PANDAIGDIGANG PATAKARAN SA PAGKAPRIBADO PARA SA MGA BISITA

1Panimula
Ginagamit namin ang iyong personal na impormasyon upang matupad ang aming pangakong magbigay ng walang kapantay na karanasan sa serbisyo para sa bisita. Bilang bahagi ng gagawing iyon, nangangako kami na pangangalagaan ang pagkapribado ng personal na impormasyong aming naipon.
Bilang isa sa aming mga bisita, nauunawaan mo at sumasang-ayon ka na kinokolekta, ginagamit at ipinapaalam namin ang iyong personal na impormasyon alinsunod sa Pandaigdigang Patakaran sa Pagkapribado para sa Mga Bisita na ito (ang “Patakaran” na ito).
2Ang Pagpapatupad ng Patakarang ito
Nalalapat ang Patakarang ito sa personal na impormasyon patungkol sa mga bisita at sa iba pang mga indibidwal kung kanino kami nakikipagtransaksyon o bumibisita sa amin at sa paggamit ng personal na impormasyong iyon sa anumang paraan – pasalita man, electronic o pasulat.
Ang Patakarang ito ang nagpapatunay sa pangako ng Hyatt na protektahan ang iyong personal na impormasyon at ipinapatupad ito sa lahat ng mga hiwalay at natatanging legal na entity na namamahala, nagpapatakbo, may franchise, nagmamay-ari at/o nagbibigay ng mga serbisyo sa iba't ibang Hyatt Hotels & Resorts™ (mayroon mang brand na “Hyatt®”, “Hyatt Regency®”, “Park Hyatt®”, “Grand Hyatt®”, “Andaz®”, “Hyatt Place®”, “Hyatt House™”), o mga ari-arian ng Hyatt Residence Club™ sa buong mundo. Kasama sa mga entity na iyon ang Hyatt Hotels Corporation at ang mga direkta at hindi direkta nitong subsidiary, at ang lahat ng hiwalay at natatanging legal na entity na nagmamay-ari sa mga indibidwal na ari-arian ng Hyatt Hotels & Resorts at Hyatt Residence Club sa buong mundo, may brand man na Hyatt o wala. Ang mga pagtukoy sa “Hyatt, “kami” at “amin” sa kabuuan ng Patakarang ito, depende sa konteksto, ay magkakasamang tutukoy sa magkakahiwalay at natatanging legal na entity, kabilang ang entity kung saan ka nagpa-book.
Kung ipapaalam namin ang personal na impormasyong hawak namin tungkol sa iyo sa aming mga kaanib sa negosyong hospitality, dapat munang sumang-ayon ang mga entity na iyon na sundin ang Patakarang ito patungkol sa kanilang pagproseso sa iyong personal na impormasyon.
Bagama't ang layunin sa Patakarang ito ay ilarawan ang pinakamalawak na sakop ng aming mga aktibidad sa pagproseso ng impormasyon sa buong mundo, maaaring mas limitado ang mga aktibidad na iyon sa pagproseso sa ilang hurisdiksyon batay sa mga paghihigpit ng kanilang mga batas. Halimbawa, maaaring limitahan ng mga batas ng isang partikular na bansa ang mga uri ng personal na impormasyon na maaari naming kolektahin o ang paraan kung paano namin pinoproseso ang personal na impormasyong iyon. Sa mga pagkakataong iyon, inaayos namin ang aming mga panloob na patakaran at/o kasanayan upang sundin ang mga iniaatas ng lokal na batas.
