นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของแขกผู้เข้าพัก

1บทนำ
เรามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุดให้แก่แขกผู้เข้าพักของ เรา เราให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมได้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ
ในฐานะหนึ่งในแขกผู้เข้าพักของเรา คุณเข้าใจและยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลของแขกผู้เข้าพักฉบับนี้ (“นโยบาย”นี้)
2การใช้นโยบายนี้
นโยบาย นี้มีผลกับข้อมูลส่วนบุคคลของแขกผู้เข้าพักทุกคน รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่เราทำธุรกิจด้วยหรือ ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเรา รวมทั้งการใช้งานใดๆ ของข้อมูลเหล่านี้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทั้งโดยทางวาจา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
นโยบายนี้มีส่วนสำคัญต่อความมุ่งมั่นของ Hyatt ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยได้รับการนำไปใช้โดยหน่วยงานต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ซึ่งบริหารจัดการ ดำเนินการ เปิดแฟรนไชส์ ครอบครองและ/หรือจัดหาบริการให้กับสถานบริการต่างๆ ของ Hyatt Hotels & Resorts™ (ไม่ว่าจะภายใต้ชื่อ “Hyatt®”, “Hyatt Regency®”, “Park Hyatt®”, “Grand Hyatt®”, “Andaz®”, “Hyatt Place®”, “Hyatt House™”) หรือ Hyatt Residence Club™ ทั่วโลก หน่วยงานเหล่านี้ได้แก่ Hyatt Hotels Corporation และหน่วยงานในสังกัดทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นๆ ที่ครอบครองสถานประกอบการของ Hyatt Hotels & Resorts และ Hyatt Residence Club ทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ภายใต้แบรนด์ Hyatt หรือไม่ก็ตาม การอ้างอิงด้วยคำว่า “Hyatt”, “เรา” และ “ของเรา” ในนโยบายนี้ ให้หมายรวมถึงหน่วยงาน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเหล่านี้ รวมถึงหน่วยงานที่คุณได้ดำเนินการสำรองห้องพักของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ในกรณีที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บไว้เกี่ยวกับตัวคุณให้แก่บุคคลอื่นในหน่วยธุรกิจให้ บริการในเครือของเรา หน่วยงานเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ ในการดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
นโยบายนี้มีเป้าหมายเพื่อกำหนดขอบเขตการใช้ข้อมูลอย่างครอบคลุมที่สุดในทั่วโลก โดยในบางพื้นที่อาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในแต่ละพื้นที่ ตัวอย่างเช่น กฎหมายในบางประเทศอาจจำกัดไม่ให้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง หรือจำกัดวิธีการในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ในกรณีเหล่านี้ เราอาจมีการปรับแก้นโยบายและ/หรือแนวปฏิบัติภายในเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นนั้นๆ
3 ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้นโยบายนี้ให้หมายถึงข้อมูลที่บ่งชี้หรืออาจบ่งชี้ตัวบุคคล ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ (ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ใช้) ประกอบไปด้วย:
 • ชื่อ เพศ ข้อมูลการติดต่อที่บ้านและที่ทำงาน ตำแหน่งทางธุรกิจ วันที่และสถานที่เกิด สัญชาติ และข้อมูลหนังสือเดินทางหรือวีซ่าของคุณ
 • ข้อมูลการเข้าพักของแขก รวมทั้งโรงแรมที่พัก วันที่มาถึงและออกเดินทาง สินค้าและบริการที่จัดซื้อ ข้อเรียกร้องพิเศษที่แจ้ง ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกรับบริการของคุณ (รวมทั้งห้องพักและวันหยุดที่มักเลือกพัก) หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรออก และโทรสารหรือข้อความทางโทรศัพท์ที่ได้รับ
 • ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลสมาชิกบัตร Hyatt Gold Passport® สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าพักเป็นประจำ รายละเอียดบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ รายละเอียดโพรไฟล์หรือรหัสผ่าน และบริษัทหรือผู้ให้บริการ การเดินทางที่ใช้บริการเป็นประจำ
 • ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอพิเศษต่างๆ (เช่น เงื่อนไขด้านสุขภาพที่ต้องจัดหา ที่พักแบบพิเศษ หรือการจัดซื้อสินค้าและบริการใดๆ)
 • ข้อมูลที่คุณให้เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการตลาดที่คุณต้องการ หรือการร่วมทำแบบสอบถาม การแข่งขัน หรือกิจกรรมพิเศษใดๆ
 • ข้อมูลที่รวบรวมได้ผ่านระบบกล้องวงจรปิด คีย์การ์ด หรือระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ
 • รายละเอียดการติดต่อและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของลูกค้าและคู่ค้าองค์กร รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่เราติดต่อธุรกิจด้วย (เช่น ตัวแทนด้านการท่องเที่ยว หรือบริษัทรับจัดการ ประชุมและจัดงานต่างๆ) และ
 • ในบางกรณีอาจรวมไปถึงข้อมูลเครดิตของลูกค้า
ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่เราใช้เป็นข้อมูลที่คุณหรือบุคคลที่ดำเนินการในนามของคุณให้แก่เราโดยสมัครใจ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีเราอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่สรุปได้เกี่ยวกับตัวคุณ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากคุณหรือการปฏิสัมพันธ์กับคุณ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณที่ได้รับจากบุคคลภายนอก
อาจมีบางกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราหรือที่เรารวบรวม ถูกพิจารณาเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน” ภายใต้กรอบของกฎหมายควบคุมข้อมูลในบางประเทศ กฎหมายเหล่านี้กำหนดขอบเขตเกี่ยวกับ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน” ไว้เพื่อครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่อาจทำให้สามารถบ่งชี้เชื้อชาติหรือชาติกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ความเชื่อ การเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพ หรือสมาคมวิชาชีพ สุขภาพกายหรือสุขภาพจิต ข้อมูลทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศหรือข้อมูลในการดำเนินคดีต่างๆ (รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือข้อกล่าวหาว่ากระทำผิดทางอาญาใดๆ) ของบุคคลนั้น เราจะประมวลผล “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน” ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับคุณ หากและเป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตไว้เท่านั้น
เมื่อคุณตกลงตามนโยบายนี้ คุณได้ให้การยินยอมโดยชัดแจ้งและเป็นลายลักษณ์อักษรตามขอบเขตที่ กฎหมายท้องถิ่นในบางพื้นที่กำหนด เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับ Hyatt ที่ถูกพิจารณาเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนหรือเป็นข้อมูลทางการเงิน
4การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราอาจรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของคุณเพื่อ
 • จัดหาหรือคิดค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักโรงแรมและสินค้าหรือบริการที่คุณจัดซื้อ
 • จัดหาบริการที่ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
 • บริหารจัดการโครงการสมาชิกบัตร Hyatt Gold Passport สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าพักเป็นประจำ
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีกับคุณ หรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมการเดินทางให้กับคุณ (เช่น ตัวแทนด้านการท่องเที่ยว ผู้จัดแพคเกจท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม หรือนายจ้างของคุณ) และผู้ให้บริการต่างๆ (เช่น บริษัทบัตรเครดิต สายการบิน และโปรแกรมการรักษาลูกค้าอื่นๆ)
 • จัดทำการวิจัยตลาด การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและการรับประกันคุณภาพ การตลาดแบบตรงและการส่งเสริมการขาย
 • ตอบสนองต่อคำร้องขอรับข้อมูลและบริการต่างๆ
 • จัดเตรียมความปลอดภัยและระบบความปลอดภัยให้แก่พนักงาน แขกผู้เข้าพัก และผู้มาเยือนรายอื่นๆ
 • บริหารจัดการระเบียนข้อมูลทั่วไปในการทำงาน
