6Wymogi prawne
  Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia wszelkich posiadanych przez nas danych osobowych, jeśli zostaniemy do tego zobowiązani postanowieniem sądu lub na uzasadnione prawnie żądanie organizacji rządowych, albo jeśli stwierdzimy, że jest to konieczne lub pożądane w celu przestrzegania prawa albo zapewnienia ochrony naszych praw lub majątku zgodnie ze stosownymi przepisami prawnymi. Zastrzegamy sobie również prawo do zachowania zgromadzonych danych osobowych i przetwarzania ich w celu spełnienia obowiązujących wymogów księgowych, przepisów i regulacji podatkowych oraz wszelkich specyficznych przepisów dotyczących przechowywania dokumentów.
6Scentralizowane działania związane z przetwarzaniem danych
Podobnie jak większość przedsiębiorstw międzynarodowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, scentralizowaliśmy niektóre aspekty przetwarzania danych, co w wielu przypadkach skutkuje transferem danych osobowych między różnymi krajami. Na przykład, jeśli dokonasz rezerwacji i/lub będziesz przebywać w jednym z hoteli lub resortów firmy Hyatt poza Stanami Zjednoczonymi, zebrane dane osobowe zostaną przekazane do Stanów Zjednoczonych i tam przetworzone zgodnie z obowiązującymi zasadami korporacyjnymi firmy Hyatt (w przypadkach, gdy mają one zastosowanie). W jurysdykcjach, w których dane te będą przetwarzane, mogą, ale nie muszą obowiązywać przepisy mające na celu ochronę danych osobowych. Jednakże, zawsze gdy dane osobowe będą przesyłane w obrębie firmy Hyatt, będą one przetwarzane zgodnie z warunkami niniejszej polityki oraz zgodnie ze stosownymi przepisami prawnymi.
7Informacje gromadzone podczas wizyt online
W przypadku uzyskiwania dostępu do dowolnej witryny internetowej firmy Hyatt, dla użytkownika ważne mogą być następujące informacje:
  7.1Możesz przeglądać nie ujawniając swojej tożsamości
  Nasze witryny internetowe można zawsze przeglądać bez konieczności logowania się lub w inny sposób ujawniania swojej tożsamości.
  7.2Informacje o korzystaniu
  Podczas, gdy odwiedzasz nasze witryny internetowe, gromadzimy informacje o korzystaniu z nich. Przykłady tego typu informacji obejmują adres IP automatycznie przypisywany każdemu komputerowi podczas przeglądania Internetu, datę i godzinę wizyty, przeglądane strony oraz czas, jaki spędzasz na każdej stronie, typ używanej przeglądarki internetowej, system operacyjny urządzenia i adres URL każdej witryny, która została otwarta przed i po wejściu na naszą witrynę internetową. Te informacje nie są powiązane z Tobą jako określoną osobą, o ile nie utworzono profilu użytkownika. Jednak możemy prowadzić ewidencję używanego urządzenia.
  7.3Pliki cookie i inne podobne technologie
  W naszych witrynach internetowych wykorzystujemy technologię cookie, która umożliwia nam ocenę i poprawę funkcjonalności witryn. Za pomocą plików cookie nie można zidentyfikować Twojej tożsamości. Pozwalają one naszym serwerom zidentyfikować Twoją przeglądarkę, ale nie Ciebie, gdy odwiedzasz nasze witryny. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób firma Hyatt wykorzystuje pliki cookie, odwiedź stronę hyatt.com.
  Jeśli nie chcesz akceptować plików cookie, możesz je zablokować, modyfikując ustawienia Twojej przeglądarki internetowej. Jeśli jednak je zablokujesz, nie będziesz w stanie wykorzystać wszystkich funkcji naszych witryn, w tym funkcji dostosowujących, powiązanych z tworzeniem profilu użytkownika.
  Więcej informacji na temat plików cookie i innych podobnych technologii oraz ich działania można znaleźć w witrynie allaboutcookies.org.