3Mga Uri ng Personal na Impormasyon na Kinokolekta Namin
Tinutukoy ng terminong “personal na impormasyon” sa Patakarang ito ang impormasyong kumikilala o may kakayahang kumilala sa iyo bilang isang indibidwal. Kasama sa mga uri ng personal na impormasyong pinoproseso namin (na maaaring magbago ayon sa hurisdiksyon batay sa naaangkop na batas) ang:
 • iyong pangalan, kasarian, mga detalye sa pakikipag-ugnayan sa bahay at sa trabaho, titulo ng negosyo, lugar at petsa ng kapanganakan, nasyonalidad at impormasyon ng passport at visa;
 • impormasyon sa pananatili ng bisita, kasama ang mga hotel kung saan ka nanatili, petsa ng pagdating at pag-alis, mga produkto at serbisyong binili, mga espesyal na hiling na ginawa, mga obserbasyon tungkol sa iyong mga kagustuhan sa serbisyo (kasama ang kagustuhan sa kuwarto at bakasyon), mga numero ng telepono na tinawagan at mga fax at mensahe sa telepono na natanggap;
 • mga detalye ng iyong credit card, impormasyon ng miyembro ng Hyatt Gold Passport® frequent guest program, mga detalye ng user account online, mga detalye ng profile o password at anumang pagkakaanib sa frequent flyer o travel partner program;
 • anumang impormasyong kinakailangan upang maibigay ang mga espesyal na hiling (hal., mga kundisyon sa kalusugan na nangangailangan ng partikular na accommodation, pagbili ng mga produkto at serbisyo);
 • impormasyong ibinigay mo tungkol sa iyong mga kagustuhan sa marketing o sa paglahok sa mga survey, paligsahan o pampromosyong alok;
 • impormasyong nakolekta sa pamamagitan ng mga closed circuit television system, card key at iba pang sistemang panseguridad;
 • mga detalye sa pakikipag-ugnayan at iba pang mga may-katuturang detalye patungkol sa empleyado ng mga pangkumpanyang account at vendor at iba pang mga indibidwal kung kanino kami nakikipagtransaksyon (hal., mga ahente sa paglalakbay o tagaplano ng pulong at kaganapan); at
 • sa mga bihirang pagkakataon, impormasyon ukol sa kredito ng mga customer.
Ang karamihan sa personal na impormasyong pinoproseso namin ay impormasyon na alam mong ibinibigay mo sa amin o ng isang taong kumikilos sa ngalan mo. Gayunpaman, sa ilang pagkakataon, nagpoproseso kami ng personal na impormasyong nalaman namin tungkol sa iyo batay sa iba pang impormasyong ibinigay mo sa amin o sa aming mga pakikipag-ugnayan sa iyo, o personal na impormasyon tungkol sa iyo na aming natanggap mula sa isang ikatlong partido.
Maaaring may mga pagkakataon kung saan ang personal na impormasyong ibinigay mo sa amin o nakolekta namin ay itinuturing na “Sensitibong Personal na Impormasyon” sa ilalim ng mga batas sa pagkapribado ng ilang bansa. Tinutukoy ng mga batas na iyon na ang ibig sabihin ng “Sensitibong Personal na Impormasyon” ay personal na impormasyon kung saan maaari naming matukoy o malaman ang pinagmulang lahi o etnisidad, mga opinyon sa politika, mga paniniwala sa relihiyon o iba pang mga paniniwala na may kaparehong katangian, pagiging miyembro ng isang trade union o samahan ng mga propesyonal, kalusugan o kundisyong pisikal o ng pag-iisip, data ng gene, sekswal na pamumuhay o legal na data (kabilang ang impormasyon patungkol sa paggawa o pinaghihinalaang paggawa ng isang krimen) ng isang indibidwal. Pinoproseso lang namin ang “Sensitibong Personal na Impormasyon” sa iyong hurisdikyon kung, at sa sakop na, pinapahintulutan o iniaatas ng naaangkop na batas.
Kapag sumang-ayon ka sa Patakarang ito, ibinibigay mo, sa sakop na iniaatas sa ilalim ng lokal na batas sa ilang hurisdiksyon, ang iyong hayagan at nakasulat na pahintulot sa pagproseso ng anumang personal na impormasyon na ibinigay mo sa Hyatt na itinuturing na Sensitibong Personal na Impormasyon o itinuturing na impormasyon sa pananalapi.