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ และ
 • ดำเนินการด้านเครดิต (สำหรับ Hyatt Residence Club)
5การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้เราจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด กรณีที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ (นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ ในข้อ 4 ข้างต้น) เช่น
  5.1ตัวแทน ผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์ของเรา
  เราอาจมีการจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อทำงานและ/หรือดำเนินการกับข้อมูลบางอย่าง เช่นเดียวกับที่เครือข่ายโรงแรมอื่นๆ ปฏิบัติกัน เราอาจร่วมกับบริษัทวิจัยตลาดเพื่อช่วยเหลือ ในการติดต่อผู้เข้าพักภายใต้วัตถุประสงค์ด้านการวิจัยตลาดและการรับประกันคุณภาพ ในกรณีที่เรามีการจัดจ้างบุคคลภายนอกให้ประมวลผลข้อมูลของคุณ หรือจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการจากภายนอก เรามีการกำหนดเงื่อนไขผู้ให้บริการเหล่านี้ให้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเต็มที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายนี้ และห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่น
  5.2การอนุมัติสินเชื่อ
  ในกรณีที่คุณแจ้งขอสินเชื่อ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำไปใช้และเปิดเผย ให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติ สินเชื่อให้แก่คุณหรือไม่
  5.3การถ่ายโอนทางธุรกิจ
  เนื่องจากเรามีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เราอาจมีการขายโรงแรมหรือสินทรัพย์อื่น หรือหยุดการบริหารจัดการหรือจัดแฟรนไชส์ให้กับโรงแรมที่อยู่ในเครือของเรา ในกรณีเหล่านี้ เราอาจรวมการถ่ายโอนข้อมูลที่เรารวบรวมได้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือสิทธิ์ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ให้แก่ส่วนธุรกิจผู้รับโอนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ในการถ่ายโอน รวมทั้งในบางกรณีที่อาจมีการซื้อกิจการหรือสินทรัพย์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้เกี่ยวกับตัวคุณ รวมทั้งการจัดการข้อมูลดังกล่าวอาจ ถูกรวมอยู่ในสินทรัพย์ที่ถ่ายโอนด้วย
  5.4โครงการ E-Folio
  ในกรณีที่คุณเป็นพนักงานหรือผู้รับเหมางานอิสระของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ E-Folio ของ Hyatt และใช้บัตรเครดิตบริษัทที่บริษัทของคุณจัดไว้ให้สำหรับคุณ (หากคุณเป็นพนักงาน) หรือบัตรลูกค้าระดับบริษัท (หากคุณเป็นผู้รับเหมางานอิสระ) เพื่อชำระค่าโรงแรมในส่วน ให้บริการของ Hyatt คุณอาจได้รับผลประโยชน์จากโครงการ E-Folio (“โครงการ E-Folio”) ภายใต้โครงการ E-Folio ข้อมูลส่วนหนึ่งของบิล (รวมถึงวันที่เข้าพัก ข้อมูลบัตรเครดิต และจำนวนเงินที่เกิดขึ้นในส่วนให้บริการของ Hyatt รวมถึงค่าใช้จ่ายห้องพัก และค่าใช้จ่ายรายทางทั้งหมด ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าอาหาร เครื่องดื่ม และความบันเทิง) จะถูกโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยการให้บริการของ Hyatt ผ่านระบบข้อมูลที่ตั้งอยู่ ที่สหรัฐฯ ไปยังผู้ให้บริการภายนอกที่ดำเนินการในนามของ Hyatt เพื่อรวบรวมและ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนหนึ่งไปยัง
  • เครือข่ายผู้ประกอบการบัตรเครดิต ผู้ออกบัตรเครดิต และ/หรือผู้รับเหมา ช่วงที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเหล่านี้จะส่งต่อข้อมูลดังกล่าวกลับไปที่นายจ้างของคุณ หรือลูกค้าระดับบริษัท (และ/หรือผู้รับเหมาช่วงที่เกี่ยวข้อง) เพื่อช่วย ในการประมวลผลหรือติดตามค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือ
  • นายจ้างของคุณหรือลูกค้าระดับบริษัท (และ/หรือผู้รับเหมาช่วงที่เกี่ยวข้อง) โดยตรงเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันในกรณีที่จำกัด
  หน่วยงานที่ได้รับข้อมูลส่วนหนึ่งของบิลจะอยู่ในสหรัฐฯ ซึ่งไม่มีกฎหมายควบคุม ที่้ดูแลการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียด เช่นเดียวกับส่วนอื่นๆ ของโลก (เช่น ยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย และประเทศส่วนใหญ่ในอเมริกาใต้)