  7.4Media społecznościowe
  Nasze witryny internetowe mogą zawierać również wtyczki i inne funkcjonalności, które integrują zewnętrzne platformy mediów społecznościowych z naszymi witrynami internetowymi. Można je aktywować ręcznie. W takim przypadku strony trzecie, które obsługują te platformy będą mogły identyfikować użytkownika, określać, w jaki sposób korzysta z tej witryny internetowej i będą mogły łączyć i przechowywać te informacje z profilem w mediach społecznościowych. Prosimy zapoznać się z zasadami ochrony danych tych platform mediów społecznościowych, aby zrozumieć przeznaczenie uzyskanych danych osobowych. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko dotyczące aktywowania tych wtyczek i innych funkcjonalności.
  7.5Tworzenie profilu użytkownika
  Możesz utworzyć profil użytkownika w witrynie internetowej firmy Hyatt, aby ułatwić przeprowadzanie transakcji internetowych oraz dostosować treści wyświetlane w naszych witrynach internetowych do Twoich zainteresowań. To umożliwi nam przedstawienie Ci bardziej odpowiednich rekomendacji. Informacje podane w profilu użytkownika mogą zostać przez nas wykorzystane w celu uzupełnienia innych baz danych, prowadzonych odpowiednio przez nas i naszych usługodawców. Tworząc profil użytkownika, wyrażasz zgodę na to, abyśmy mogli wykorzystać podane przez Ciebie dane osobowe w tych celach.
  Możesz przeglądać, aktualizować lub usuwać wszelkie dane osobowe przekazane nam przez Ciebie z zamiarem włączenia ich do Twojego profilu użytkownika, zmieniając swój profil użytkownika online lub wysyłając wiadomość e-mail na adres concierge@hyatt.com. Jeśli później zdecydujesz się usunąć swój profil użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszelkich danych osobowych, które zostały nam uprzednio przekazane przez Ciebie z zamiarem włączenia ich do Twojego profilu użytkownika w celach dotyczących prowadzenia dokumentacji i zapewniania jakości (o ile nie jesteśmy zobowiązani przez przepisy prawa do usunięcia lub zaprzestania przetwarzania lub wykorzystywania tych danych osobowych). Nawet jeśli nie zdecydujesz się utworzyć profilu użytkownika, możesz mimo to korzystać z naszych witryn internetowych w celu wyszukiwania informacji i zakupu usług.
  7.6Odnośniki do innych witryn internetowych
  Jeśli odwiedzisz witrynę internetową firmy Hyatt i zdecydujesz się przykładowo na zakup bonu podarunkowego, dokonanie rezerwacji biletu na samolot, wypożyczenie samochodu, przesłanie formularza żądania nagrody, czy też złożenie podania o pracę online, możemy przekierować Cię bezpośrednio do witryny prowadzonej przez stronę trzecią, z którą zawarliśmy umowę o świadczenie tych usług. Po kliknięciu odnośnika znajdującego się w jednej z naszych witryn lub jakiejkolwiek innej witrynie należy zawsze spojrzeć na pasek adresu w przeglądarce, aby sprawdzić, czy nastąpiło przekierowanie do odrębnej witryny. Niniejsza polityka i nasza odpowiedzialność są ograniczone do naszych czynności zbierania danych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za procedury zbierania informacji lub polityki prywatności witryn prowadzonych przez strony trzecie lub naszych usługodawców, do których przesyłasz bezpośrednio dane osobowe. Ponadto nie możemy być odpowiedzialni za treści witryn prowadzonych przez te strony trzecie lub usługodawców, nawet jeśli są one dostępne za pośrednictwem odnośników z naszych witryn. Zachęcamy, aby przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych w zewnętrznych witrynach internetowych zapoznać się z obowiązującymi w tych witrynach zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zapewniania bezpieczeństwa.