4Paano Namin Ginagamit ang Personal na Impormasyon
Batay sa mga naaangkop na batas, maaari kaming mangolekta, gumamit at magpaalam ng mga may-katuturang bahagi ng iyong personal na impormasyon upang:
 • makapagbigay at makapaningil para sa pananatili sa hotel at iba pang mga produkto at serbisyong binili mo;
 • mabigyan ka ng mas mahusay at mas personal na serbisyo;
 • mapangasiwaan ang Hyatt Gold Passport frequent guest program;
 • maisakatuparan ang mga obligasyon ayon sa kontrata sa iyo, sa sinumang kasama sa proseso ng paggawa sa mga kasunduan sa iyong paglalakbay (hal., mga ahente ng paglalakbay, mga tagapag-ayos ng paglalakbay ng pangkat o iyong employer) at mga vendor (hal., mga kumpanya ng credit card, airline operator at iba pang mga loyalty program);
 • makapagsagawa ng market research, mga survey sa kasiyahan ng customer at sa pagtiyak sa kalidad, direktang marketing at mga promo sa pagbebenta;
 • tumugon sa mga hiling para sa impormasyon at mga serbisyo;
 • magbigay-daan para sa kaligtasan at seguridad ng kawani, mga bisita at iba pang mga panauhin;
 • pangasiwaan ang pangkalahatang pagtatago ng talaan;
 • tuparin ang mga kinakailangang legal at sa pagkontrol; at
 • maproseso ang mga paglalapat ng kredito (sa konteksto ng Hyatt Residence Club).
5Mga Pagpapaalam ng iyong Personal na Impormasyon
Maaari naming ipaalam ang iyong personal na impormasyon nang pana-panahon. Palagi naming titiyakin na sumusunod ang pagpapaalam sa naaangkop na batas. Kasama sa mga pagkakataon kung saan maaari kaming gumawa ng naturang pagpapaalam (bukod pa sa mga inilarawan sa Seksyon 4 sa itaas) ang:
  5.1Sa aming Mga Ahente, Tagapagbigay-Serbisyo at Supplier
  Gaya ng karamihan ng mga international na brand ng hotel, maaari naming i-outsource ang pagproseso ng ilang paggana at/o impormasyon sa mga ikatlong partido. Maaari din kaming kumuha ng mga kumpanya sa market research upang tumulong sa amin sa pakikipag-ugnayan sa mga bisita para sa mga layunin ng market research at pagtiyak sa kalidad. Kapag na-outsource namin ang pagproseso sa iyong personal na impormasyon sa mga ikatlong partido o kapag ibinigay namin ang iyong personal na impormasyon sa mga ikatlong partidong tagapagbigay-serbisyo, hinihiling namin sa mga ikatlong partido na iyon na protektahan ang iyong personal na impormasyon alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon ng Patakarang ito, na may mga naaangkop na hakbang panseguridad at pagbabawalan namin silang gamitin ang iyong personal na impormasyon para sa kanilang mga sariling layunin o ipaalam sa iba ang iyong personal na impormasyon.
  5.2Pahintulot sa Kredito
  Kapag humiling ka ng kredito, gagamitin ang iyong personal na impormasyon at ipapaalam ito sa mga naaangkop na ikatlong partido alinsunod sa mga naaangkop na batas para sa layunin ng pagtukoy kung magbibigay at magpapanatili ng linya ng kredito para sa iyo.
  5.3Mga Paglipat ng Negosyo
  Habang patuloy naming pinapaunlad ang aming negosyo, maaari kaming magbenta ng mga hotel at iba pang mga asset, o huminto sa pamamahala o pag-franchise ng isang hotel na kasalukuyang bahagi ng aming portfolio. Sa mga pagkakataong iyon, maaari naming isama ang personal na impormasyong nakolekta tungkol sa iyo, o ang kontrol sa personal na impormasyong iyon, bilang isang asset sa negosyo sa anumang naturang paglilipat. Gayundin, sa hindi inaasahang kaganapan na kami, o ang halos lahat ng aming mga asset, ay makuha, ang personal na impormasyong nakolekta sa iyo, o ang kontrol sa naturang impormasyon, ay maaaring isa sa mga ililipat na asset.
  5.4Programang E-Folio
  Kung isa kang empleyado o hiwalay na contractor ng isang kumpanyang lumalahok sa Programang E-Folio ng Hyatt, at ginamit mo ang credit card ng kumpanya na ibinigay sa iyo ng iyong employer (kung isa kang empleyado) o kliyenteng kumpanya (kung isa kang hiwalay na contractor) upang bayaran ang iyong bill sa hotel sa isang ari-arian ng Hyatt, maaari kang makinabang sa programang e-folio ng Hyatt (ang “Programang E-Folio”). Sa ilalim ng Programang E-Folio, electronic na ipapadala ang isang extract ng iyong bill (kasama ang mga petsa ng iyong pananatili, mga detalye ng iyong credit card at mga halagang naipon sa ari-arian ng Hyatt kasama ang mga pagsingil sa kuwarto at lahat ng pagsingil mula rito ngunit hindi limitado sa mga pagsingil sa pagkain, inumin at paglilibang) ng ari-arian ng Hyatt sa pamamagitan ng sistema ng impormasyon ng Hyatt na matatagpuan sa U.S. patungo sa isang ikatlong partidong tagapagbigay-serbisyo na kumikilos sa ngalan ng Hyatt upang pagsama-samahin ang extract at ilipat ito sa:
  • operator ng network ng credit card, nagbigay ng credit card at/o mga partikular nilang subcontractor, na magpapasa ng extract sa iyong employer o kliyenteng kumpanya (at/o mga partikular nilang subcontractor) upang pangasiwaan ang pagproseso at pagsubaybay sa iyong mga gastusing nauugnay sa paglalakbay; o
  • sa ilang limitadong pagkakataon, direkta sa iyong employer o kliyenteng kumpanya (at/o mga partikular nilang subcontractor) para sa parehong layunin.
  Ang mga entity na makakatanggap ng extract ng iyong bill ay matatagpuan sa Estados Unidos, na walang mga batas sa pagkapribado na partikular na tumutugon nang detalyado sa lahat ng paggamit ng personal na impormasyon sa parehong paraan gaya ng sa ibang mga bahagi ng mundo (partikular na sa Europe, Canada, Australia at kalakhan ng South America).
  Sa sandaling ilipat ang personal na impormasyon sa operator ng network ng credit card, nagbigay ng credit card, iyong employer o kliyenteng kumpanya at/o mga partikular nilang subcontractor, hindi na ito sakop ng mga proteksyong inilarawan sa Patakarang ito, sa halip, masasakop ito ng mga sarili mong kasunduan sa iyong employer o kliyenteng kumpanya, may-katuturang operator ng network ng credit card, may-katuturang nagbigay ng card at/o mga partikular nilang subcontractor.
  5.5Mga Legal na Kinakailangan
  Inilalaan namin ang karapatang ipaalam ang anumang personal na impormasyon na nasa amin patungkol sa iyo kung hiniling sa amin ng isang hukuman na gawin iyon o hiniling sa amin ng isang pampamahalaang entity na gawin iyon o kung matukoy namin na kailangan o mainam ito upang makasunod sa batas o upang protektahan o ipagtanggol ang aming mga karapatan o ari-arian alinsunod sa mga naaangkop na batas. Inilalaan din namin ang karapatang panatilihin ang personal na impormasyong nakolekta at iproseso ang naturang personal na impormasyon upang makasunod sa accounting, mga batas at regulasyon sa buwis at anumang mga partikular na batas sa pagpapanatili ng talaan.
6Pinagsama-samang Aktibidad sa Pagproseso ng Data
Gaya ng karamihan ng mga negosyong international, pinagsama-sama namin ang ilang aspeto ng aming mga aktibidad sa pagproseso ng data alinsunod sa mga naaangkop na batas, na, sa maraming pagkakataon, ay magreresulta sa pagkakalipat ng iyong personal na impormasyon mula sa isang bansa patungo sa isa pa. Halimbawa, kung magpapareserba ka at/o mananatili sa isa sa mga hotel o resort ng Hyatt sa labas ng Estados Unidos, ililipat at ipoproseso ang personal na impormasyong nakuha sa prosesong iyon sa Estados Unidos. Ang mga hurisdiksyon kung saan ipoproseso ang impormasyong iyon ay maaaring mayroon o walang mga batas na nag-aatas na panatilihin ang pagkapribado ng personal na impormasyon. Sa kabila noon, kapag inilipat ang iyong personal na impormasyon sa loob ng mga kumpanya ng Hyatt, ipoproseso ang iyong personal na impormasyon alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon ng Patakarang ito at ng mga naaangkop na batas.
7Impormasyong Kinokolekta Namin Kapag Bumisita Ka Sa Amin Online
Kung pipiliin mong kumuha ng impormasyon o makipagtransaksyon sa amin online sa pamamagitan ng pagbisita sa www.hyatt.com o sa www.goldpassport.com o iba pang mga website ng Hyatt, maaaring gustuhin mong malaman ang sumusunod:
  7.1 Maaari Kang Mag-browse Nang Hindi Ipinapaalam ang Iyong Pagkakakilanlan
  Maaari mong bisitahin ang aming mga website kahit kailan nang hindi ipinapaalam kung sino ka o nang hindi nagbibigay ng anumang personal na impormasyon.
  7.2 Impormasyon ng Paggamit
  Kapag binisita mo ang aming mga website, nangongolekta kami ng impormasyon ng paggamit (ibig sabihin, ang Internet Protocol address na awtomatikong itinatalaga sa iyong computer sa bawat pagkakataong magba-browse ka ng Internet, ang petsa at oras ng iyong pagbisita, ang uri ng Internet browser na ginamit mo at ang URL ng anumang iba pang website na nag-refer sa iyo sa aming website, at mga pahinang na-access mo at ang tagal ng oras na ginugol mo sa bawat pahina), ngunit hindi iuugnay ang impormasyong iyon sa iyo bilang isang indibidwal maliban kung lumikha ka ng isang user profile. Ginagamit namin ang impormasyong ito upang suriin at pagbutihin ang mga tampok, karanasan ng bisita at paggana ng aming mga website.
  7.3 Teknolohiya ng Cookie
  Gumagamit kami ng “teknolohiya ng cookie” sa aming mga website upang mabigyang-daan kaming suriin at pagbutihin ang paggana ng aming mga website. Hindi magagamit ang mga cookie nang mag-isa upang ibunyag ang iyong pagkakakilanlan. Ibinibigay ng mga iyon ang pagkakakilanlan ng iyong browser, ngunit hindi ang iyong pagkakakilanlan, sa aming mga server kapag binisita mo ang aming mga website.
  Para sa impormasyon tungkol sa kung paano gumagamit ng mga cookie ang Hyatt, bisitahin ang Cookie Statement.
  Kung hindi mo gustong tumanggap ng mga cookie, maaari mong i-block ang mga iyon sa pamamagitan ng pag-ayos sa mga setting sa iyong Internet browser. Gayunpaman, kung iba-block mo ang mga iyon, hindi mo magagamit ang lahat ng tampok ng aming mga website, kabilang ang mga tampok sa pag-customize na nauugnay sa paglikha ng isang user profile.
  Available ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga cookie at kung paano gumagana ang mga iyon sa allaboutcookies.org.
  7.4 Paglikha ng User Profile
  Maaari kang lumikha ng user profile sa www.hyatt.com at www.goldpassport.com upang, bukod sa iba pang mga bagay, pabilisin ang iyong mga transaksyon online, at upang ibagay ang iyong karanasan sa aming mga website sa iyong mga interes na nagbibigay-daan sa aming magbigay sa iyo ng mas naaangkop na mga rekomendasyon. Maaari naming gamitin ang impormasyong ibibigay mo sa iyong user profile upang lagyan ng impormasyon ang iba pang mga database na pinapamahalaan namin at ng aming mga tagapagbigay-serbisyo, kung naaangkop. Sa pamamagitan ng paggawa ng user profile, sumasang-ayon ka na maaari naming gamitin ang personal na impormasyong ibibigay mo para sa mga layuning ito.
  Maaari mong tingnan, i-update o alisin ang anumang personal na impormasyong ibinigay mo sa amin na isasama sa iyong user profile sa pamamagitan ng pagbago sa iyong user profile online o pagpapadala ng email sa concierge@hyatt.com. Kung magpasya ka sa ibang pagkakataon na alisin ang iyong user profile, magkakaroon kami ng karapatang gamitin ang anumang personal na impormasyong ibinigay mo dati upang isama sa iyong user profile para sa mga layunin ng pagpapanatili ng talaan at pagtiyak sa kalidad. Kahit na piliin mong huwag lumikha ng user profile, maaari mo pa ring gamitin ang aming mga website upang maghanap at bumili ng mga serbisyo.
  7.5 Mga Link sa Iba Pang Mga Website
  Kung bibisitahin mo ang www.hyatt.com at magpasya ka, halimbawa, na bumili ng gift certificate, gumawa ng pagpapareserba sa airline, magrenta ng kotse, magsumite ng mga form ng hiling sa award o mag-apply sa isang trabaho online, mali-link ka nang walang problema sa mga website na pinapamahalaan ng mga ikatlong partido na kinontrata namin upang ibigay ang mga serbisyong iyon. Kung magki-click ka sa isang link na makikita sa aming mga website o sa anumang iba pang website, palagi mo dapat tingnan ang bar ng lokasyon sa loob ng iyong browser upang matukoy kung na-link ka sa ibang website. Limitado ang Patakarang ito, at ang aming responsibilidad, sa sarili naming mga kasanayan sa pagkolekta ng impormasyon. Hindi kami responsable sa, at hindi namin palaging matitiyak, ang mga kasanayan sa pagkolekta ng impormasyon o mga patakaran sa pagkapribado ng iba pang mga website na pinapamahalaan ng mga ikatlong partido o ng aming mga tagapagbigay-serbisyo kung saan mo isinusumite nang direkta ang iyong personal na impormasyon sa mga naturang website. Bukod pa rito, hindi namin matitiyak ang nilalaman ng mga website na pinapamahalaan ng mga ikatlong partido na ito o ng aming mga tagapagbigay-serbisyo, kahit na naa-access ang mga ito gamit ang isang link mula sa aming mga website. Hinihimok ka naming basahin ang mga patakaran sa pagkapribado at seguridad ng anumang mga panlabas na site bago magbigay ng anumang personal na impormasyon habang ina-access ang mga site na iyon.
  7.6 Seguridad
  Dahil mahalaga sa amin ang seguridad ng iyong personal na impormasyon, gumagamit kami ng software ng Secured Socket Layer (“SSL”) upang ma-encrypt ang personal na impormasyong ibinibigay mo sa amin. Kung gumagana ang SSL sa iyong browser (na totoo para sa karamihan), ma-e-encrypt ang iyong pagpapadala ng personal na impormasyon sa amin online. Maaari mong tiyakin kung ipinapadala ang iyong personal na impormasyon gamit ang pag-encrypt ng SSL sa pamamagitan ng pagkumpirma sa simbolo ng isang nakasarang kandado o solid na susi sa bar sa ibaba ng window ng iyong browser. Maaari mo ring tiyakin na ma-e-encrypt ang iyong personal na impormasyon gamit ang SSL sa pamamagitan ng pagtiyak na ang prefix para sa web address na nakalista para sa pahinang iyon ay nagbago mula “http” at naging “https”. Kung hindi mo nakikita ang naaangkop na simbolo at ang prefix na “https”, hindi mo dapat isipin na ma-e-encrypt ang personal na impormasyong hinihiling sa iyo bago ito ipadala.
  Iniimbak namin at/o ng aming mga tagapagbigay-serbisyo ang personal na impormasyong kinokolekta namin mula sa iyo online sa mga database na pinoprotektahan sa pamamagitan ng isang kumbinasyon ng mga pisikal at electronic na kontrol sa pag-access, teknolohiya ng firewall at iba pang mga makatuwirang hakbang panseguridad. Sa kabila noon, hindi mapipigilan ng mga naturang hakbang panseguridad ang lahat ng pagkawala, maling paggamit o pagbabago sa personal na impormasyon at hindi kami responsable sa anumang mga pinsala o pananagutang may kinalaman sa anumang mga naturang pangyayari sa sakop na pinapahintulutan ng batas. Kapag iniaatas ng batas, aabisuhan ka namin tungkol sa anumang naturang pagkawala, maling paggamit o pagbabago sa personal na impormasyon na maaaring makaapekto sa iyo, upang magawa mo ang mga naaangkop na pagkilos para sa nararapat na pagprotekta sa iyong mga karapatan.
  7.7 Mga Menor de Edad na Anak
  Hindi nagbebenta ang aming mga website ng mga produkto o serbisyo upang mabili ng mga bata at hindi kami nanghihingi o nangongolekta, nang alam namin, ng personal na impormasyon mula sa mga bata. Kung wala ka pang 18 taong gulang (o isang menor de edad sa hurisdiksyon kung saan mo ina-access ang aming mga website), maaari mo lang gamitin ang aming mga website kung mayroon kang kasamang magulang o tagapag-alaga.
8Pagpipilian
Anumang oras ay maaari mong piliin kung anong personal na impormasyon (kung mayroon) ang gusto mong ibigay sa amin. Gayunpaman, kung pipiliin mong huwag ibigay ang ilang detalye, maaaring maapektuhan ang ilan sa iyong mga karanasan sa amin (halimbawa, hindi kami maaaring tumanggap ng pagpapareserba nang walang pangalan).
Kung ibibigay mo sa amin ang iyong mga detalye sa pakikipag-ugnayan (hal., postal address, email address, numero ng telepono o numero ng fax), maaari kaming makipag-ugnayan sa iyo upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa mga produkto, serbisyo, promo at kaganapang iniaalok na sa tingin namin ay maaari kang maging interesado. Maaari din naming ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa mga maingat na piniling ikatlong partido, na maaaring direktang makipag-ugnayan sa iyo. Anumang oras ay maaari mong piliin kung tatanggap o hindi ng anuman o lahat ng komunikasyong ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin gaya ng inilalarawan sa Seksyon 11 sa ibaba o pagsunod sa mga tagubilin sa “pag-unsubscribe” na makikita sa mga komunikasyon.
Kung mayroon kang Gold Passport account, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong mga kagustuhan sa komunikasyon sa oras na mag-apply ka upang maging miyembro o kapag lumikha ka ng iyong user profile. Maaari din naming hilingin sa iyong isaad kung paano mo gustong makatanggap ng anumang mga alok, impormasyon sa marketing at promosyon (ibig sabihin, sa pamamagitan ng email o regular na koreo) at kung gusto mong lumahok sa mga survey. Sa sandaling naisaad mo na ang iyong mga kagustuhan, maaari mong baguhin ang mga iyon anumang oras.
Sa ilang hurisdiksyon, maaaring iatas sa amin ng mga batas sa pagkapribado ng data na hingin ang iyong pahintulot bago ka namin padalhan ng impormasyong hindi mo partikular na hiniling. Sa ilang pagkakataon, ang iyong pahintulot ay maaaring ipinahiwatig (hal., kapag kailangan ng komunikasyon upang matugunan ang iyong mga hiling at/o kapag boluntaryo kang nagbigay ng impormasyon upang magamit namin). Sa iba pang mga pagkakataon, maaari naming hayagang hingin ang iyong pahintulot alinsunod sa mga naaangkop na batas (hal., kapag itinuturing na Sensitibong Personal na Impormasyon ang impormasyong nakolekta sa ilalim ng mga lokal na regulasyon).
Susunod kami sa anumang hiling mula sa iyo na huwag magpadala sa iyo ng mga materyal ng direktang marketing. Kapag nakatanggap kami ng ganitong hiling, “itatago” ang iyong mga detalye sa pakikipag-ugnayan sa halip na tanggalin. Titiyakin nito na naitala at pananatilihin ang iyong hiling maliban kung magbibigay ka ng pahintulot na magpapawalang-bisa rito sa ibang pagkakataon.
9Pag-update o Pag-access sa Iyong Personal na Impormasyon
May mga karapatan kang i-access at i-update ang personal na impormasyong nasa amin tungkol sa iyo, nang may ilang limitadong pagbubukod. Kung gusto mong magtanong tungkol sa anumang personal na impormasyon na maaaring nasa amin tungkol sa iyo, maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng pagpapadala sa amin ng nakasulat na hiling sa pamamagitan ng liham o email sa mga address na nakalagay sa Seksyon 11 sa ibaba. Pakitiyak na isama ang iyong buong pangalan, address at numero ng telepono at isang kopya ng dokumento na nagpapatunay sa iyong pagkakakilanlan (gaya ng ID card o passport) upang matiyak namin ang iyong pagkakakilanlan at kung mayroon kaming anumang personal na impormasyon patungkol sa iyo, o kung sakaling kailanganin naming makipag-ugnayan sa iyo upang kumuha ng karagdagang impormasyon, maaaring kailanganin naming gawin ang pagpapasyang iyon.
Inilalaan namin ang karapatang maningil sa iyo ng bayarin, kung pinapahintulutan sa ilalim ng naaangkop na batas, na karaniwang nagkakahalaga ng US$20 para sa pagproseso ng anumang naturang hiling. Kapag gumawa ka ng mahigit sa isang hiling nang magkakasunod, maaari kaming tumugon sa iyong kasunod na hiling sa pamamagitan ng pagtukoy sa aming naunang tugon at pagtukoy lang sa anumang mga item na talagang nagbago.
Maaari mong hilinging itama, kanselahin, at/o ihinto namin ang pagproseso ng personal na impormasyong nasa amin tungkol sa iyo. Kung sumang-ayon kami na mali ang personal na impormasyon o dapat huminto ang pagproseso, tatanggalin o itatama namin ang personal na impormasyon. Kung hindi kami sumang-ayon na mali ang impormasyon, sasabihin namin sa iyo na hindi kami sumasang-ayon at itatala namin ang katotohanang itinuturing mong mali ang personal na impormasyong iyon sa (mga) may-katuturang file.
10Mga Pagbabago sa Patakarang ito
Gaya ng patuloy na pagbabagu-bago ng aming negosyo, maaari ding magbago ang Patakarang ito. Upang makatulong sa iyo, may nakatakdang petsa ng pagkakaroon ng bisa ang Patakarang ito sa dulo ng dokumentong ito.
11Hiling para sa Pag-access sa Personal na Impormasyon/Mga Tanong o Reklamo
Kung mayroon kang anumang mga tanong tungkol sa Patakarang ito, o anumang mga alalahanin o reklamo patungkol sa pagpapatupad ng Patakaran, o kung gusto mong magsumite ng hiling (sa paraang inilarawan sa Seksyon 9 sa itaas) para sa pag-access sa personal na impormasyong pinapanatili namin tungkol sa iyo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod na paraan:
 • sa pamamagitan ng pagtawag sa isa sa mga sumusunod na toll-free na numero na matatagpuan sa http://www.hyatt.com/hyatt/customer-service/numbers.jsp;
 • sa pamamagitan ng koreo sa Hyatt Hotels Corporation, Attn: Consumer Affairs, 9805 Q Street, Omaha, NE 68127, United States; o kaya
 • sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa front desk sa alinman sa aming mga hotel.
Kung hindi ka nasiyahan sa tugon na natanggap mo, maaari mong ipasa ang iyong alalahanin sa Chief Privacy Officer sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa privacy@hyatt.com.
Bagama't kung mag-isa, hindi makakalikha ang Patakarang ito ng mga karapatan ayon sa kontrata, tiniyak ng Hyatt ang pagsunod sa ilan sa mga legal nitong obligasyon sa ilang bansa kaugnay ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng paglikha ng mga may bisang Pamantayan at Patakaran (kilala sa ilang bansa bilang may bisang mga tuntunin ng kumpanya), na inaprubahan ng ilang pambansang tagakontrol ng pagkapribado. Bilang resulta, depende sa iyong sitwasyon at lokasyon, maaaring maipatupad mo ang iyong mga karapatan sa pagkapribado gamit ang mga Pamantayan o Patakarang iyon sa pamamagitan ng tagapagpatupad na iyon o isang hukuman. Kung gusto mong madagdagan ang iyong nalalaman tungkol sa mga pamantayan at pagtuong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa Hyatt Hotels Corporation sa address sa itaas o sa Chief Privacy Officer sa email address sa itaas.
Ang lahat ng hiling para sa pag-access sa iyong personal na impormasyon ay dapat isumite sa isang liham sa pamamagitan ng koreo o email. Maaari kaming tumugon sa iyong hiling sa pamamagitan ng koreo, email, telepono o anumang iba pang naaakmang paraan.
Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa June 2013