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปยังเครือข่ายผู้ประกอบการบัตรเครดิต ผู้ออกบัตรเครดิต นายจ้างของคุณหรือลูกค้าระดับบริษัท และ/หรือผู้รับเหมาช่วงที่เกี่ยวข้อง จะไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองในนโยบายนี้อีกต่อไป แต่ถือเป็นการจัดการของคุณเอง ระหว่างคุณและนายจ้างหรือลูกค้าระดับบริษัท, เครือข่ายผู้ประกอบการบัตรเครดิต, ผู้ออกบัตรเครดิต และ/หรือผู้รับเหมาช่วงที่เกี่ยวข้อง
  5.5เงื่อนไขทางกฎหมาย
  เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับเกี่ยวกับคุณหากจำเป็นต้องดำเนิน การดังกล่าวตามคำสั่งศาลหรือตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย หรือเมื่อหน่วยงานภาครัฐร้องขอ หรือในกรณีที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อป้องกัน สิทธิ์หรือทรัพย์สินของเราตามกฎหมายที่ใช้บังคับ นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อดำเนินการ ทางบัญชี ระเบียบข้อบังคับทางภาษี และกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาบันทึก เอกสารเฉพาะเจาะจงใดๆ
6การประมวลผลข้อมูลจากศูนย์กลาง
เช่นเดียวกับธุรกิจข้ามชาติส่วนใหญ่ เรามีระบบการประมวลผลข้อมูลส่วนกลางที่คอยกำกับดูแล การประมวลผลข้อมูลภายในของเรา โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งในหลายกรณีอาจทำให้ต้อง มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ตัวอย่างเช่น หากคุณจองและ/หรือเข้าพักในหนึ่งในโรงแรมหรือรีสอร์ทของ Hyatt นอกสหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้ระหว่างขั้นตอนดังกล่าวจะถูกโอนและประมวลผลในสหรัฐฯ พื้นที่ที่มีการประมวลผลข้อมูลอาจมีหรือไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ก็ได้ ทั้งนี้เมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัทของ Hyatt ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับ การประมวลผลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายนี้และกฎหมายที่ใช้บังคับ
7ข้อมูลที่เรารวบรวมได้เมื่อคุณเยี่ยมชมเราผ่านระบบออนไลน์
หากคุณเลือกรับข้อมูลต่างๆ หรือติดต่อธุรกิจกับเราผ่านระบบออนไลน์ที่ www.hyatt.com หรือ www.goldpassport.com หรือผ่านเว็บไซต์อื่นๆ ของ Hyatt คุณสามารถเรียกค้นข้อมูลดังต่อไปนี้
  7.1 คุณสามารถเรียกค้นข้อมูลได้โดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ
  คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน หรือแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ
  7.2 ข้อมูลการใช้งาน
  ขณะคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจมีการจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน (เช่น ที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณใช้ อินเทอร์เน็ต วันที่และเวลาเยี่ยมชม ประเภทอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ที่ใช้ และ URL ของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ส่งผ่านคุณมายังเว็บไซต์ของเราและหน้าเว็บไซต์ ที่คุณเรียกค้นและเวลาที่ใช้ในการชมเว็บไซต์แต่ละหน้า) ทั้งนี้ข้อมูลเหล่านี้ จะไม่เชื่อมโยงถึงตัวคุณในฐานะบุคคล ยกเว้นในกรณีที่คุณได้สร้างโพรไฟล์ผู้ใช้ส่วนตัวไว้ เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อประเมินและปรับปรุงคุณสมบัติ ความประทับใจและฟังก์ชันต่างๆ ของเว็บไซต์ของเรา
  7.3 เทคโนโลยีคุกกี้
  เราใช้ “เทคโนโลยีคุกกี้” กับเว็บไซต์ของเราเพื่อช่วยในการประเมินและปรับปรุงฟังก์ชัน การใช้งานในเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เป็นฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้เพื่อเปิดเผยตัวตนของคุณ แต่ใช้เพื่อระบุรายละเอียดของเบราเซอร์ที่คุณใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราเมื่อคุณเยี่ยมชม เว็บไซต์ของเรา โดยไม่ได้ระบุตัวของคุณ
  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Hyatt ใช้คุกกี้ ไปที่ Cookie Statement.
  หากคุณไม่ต้องการให้คุกกี้ทำงาน คุณสามารถทำการบล็อคได้โดยการตั้งค่าอินเทอร์เน็ต เบราเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณบล็อกคุกกี้ไว้ คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมด ในเว็บไซต์ได้ รวมทั้งคุณสมบัติในการปรับแต่งต่างๆ ในการสร้างโพรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการใช้งานได้ที่ allaboutcookies.org
  7.4 การสร้างโพรไฟล์ผู้ใช้
  คุณสามารถสร้างโพรไฟล์ผู้ใช้ได้ที่ www.hyatt.com และ www.goldpassport.com เพื่อช่วยให้การทำรายการออนไลน์ของคุณสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของเรา ตรงตามความต้องการของคุณ และทำการปรับข้อเสนอของเราให้สอดคล้อง กับความพึงพอใจของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากโพรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ เพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เราหรือผู้ให้บริการของเราบริหารจัดการตามความเหมาะสม ในการจัดทำโพรไฟล์ผู้ใช้ จะถือว่าคุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของเราเพื่อเป้าหมายเหล่านี้
  คุณสามารถรับชม อัพเดต หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณแจ้งให้เราทราบในโพรไฟล์ผู้ใช้ ของคุณโดยปรับแต่งโพรไฟล์ผู้ใช้ผ่านระบบออนไลน์หรือส่งอีเมลไปที่ concierge@hyatt.com หากคุณเลือกลบโพรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ เรามีสิทธิ์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแจ้ง ให้เราไว้ก่อนหน้านี้สำหรับโพรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ เพื่อเป็นข้อมูลและเพื่อการรับรองคุณภาพ หากคุณเลือกไม่จัดทำโพรไฟล์ผู้ใช้ คุณยังสามารถใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อค้นหา และจัดซื้อบริการของเรา
  7.5 ลิงค์ไปเว็บไซต์อื่น
  หากคุณเข้าไปที่ www.hyatt.com และเลือกจัดซื้อบัตรของขวัญ ทำการจองสายการบิน เช่ารถ ส่งแบบฟอร์มขอรับรางวัลหรือสมัครงานออนไลน์ คุณจะถูกเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ที่บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการซึ่งเรามีสัญญาข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้อยู่ด้วย หากคุณคลิกลิงค์ที่เว็บไซต์ของเราหรือในเว็บไซต์อื่นใด กรุณามองที่แถบแสดงที่ตั้ง ในเบราเซอร์เพื่อตรวจสอบว่าคุณเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์อื่นหรือไม่ นโยบายนี้ รวมทั้งความรับผิดชอบของเราจำกัดเฉพาะกรณีการรวบรวมข้อมูลที่ดำเนินการขึ้นโดยเรา เท่านั้น เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อและไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้ในการรวบรวมข้อมูลหรือ นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นที่จัดการโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ให้ บริการของเรา ที่คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวโดยตรง นอกจากนี้ เราไม่สามารถรับประกันเนื้อหาในเว็บไซต์ที่จัดการโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการของเรา แม้ว่าจะเป็นการเรียกค้นผ่านลิงค์จากเว็บไซต์ของเราก็ตาม ขอแนะนำให้คุณอ่าน นโยบายการจัดเก็บข้อมูลและนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ภายนอกก่อน ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ขณะเข้าไปที่เว็บไซต์เหล่านี้
  7.6 การรักษาความปลอดภัย
  เนื่องจากความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา เราจึงใช้ซอฟต์แวร์ Secured Socket Layer (“SSL”) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ที่คุณแจ้งให้กับเรา หากเบราเซอร์ของคุณรองรับ SSL อยู่ (ส่วนใหญ่จะเปิดไว้) การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราผ่านระบบออนไลน์จะถูกเข้ารหัสไว้ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกส่งต่อโดยเข้ารหัส SSL หรือไม่โดยสังเกตที่สัญลักษณ์แม่กุญแจที่ล็อกอยู่หรือรูปกุญแจที่แถบสถานะด้านล่างของหน้าต่างเบราเซอร์ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเข้ารหัส โดยวิธีเข้ารหัส SSL หรือไม่ โดยสังเกตอักขระนำที่อยู่เว็บที่ระบุสำหรับหน้าเอกสารดังกล่าวว่า เปลี่ยนจาก “http" เป็น “https” หรือไม่ หากไม่พบสัญลักษณ์ที่ระบุหรือ “https” หน้าที่อยู่เว็บ พึงระลึกไว้ก่อนว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้รับการสอบถามอาจไม่มีการเข้ารหัสก่อน การถ่ายโอน
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมผ่านระบบออนไลน์จากคุณจะถูกจัดเก็บโดยเราและ/หรือผู้ให้ บริการของเราในฐานข้อมูลภายใต้มาตรการป้องกันของระบบควบคุมการใช้งานทั้งทางกายภาพและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับเทคโนโลยีไฟร์วอลล์และมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่เหมาะสมอื่นๆ อย่างไรก็ตาม มาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวอาจไม่สามารถป้องกัน การสูญหาย การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือการดัดแปลงข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีเหล่านี้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เมื่อกฎหมายบังคับ เราจะแจ้งการสูญหาย การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือการดัดแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจส่งผลกระทบ เพื่อให้คุณดำเนินการกระทำที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิ์ของคุณ
  7.7ผู้เยาว์
  เว็บไซต์ของเราไม่เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่เด็ก และเราไม่ได้ร้องขอหรือ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็ก หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี (หรือผู้เยาว์ในเขตอำนาจศาล ที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา) คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้โดยมีพ่อแม่หรือ ผู้ปกครองคอยกำกับดูแลเท่านั้น
8ทางเลือก
คุณสามารถเลือกแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล (หากมี) ที่อยากให้แก่เรา ทั้งนี้หากคุณเลือกไม่แจ้งรายละเอียด บางประการ การใช้บริการบางอย่างของคุณอาจไม่ดีเท่าที่ควร (เช่น เราไม่สามารถทำรายการจอง โดยไม่ระบุชื่อได้)
หากคุณแจ้งรายละเอียดติดต่อของคุณให้แก่เรา (เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขโทรสาร) เราอาจติดต่อกลับไปยังคุณเพื่อแจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่เราเชื่อว่าคุณอาจมี ความสนใจ นอกจากนี้เราอาจแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกที่เราเห็นสมควร โดยบุคคลเหล่านี้อาจมีการติดต่อกลับไปยังคุณในภายหลัง คุณสามารถเลือกรับหรือไม่รับการติดต่อใดๆ เหล่านี้ได้โดยแจ้งให้เราทราบตามที่ระบุในหัวข้อที่ 11 ด้านล่าง หรือทำตามคำแนะนำในการ “ยกเลิกการสมัคร” ที่มีแจ้งไว้ในระบบการติดต่อที่เกี่ยวข้อง
หากคุณมีบัญชี Gold Passport ขอให้คุณระบุช่องทางการติดต่อที่คุณต้องการขณะสมัครสมาชิก หรือในกรณีที่คุณจัดทำโพรไฟล์ผู้ใช้ นอกจากนี้เราอาจแจ้งให้คุณระบุช่องทางการรับข้อเสนอ ข้อมูลด้านการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายของเรา (เช่น ทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์) รวมทั้งระบุว่าคุณยินดีจะเข้าร่วมทำแบบสำรวจหรือไม่ หลังจากแจ้งความประสงค์ต่างๆ แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหล่านี้ได้ในภายหลัง
ในบางพื้นที่อาจมีกฎหมายควบคุมการจัดเก็บข้อมูลที่กำหนดให้เราขอรับความยินยอมจากคุณก่อนส่ง ข้อมูลที่คุณไม่ได้ร้องขอออกไป ในบางกรณี การแสดงความยินยอมของคุณอาจถือว่าได้รับแล้ว โดยพฤตินัย (เช่น ในกรณีที่ต้องมีการติดต่อเพื่อดำเนินการตามคำร้องของคุณและ/หรือในกรณีที่คุณ จัดหาข้อมูลที่เราต้องใช้ให้แก่เรา) รวมทั้งในบางกรณี เราอาจขอความยินยอมจากคุณ อย่างเป็นทางการตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย)
เรายินดีปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของคุณเพื่อไม่ให้ส่งเอกสารการตลาดโดยตรงไปยังคุณ ในกรณีที่เราได้รับคำร้องเช่นนี้ รายละเอียดการติดต่อของคุณจะถูก “ระงับ” ใช้แต่ไม่ได้ถูกลบทิ้ง ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคำร้องของคุณจะถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบ จนกว่าคุณจะให้ความยินยอมในภายหลัง
9การปรับปรุงหรือเรียกค้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ภายใต้ข้อจำกัดบางประการ คุณมีสิทธิ์ในการเรียกค้นและปรับปรุงข้อมูลที่มีจัดเก็บเกี่ยวกับคุณเอง หากคุณต้องการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ สามารถทำได้โดยส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเรา หรือส่งอีเมลไปยังที่อยู่ที่ระบุในข้อ 11 ด้านล่าง กรุณาระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ และสำเนาเอกสารหลักฐานระบุตัวตนของคุณ (เช่น บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) เพื่อให้สามารถระบุตัวตนของคุณ และตรวจสอบว่าเรามี ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ รวมทั้งเพื่อให้สามารถติดต่อกลับเพื่อขอรับ ข้อมูลเพิ่มเติมตามความจำเป็น
เราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายกับคุณ หากกฎหมายให้อำนาจไว้ หรือประมาณ 20 ดอลลาร์สหรัฐ ในการดำเนินการตามคำร้องดังกล่าว ในกรณีที่คุณส่งคำร้องมากกว่าหนึ่งครั้งในระยะเวลาใกล้กัน เราอาจตอบรับคำร้องล่าสุดของคุณโดยอ้างอิงกับการตอบรับก่อนหน้า และระบุเฉพาะรายละเอียดที่มีความแตกต่างเท่านั้น
คุณอาจแจ้งขอให้เราแก้ไข ยกเลิก และ/หรือหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ หากเราเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องหรือต้องหยุดการประมวลผลข้อมูล เราจะทำการลบหรือแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หากเราไม่เห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อผิดพลาดใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบว่า เราไม่เห็นพ้องและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเห็นว่าไม่ถูกต้องนั้นไว้ในแฟ้มที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย
10การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้
นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เพื่อเป็นการช่วยเหลือคุณ นโยบายนี้จะระบุวันที่บังคับใช้ไว้ในตอนท้ายของเอกสาร
11คำร้องขอเรียกค้นข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน
หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือมีข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการจัดการภายใต้นโยบายนี้ หรือในกรณีที่คุณต้องการส่งคำร้อง (ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อ 9 ข้างต้น) เพื่อเรียกค้นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณ กรุณาติดต่อกับเราผ่านช่องทางต่อไปนี้
 • โดยติดต่อผ่านหมายเลขการโทรฟรีที่มีแจ้งไว้ใน http://www.hyatt.com/hyatt/customer-service/numbers.jsp
 • ทางไปรษณีย์ถึง Hyatt Hotels Corporation จ่าหน้าถึง Consumer Affairs, {}{}9805 Q Street{}, {}Omaha{}, {}NE{} {}68127{}{}, United States หรือ
 • ติดต่อกับแผนกต้อนรับที่โรงแรมในเครือของเรา
หากคุณไม่พอใจกับผลตอบรับที่ได้ คุณสามารถส่งเรื่องต่อไปยังประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายเก็บรักษาข้อมูลทางอีเมลที่ privacy@hyatt.com
แม้ว่าโดยเนื้อหาของนโยบายนี้จะไม่ได้เป็นการระบุสิทธิ์ทางสัญญา แต่ Hyatt จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่มีในประเทศต่างๆ ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดมาตรฐานและนโยบายที่เกี่ยวข้อง (บางประเทศเรียกเป็นข้อผูกมัดขององค์กร) ซึ่งผ่านการรับรองโดยผู้กำกับดูแลนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลในประเทศ คุณอาจใช้สิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลของตนภายใต้มาตรฐานหรือนโยบายเหล่านี้โดยร้องเรียนกับ ผู้กำกับดูแลนโยบายหรือต่อศาลโดยสอดคล้องตามสภาพการณ์และสถานที่ หากคุณต้องการ ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานและปณิธานในด้านนี้ กรุณาติดต่อ Hyatt Hotels Corporation ตามที่อยู่ข้างต้น หรือติดต่อไปยังประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเก็บรักษาข้อมูลทาง อีเมลแอดเดรสที่ระบุข้างต้น
คำร้องขอเรียกค้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดต้องจัดส่งเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายหรือ อีเมล เราอาจตอบกลับคำร้องขอของคุณทางจดหมาย อีเมล โทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม
มีผลตั้งแต่วันที่ June 2013