  7.7Bezpieczeństwo
  Ponieważ bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, do szyfrowania przekazanych nam danych osobowych używamy oprogramowania Secured Socket Layer („SSL”). Jeśli Twoja przeglądarka obsługuje SSL (co dotyczy większości), transmisja online danych osobowych będzie zaszyfrowana. Możesz sprawdzić, czy dane osobowe są przekazywane za pomocą szyfrowania SSL, upewniając się, że na dolnym pasku przeglądarki jest wyświetlany symbol zamkniętej kłódki lub wypełnionego klucza. Możesz również dowiedzieć się, czy Twoje dane osobowe będą zabezpieczone szyfrowaniem SSL, sprawdzając, czy prefiks adresu internetowego danej strony zmienił się z „http” na „https”. Jeśli nie widzisz odpowiedniego symbolu i prefiksu „https”, nie możesz zakładać, że dane osobowe, o których podanie jesteś proszony, zostaną zaszyfrowane przed ich przesłaniem.
  Dane osobowe gromadzone od użytkowników online są przechowywane przez nas i/lub naszych usługodawców w bazach danych zabezpieczonych za pomocą kombinacji fizycznych i elektronicznych środków kontroli dostępu, zapór oraz innych zasadnych środków bezpieczeństwa. Powyższe środki bezpieczeństwa mogą jednak nie zapobiec wszystkim przypadkom utraty, niewłaściwego wykorzystania lub zmiany danych osobowych; firma Hyatt nie odpowiada za szkody lub zobowiązania związane z niewystarczającym funkcjonowaniem środków bezpieczeństwa w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie. W sytuacjach, w których będzie to wymagane przez prawo, powiadomimy użytkowników o wszelkich tego rodzaju przypadkach utraty, niewłaściwego wykorzystania lub zmiany danych osobowych użytkowników, aby mogli oni podjąć odpowiednie działania w celu zapewnienia należytej ochrony swoich praw.
  7.8Osoby nieletnie
  W naszych witrynach nie sprzedajemy produktów lub usług osobom nieletnim oraz świadomie nie podejmujemy żadnych działań mających na celu pozyskanie danych osobowych od osób nieletnich lub gromadzenie takich danych. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia (lub są nieletnie w jurysdykcji, w której odwiedzają nasze witryny), mogą korzystać z naszych witryn jedynie pod kontrolą rodzica lub opiekuna.
  7.9Reklama ukierunkowana
  W przypadkach gdy jest to dozwolone przez prawo, możemy współpracować z innymi firmami, aby wyświetlać Ci te reklamy, które naszym zdaniem mogą się okazać stosowne i przydatne. Mogą to być reklamy wyświetlane w naszych witrynach internetowych lub aplikacjach albo nasze reklamy wyświetlane w witrynach internetowych innych firm. Wyświetlane reklamy mogą być oparte na informacjach zebranych przez nas lub strony trzecie i/lub mogą odzwierciedlać Twoją aktywność w naszych lub zewnętrznych witrynach internetowych.
8Aplikacje
Pobranie lub zarejestrowanie w celu użytkowania jednej z naszych aplikacji, może oznaczać przesłanie nam danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, nazwę użytkownika, hasło i inne dane rejestracyjne, dane finansowe i dotyczące karty kredytowej, osobisty opis i/lub zdjęcie.
Ponadto podczas korzystania z naszych aplikacji, możemy zbierać pewne informacje automatycznie, w tym informacje techniczne dotyczące urządzenia przenośnego, unikalny identyfikator urządzenia, dane sieci komórkowej, typ przeglądarki używanej w urządzeniu przenośnym i informacje na temat sposobu korzystania z aplikacji.
W zależności od konkretnej używanej aplikacji i dopiero po zgodzie na gromadzenie danych, możemy również zbierać informacje przechowywane w urządzeniu, w tym dane kontaktowe, listy znajomych, dane logowania (w stosownych przypadkach, aby umożliwić nam komunikowanie się z innymi aplikacjami na żądanie), zdjęcia, filmy, informacje o lokalizacji lub inne treści cyfrowe. Dalsze szczegóły dotyczące rodzaju informacji, które zbieramy są określone w klauzuli poufności danych dla poszczególnych aplikacji.
9Wybór
Możesz zawsze wybrać, jakiego rodzaju (jeśli w ogóle) dane osobowe chcesz nam przekazać. Jednakże, jeśli zdecydujesz się nie podawać niektórych informacji, nie wszystkie funkcje będą dostępne (np. nie możemy przeprowadzić rezerwacji, nie znając nazwiska).
Jeśli dostarczysz nam informacje kontaktowe (np. adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu lub faksu), możemy się z Tobą skontaktować, aby powiadomić Cię o produktach, usługach, promocjach i zdarzeniach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Możemy również udostępnić Twoje dane osobowe starannie wybranym stronom trzecim, które będą mogły bezpośrednio się z Tobą komunikować. W niektórych jurysdykcjach przepisy prawa dotyczących ochrony danych mogą wymagać od nas uzyskania odrębnej zgody, zanim udostępnimy te dane. Możesz zawsze zdecydować, czy chcesz otrzymywać jakiekolwiek tego typu komunikaty, kontaktując się z nami zgodnie z opisem zamieszczonym w podrozdziale12 lub postępując zgodnie z instrukcjami wypisywania się z programu, zamieszczonymi w komunikatach.
Jeśli posiadasz konto w programie dla częstych gości (np. World of Hyatt®), poprosimy Cię o wskazanie preferowanych kanałów komunikacji, gdy będziesz starać się o członkostwo lub tworzyć profil użytkownika. Możemy Cię również zapytać, w jaki sposób chcesz otrzymywać nasze oferty oraz materiały promocyjne i marketingowe (np. przez e-mail lub zwykłą pocztę), a także czy chcesz brać udział w ankietach. Po wskazaniu swoich preferencji możesz zawsze je zmienić.
W niektórych jurysdykcjach przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych wymagają od nas uzyskania Twojej uprzedniej zgody na przesłanie Ci informacji (nawet jeśli zaakceptowano już niniejszą politykę), jeśli wcześniej nie otrzymaliśmy od Ciebie wyraźnej prośby o te informacje. W określonych okolicznościach Twoja zgoda może być domniemana (np. jeśli przekazanie komunikatu jest konieczne do spełnienia Twojej prośby i/lub gdy określone informacje zostały nam przez Ciebie dobrowolnie przekazane). W innych przypadkach możemy wyraźnie poprosić Cię o zgodę, zgodnie z obowiązującym prawem (np. gdy zgromadzone informacje są traktowane jako wrażliwe dane osobowe na mocy lokalnych przepisów).
Będziemy stosować się do każdego żądania nieprzesyłania bezpośrednich materiałów marketingowych. Gdy otrzymamy takie żądanie, Twoje dane kontaktowe nie zostaną usunięte, lecz „zarchiwizowane”. To zapewni, że Twoje żądanie zostanie zarejestrowane i utrzymane do czasu późniejszego otrzymania zgody, która je zastąpi.
10Aktualizacja i dostęp do danych osobowych
Poza nielicznymi wyjątkami masz prawo do uzyskiwania dostępu do danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, oraz ich aktualizowania. Jeśli chcesz uzyskać jakiekolwiek informacje na temat Twoich danych osobowych, możesz to zrobić, przesyłając pisemne żądanie pocztą zwykłą lub elektroniczną na adresy wymienione w podrozdziale 12 poniżej. Pamiętaj, aby zamieścić imię i nazwisko, adres i numer telefonu oraz kopię dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość (np. dowodu osobistego lub paszportu). Pozwoli nam to uzyskać pewność co do Twojej tożsamości oraz określić, czy przechowujemy jakiekolwiek dane osobowe na Twój temat, a także umożliwi to nam skontaktowanie się z Tobą, aby uzyskać dodatkowe informacje, jeśli byłyby one konieczne w tych celach.
Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty, jeśli jest ona dozwolona przez obowiązujące prawo. Opłata ta zwykle wynosi około 20 USD za przetworzenie każdego żądania. Jeśli złożysz kilka żądań w krótkim okresie czasu, możemy odpowiedzieć na kolejne żądania poprzez odwołanie się do wcześniejszej odpowiedzi i tylko określić elementy, które zostały od tego czasu zmienione.
Możesz żądać poprawienia, usunięcia i/lub zaprzestania przetwarzania lub używania danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Jeśli zgodzimy się, że dane osobowe są nieprawidłowe lub że ich przetwarzanie powinno zostać wstrzymane, usuniemy lub poprawimy określone dane osobowe. Jeśli nie zgodzimy się, że dane osobowe są nieprawidłowe, poinformujemy Cię o tym i wyjaśnimy przyczyny odmowy, a w odpowiednich aktach odnotujemy fakt, iż uznajesz te dane osobowe za nieprawidłowe.
11Zmiany w niniejszej polityce
Ponieważ prowadzona przez nas działalność bezustannie się zmienia, niniejsza polityka również może ulec zmianie. Dla ułatwienia, na końcu tego dokumentu podano datę wejścia w życie niniejszej polityki.
12Żądanie dostępu do danych osobowych / pytania lub skargi
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej polityki, opisanego przetwarzania Twoich danych osobowych lub jakiekolwiek zastrzeżenia albo skargi odnośnie stosowania polityki, lub chcesz przesłać żądanie (tak, jak zostało to opisane w podrozdziale 10powyżej) uzyskania dostępu do lub usunięcia danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, skontaktuj się z nami na jeden z następujących sposobów:
 • dzwoniąc na jeden z darmowych numerów rezerwacji, podanych w witrynie obsługi klienta na stronie hyatt.com;
 • drogą pocztową na adres Hyatt Hotels & Resorts, Attn: Consumer Affairs, 9805 Q Street, Omaha, NE 68127, Stany Zjednoczone; lub
 • kontaktując się z recepcją w dowolnym z naszych hoteli.
Jeśli otrzymana odpowiedź nie będzie dla Ciebie zadowalająca, możesz przekazać swoją sprawę do Głównego Dyrektora ds. Ochrony Danych Osobowych, przesyłając e-mail na adres privacy@hyatt.com.
Mimo że niniejsza polityka nie stanowi stosunku umownego, firma Hyatt zapewnia zgodność z pewnymi zobowiązaniami prawnymi dotyczącymi danych osobowych w wybranych krajach poprzez tworzenie zestawu wiążących standardów i polityk (nazywanych w niektórych krajach wiążącymi zasadami korporacyjnymi), zatwierdzonych przez wiele krajowych agencji regulujących ochronę danych osobowych. W wyniku tego, w zależności od okoliczności i lokalizacji możesz mieć możliwość wyegzekwowania swoich praw związanych z ochroną danych osobowych, korzystając z tych standardów i polityk za pośrednictwem danej agencji regulacyjnej lub sądu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tych standardów i polityk, skontaktuj się z Hyatt Hotels & Resorts, korzystając z powyższego adresu, lub z Głównym Dyrektorem ds. Ochrony Danych Osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na wyżej podany adres.
Wszelkie żądania dotyczące uzyskania dostępu do danych osobowych muszą zostać przesłane w formie pisemnej listem lub e-mailem. Możemy odpowiedzieć na Twoje żądanie listem, e-mailem, telefonicznie lub w każdy inny odpowiedni sposób.
Data wejścia w życie: 30 lipca 2015
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską i wszelką inną wersją językową niniejszej polityki, wersja angielska ma moc nadrzędną (w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa).