GLOBALNA PRAVILA PRIVATNOSTI ZA GOSTE

1Uvod
Koristimo Vaše lične podatke da bismo ostali posvećeni obezbeđivanju jedinstvenog iskustva prilikom pružanja usluga gostima. Kao deo tog poduhvata, posvećeni smo zaštiti privatnosti ličnih podataka koje sakupljamo.
Kao jedan od naših gostiju, razumete i saglasni ste da sakupljamo, koristimo i otkrivamo Vaše lične podatke u skladu sa ovim Globalnim pravilima privatnosti za goste (ovim „Pravilima”).
2Primena ovih Pravila
Ova Pravila se primenjuju na lične podatke gostiju i drugih lica sa kojima poslujemo ili koja nas posećuju kao i na upotrebu tih ličnih podataka u bilo kojoj formi - usmeno, elektronski ili u pisanoj formi.
Ovim Pravilima ostvaruje se Hyatt-ova posvećenosti zaštiti Vaših ličnih podataka, a ista su usvojila sva zasebna i izdvojena pravna lica koja upravljaju, posluju, rukovode, izdaju licence za, poseduju objekte Hyatt Hotels & Resorts™ i/ili pružaju usluge u njima (uključujući brendove kao što su „Hyatt®”, „Hyatt Regency®”, „Park Hyatt®”, „Grand Hyatt®”, „Andaz®”, „Hyatt Place®”, „Hyatt House™”), ili Hyatt Residence Club™ širom sveta. Ova pravna lica uključuju korporaciju Hyatt Hotels i njena posredna ili neposredna zavisna društva, kao i sva zasebna i izdvojena pravna lica koja poseduju zasebne objekte Hyatt Hotels & Resorts i Hyatt Residence Club širom sveta, bilo pod Hyatt-ovim brendom ili ne. Upotreba termina „Hyatt”, „mi” i „naši” u ovim Pravilima, zavisno od konteksta, zajednički se odnosi na takva zasebna i izdvojena pravna lica, uključujući i pravno lice kod kojeg ste izvršili Vašu rezervaciju.
Ako otkrijemo lične informacije koje o Vama posedujemo nekoj našoj partnerskoj firmi, te firme se prethodno moraju saglasiti da, u smislu korišćenja Vaših ličnih podataka, budu obavezane ovim Pravilima.
Budući da ova Pravila služe da opišu najširi spektar naših aktivnosti u vezi sa obradom ličnih podataka na globalnom nivou, te aktivnosti obrade mogu biti dodatno ograničene u nekim sudskim nadležnostima na osnovu zakonskih ograničenja. Na primer, zakoni određene zemlje mogu da ograniče vrste ličnih podataka koje možemo da sakupljamo ili način na koji obrađujemo te lične podatke. U tim slučajevima, mi prilagođavamo naša interna pravila i/ili praksu tako da budu u skladu sa zahtevima lokalnog zakonodavstva.
3Vrste ličnih podataka koje sakupljamo
Termin „lični podatak ” u ovim Pravilima označava informaciju koja Vas identifikuje ili koja može da Vas identifikuje kao pojedinca. Vrste ličnih podataka koje obrađujemo (a koje se mogu razlikovati između sudskih nadležnosti na osnovu važećih zakona) uključuju:
 • Vaše ime i prezime, pol, kućne i poslovne kontakt informacije, poslovno zvanje, datum i mesto rođenja, nacionalnost i informacije o vizi;
 • informacije o Vašem boravku, uključujući hotele u kojima ste odsedali, datum dolaska i odlaska, dobra i usluge koje ste koristili, posebne zahteve koje ste imali, zapažanja o Vašim preferencijama u vezi sa uslugama (uključujući preferencije u vezi sa hotelskom sobom i odmorom), telefonske brojeve koje ste pozivali kao i primljene faks i telefonske poruke;
 • podaci o Vašim kreditnim karticama, podaci o članstvu u programu za redovne goste Hyatt Gold Passport®, podaci o Vašem korisničkom nalogu na mreži, profilu ili lozinci i svi podaci o članstvu u programima redovnih korisnika avionskih ili putničkih usluga;
 • bilo koje informacije neophodne da bi se ispunili posebni zahtevi (na primer, zdravstveno stanje koje zahteva specifičan smeštaj, nabavku robe i usluga);
 • podaci koje Vi pružite u vezi sa Vašim marketinškim preferencijama ili tokom učešća u anketama, konkursima ili promotivnim ponudama;
 • podaci dobijeni na osnovu korišćenja nadzornih kamera, sistema ključ-kartica i drugih sigurnosnih sistema;
 • kontakt i drugi relevantni podaci u vezi sa zaposlenima korporativnih klijenata i dobavljača i drugim pojedincima sa kojima poslujemo (na primer, turističkim agentima ili organizatorima sastanaka i događaja); i
 • u ograničenim slučajevima, podaci u vezi sa kreditnim stanjem klijenata.
Većina ličnih podataka koje obrađujemo su podaci koje ste nam Vi ili neko po Vašem nalogu svesno dostavili. Ipak, u određenim slučajevima, obrađujemo lične podatke do kojih smo došli zaključivanjem o Vama na osnovu drugih podataka koje smo ili dobili neposredno od Vas ili kroz interakciju sa Vama ili onih ličnih podataka koje smo o Vama dobili od trećeg lica.
Može se dogoditi da se lični podaci koje nam dostavite ili koje prikupimo o Vama smatraju „Osetljivim ličnim podacima“ na osnovu zakona o privatnosti određenih zemalja. Ti zakoni definišu „Osetljive lične podatke“ kao lične podatke na osnovu kojih možemo da odredimo ili zaključimo rasno ili etničko poreklo pojedinca, njegovo političko opredeljenje, religiozna uverenja ili uverenja slične prirode, članstvo u sindikatu ili profesionalnom udruženju, fizičko ili mentalno zdravlje ili zdravstveno stanje, genetske podatke, seksualni život ili procesne informacije (uključujući informacije u vezi sa izvršenjem ili navodnim izvršenjem krivičnog dela). Obrađujemo samo „Osetljive lične podatke“ u okviru sudske nadležnosti Vaše zemlje ako i u meri u kojoj to dozvoljavaju važeći zakoni.
Kada pristanete na ova Pravila Vi nam, u meri koju zahtevaju lokalni zakoni u određenim sudskim nadležnostima, dajete svoju izričitu i pisanu saglasnost za obradu bilo kojih ličnih podataka koje dostavite Hyatt-u, a koji se smatraju Osetljivim ličnim podacima ili finansijskim podacima.
4Kako koristimo lične podatke
U skladu sa važećim zakonima, možemo da sakupljamo koristimo i otkrijemo relevantne delove Vaših ličnih podataka sa ciljem:
 • pružanja i naplate hotelskog smeštaja i drugih dobara i usluga koje kupite;
 • pružanja boljeg, ličnijeg nivoa usluge;
 • primenjivanja programa za redovne goste Hyatt Gold Passport;
 • ispunjavanja ugovornih obaveza prema Vama, svima koji su uključeni u proces organizovanja Vašeg putovanja (na primer, turističkim agentima, organizatorima grupnih putovanja ili Vašem poslodavcu) i prodavcima (na primer, kompanijama za kreditne kartice, operatorima avio kompanija i drugim programima vernosti);
 • sprovođenja istraživanja tržišta, anketi zadovoljstva kupca i kontrole kvaliteta usluga, direktnog marketinga i unapređenja prodaje;
 • odgovaranja na zahteve za informacijama i uslugama;
 • pružanja sigurnosti i bezbednosti osoblja, gostiju i drugih posetilaca;
 • vođenja opšte evidencije;
 • ispunjavanja pravnih i regulativnih obaveza; i
 • obrade zahteva za kredit (u kontekstu Hyatt Residence Club).
5Otkrivanje Vaših ličnih podataka
Povremeno možemo da otkrijemo Vaše lične podatke. Otkrivanje ćemo uvek obaviti u skladu sa važećim zakonom. Okolnosti u kojima možemo da otkrijemo Vaše lične podatke (pored onih navedenih u prethodnom odeljku 4) uključuju:
  5.1naše predstavnike, davaoce usluga i dobavljače
  Kao i većina međunarodnih hotelskih brendova, za obradu nekih funkcija i/ili podataka povremeno koristimo usluge trećih strana. Takođe možemo da angažujemo firme za istraživanje tržišta da nam pomognu u kontaktiranju sa gostima radi istraživanja tržišta i osiguranja kvaliteta. Kada koristimo usluge trećih strana za obradu Vaših ličnih podataka ili predamo Vaše lične podatke nezavisnom davaocu usluga, obavezujemo te treće strane ili nezavisne davaoce usluga da štite Vaše lične podatke u skladu sa odredbama i uslovima ovih Pravila, odgovarajućim merama zaštite i zabranjujemo im da koriste Vaše lične podatke u svoje sopstvene svrhe ili da otkrivaju Vaše lične podatke drugima.
  5.2Odobrenje kredita
  Kada zatražite kredit, Vaši lični podaci će se koristiti i otkriti odgovarajućim trećim stranama u skladu sa važećim zakonima, kako bismo odlučili da li možemo da Vam odobrimo zajam i vodimo kreditnu liniju.
  5.3Poslovni prenosi
  Dok budemo razvijali svoje poslovanje, možda ćemo u budućnosti prodavati hotele i drugu imovinu, ili prestati da budemo rukovodioci ili franšizatori nekog hotela koji je trenutno deo naše imovine. U takvim okolnostima možemo da uključimo lične podatke prikupljene o Vama, ili nadzor nad tim ličnim podacima, kao poslovnu imovinu u takvim prenosima. Takođe, u malo verovatnom slučaju da neko preuzme kompletan ili najveći deo naše imovine, lični podaci prikupljeni o Vama, ili nadzor nad takvim podacima, mogu da budu deo prenesene imovine.
  5.4Program E-Folio
  Ako ste zaposleni ili nezavisni ugovarač kompanije koja učestvuje u Hyatt-ovom E-Folio programu i ako koristite korporativnu kreditnu karticu koju Vam je dao Vaš poslodavac (ako ste zaposleni) ili korporativni klijent (ako ste nezavisni ugovarač) da biste platili račun u Hyatt objektu, tada Vam Hyatt-ov e-folio program može doneti pogodnosti („E-Folio program“). Putem E-Folio programa, izvod Vašeg računa (uključujući datume Vašeg boravka, informacije o Vašoj kreditnoj kartici i sume koje ste potrošili u Hyatt objektu uključujući cenu sobe i sve dodatne troškove kao što su, ali bez ograničenja, hrana, piće i naknade za zabavu) automatski će biti prosleđen od strane Hyatt objekta putem Hyatt-ovog informacionog sistema koji se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, nezavisnom davaocu usluga koji u Hyatt-ovo ime sastavlja izvoda računa i njegovo prebacivanje:
  • operateru mreže kreditnih kartica, izdavaocu kreditne kartice i/ili njihovim odgovarajućim podizvođačima, koji će, nadalje, proslediti taj izvod Vašem poslodavcu ili korporativnom klijentu (i/ili njihovim podizvođačima) kako bi izvršili obradu i praćenje Vaših troškova u vezi sa putovanjem; ili
  • u određenom ograničenom broju slučajeva, neposredno Vašem poslodavcu ili korporativnom klijentu (i/ili njihovim podizvođačima) sa istom svrhom.
  Pravna lica koja dobiju izvod Vašeg računa će se nalaziti u Sjedinjenim Američkim Državama koje nemaju zakone o privatnosti koji iscrpno regulišu sve oblike korišćenja ličnih podataka kao što je to uređeno u drugim delovima sveta (naročito Evropi, Kanadi, Australiji i većini zemalja Južne Amerike).
  Kada je jednom lični podatak prebačen mrežnom operateru kreditne kartice, izdavaocu kreditne kartice, Vašem poslodavcu ili korporativnom klijentu i/ili njihovim podizvođačima, prestaje da bude pod zaštitom određenom ovim Pravilima, te podleže Vašim dogovorima sa Vašim poslodavcem ili korporativnim klijentom, odgovarajućim operaterom mreže kreditnih kartica, odgovarajućim izdavaocem kreditne kartice i/ili njihovim podizvođačima.
  5.5Pravne obaveze
  Zadržavamo pravo da otkrijemo bilo koji lični podatak koji posedujemo o Vama ako smo na to obavezani od strane suda ili nam je naloženo da tako učinimo od strane državnih organa ili ako procenimo da je neophodno ili poželjno da primenimo zakon ili da zaštitimo ili odbranimo naša prava ili imovinu u skladu sa važećim zakonima. Takođe zadržavamo pravo da sačuvamo lične podatke koje sakupimo i da te lične podatke obradimo da bismo usaglasili računovodstvene, poreske obaveze i obaveze nametnute zakonima o čuvanju podataka.
6Centralizovane aktivnosti obrade podataka
Kao većina međunarodnih preduzeća, centralizovali smo određene postupke obrade podataka saglasno važećim zakonima, koji će u mnogim slučajevima, rezultirati prenosom Vaših ličnih podataka iz jedne zemlje u drugu. Na primer, ako izvršite rezervaciju ili boravite u nekom od Hyatt hotela ili odmarališta van Sjedinjenih Država, tako prikupljeni lični podaci preneće se i obraditi u Sjedinjenim Državama. Sudske nadležnosti u kojima će taj lični podatak biti obrađen mogu ili ne moraju da imaju zakone koji zahtevaju čuvanje privatnosti ličnih podataka. Bez obzira na to, kad god se Vaši lični podaci prenesu unutar kompanije Hyatt, Vaši lični podaci biće obrađeni u skladu sa uslovima i odredbama ovih Pravila i važećim zakonima.
7Podaci koje prikupljamo kada nas posetite na Internetu
Ako zatražite podatke ili poslujete sa nama putem Interneta na adresi www.hyatt.com ili www.goldpassport.com ili drugim Veb stranicama kompanije Hyatt, treba da znate sledeće:
  7.1 Možete pretraživati bez otkrivanja identiteta
  Naše Veb stranice možete posećivati bez otkrivanja svog identiteta ili ostavljanja ličnih podataka.
  7.2 Podaci o korišćenju
  Kada posetite naše Internet strane, mi prikupljamo podatke o korišćenju (na primer, adresu Internet protokola koja se automatski dodeljuje Vašem računaru kada pretražujete Internet, datum i vreme Vaše posete, vrstu Internet pregledača koji koristite i Internet adresu drugih Veb stranica koje su Vas dovele do naše Veb stranice, i stranice kojima pristupate i količinu vremena koje provodite na svakoj strani), ali ti podaci se ne povezuju sa Vama kao osobom, osim ako ne kreirate korisnički profil. Te podatke koristimo da bismo ocenili i poboljšali osobine, iskustva gostiju i funkcionalnost naših Veb stranica.
  7.3 Tehnologija identifikacionih datoteka
  Na svojim Veb stranicama koristimo tehnologiju kolačića (engl. „cookie“) koja nam omogućuje da ocenimo i poboljšamo funkcionalnost naših Veb stranica. Kolačići sami po sebi ne mogu da otkriju Vaš identitet. One identifikuju Vaš pregledač, ali ne Vas, našim serverima kada posetite naše Veb stranice.
  Za informacije o tome kako Hyatt koristi identifikacione datoteke, posetite Cookie Statement.
  Ako ne želite da prihvatite identifikacione datoteke, možete da ih blokirate promenom podešavanja Vašeg Internet pregledača. Ali, ako ih blokirate, nećete moći da koristite sve opcije naših Veb stranica, uključujući opcije podešavanja u vezi sa kreiranjem korisničkog profila.
  Dodatne informacije o identifikacionim datotekama i kako one funkcionišu možete da pogledate na adresi allaboutcookies.org.
  7.4 Kreiranje korisničkog profila
  Možete da kreirate korisnički profil na www.hyatt.com i www.goldpassport.com da biste, između ostalog, omogućili transakcije putem Interneta, prilagodili svoje iskustvo na našim Veb stranicama svojim interesima i da bismo mogli da Vam ponudimo prikladnije preporuke. Podatke koje unesete u svoj korisnički profil možemo da prosledimo u druge baze podataka koje održavamo mi i naši davaoci usluga, zavisno od slučaja. Kreiranjem korisničkog profila, prihvatate da možemo da koristimo tako unesene lične podatke u te svrhe.
  Možete da pogledate, ažurirate ili uklonite lične podatke koje ste nam predali putem svog korisničkog profila tako što ćete dopuniti svoj korisnički profil putem Interneta ili poslati elektronsku poruku na concierge@hyatt.com. Ako naknadno odlučite da uklonite svoj korisnički profil, mi ćemo imati pravo da koristimo lične podatke koje ste nam prethodno predali putem svog korisničkog profila radi evidencije i u svrhe osiguranja kvaliteta. Ne morate da kreirate korisnički profil da biste koristili naše Veb stranice za pretraživanje i kupovanje usluga.
  7.5 Veze do drugih Veb stranica
  Ako posetite www.hyatt.com i odlučite da, na primer, kupite poklon bon, rezervišete avionsku kartu, zakupite auto, pošaljete obrasce za zahtevanje nagrada ili se prijavite za posao putem Interneta, neprimetno ćete biti povezani sa Veb stranicama kojima upravljaju treće strane sa kojima smo ugovorili takve usluge. Ako kliknete na vezu na našim Internet stranama ili na nekoj drugoj Veb stranici, obavezno pogledajte traku lokacije u svom pregledaču da proverite da niste povezani sa drugom Veb stranicom. Ova Pravila, kao i naša odgovornost, ograničena su samo na naše postupke prikupljanja podataka. Nismo odgovorni i ne možemo uvek garantovati za postupke prikupljanja podataka ili pravila privatnosti drugih Veb stranica kojima upravljaju treće strane ili naši davaoci usluga, a kojima predate svoje lične podatke neposredno putem njihovih Veb stranica. Pored toga, ne možemo da garantujemo za sadržaj Veb stranica kojima upravljaju te treće strane ili naši davaoci usluga, čak i ako su dostupni preko veze na našim Veb stranicama. Preporučujemo da pročitate pravila privatnosti i bezbednosti svih spoljnih strana pre nego što ostavite lične podatke na tim stranama.
  7.6 Bezbednost
  Budući da nam je veoma važna bezbednost Vaših ličnih podataka, koristimo SSL softver (engl. Secured Socket Layer) („SSL”) za šifrovanje ličnih podataka koje nam predate. Ako Vaš pregledač podržava SSL (a većina podržava), svi Vaši lični podaci koje nam predate putem Interneta biće šifrovani. Možete da proverite da li se Vaši lični podaci prenose pomoću SSL šifrovanja tako što ćete potražiti simbol zaključanog katanca ili ispunjenog ključa na donjoj traci prozora Vašeg pregledača. Takođe možete da proverite da li će Vaši lični podaci biti šifrovani SSL šifrovanjem tako što ćete pogledati da li se prefiks Internet adrese te strane promenio sa „http“ na „https“. Ako ne vidite odgovarajući simbol i prefiks „https“, ne bi trebalo da pretpostavljate da će lični podaci koje treba da unesete biti šifrovani pre prenošenja.
  Lične podatke koje prikupimo o Vama putem Interneta čuvamo mi i/ili naši davaoci usluga u bazama podataka koje su zaštićene kombinacijom fizičkih i elektronskih mera pristupa, tehnologijom zaštitnog zida (engl. „firewall“) i drugim opravdanim zaštitnim merama. Bez obzira na to, takve zaštitne mere ne mogu da spreče sve gubitke, zloupotrebe ili promene ličnih podataka, a mi nismo odgovorni za štete ili gubitke nastale u slučaju takvih incidenata u najvećoj meri koju dozvoljava zakon. Ako to zakon zahteva, obavestićemo Vas u slučaju bilo kog takvog gubitka, zloupotrebe ili promene ličnih podataka koji se tiču Vas, kako biste preduzeli odgovarajuće radnje radi zaštite Vaših prava.
  7.7 Maloletna deca
  Naše Veb stranice ne prodaju proizvode ili usluge deci i mi svesno ne iznuđujemo niti prikupljamo lične podatke od dece. Ako ste mlađi od 18 godina (ili ste maloletnik u sudskoj nadležnosti zemlje iz koje pristupate našim Veb stranicama), naše Veb stranice možete da koristite samo u prisustvu roditelja ili staratelja.
8Izbor
Uvek možete da odredite koje lične podatke (ako postoje) želite da nam date. Ali, ako rešite da nam ne date pojedine podatke, to može da utiče na neka Vaša iskustva sa nama (na primer, ne možemo da izvršimo rezervaciju bez imena i prezimena).
Ako nam predate svoje kontakt podatke (na primer, poštansku adresu, adresu elektronske pošte, broj telefona ili broj telefaksa), možemo da kontaktiramo sa Vama da bismo Vas obavestili o proizvodima, uslugama, promotivnim akcijama i događajima koje nudimo, a za koje mislimo da mogu da Vas interesuju. Takođe možemo da podelimo Vaše lične podatke sa pažljivo izabranim trećim stranama koje mogu neposredno da Vas kontaktiraju. Uvek možete izabrati da li želite ili ne želite da primate takva obaveštenja tako što ćete kontaktirati sa nama na način opisan u donjem odeljku 11 ili prema uputstvu za „otkazivanje pretplate“ u primljenim porukama.
Ako imate „Gold Passport“ račun, tražimo da navedete svoje želje za obaveštavanjem u trenutku prijave za članstvo ili prilikom kreiranja svog korisničkog profila. Takođe možemo da tražimo da navedete način na koji želite da primate ponude, marketinške i promotivne informacije (na primer, putem elektronske pošte ili obične pošte) i da li želite da učestvujete u anketama. Jednom kada navedete svoje želje, uvek možete da se predomislite.
U nekim sudskim nadležnostima, zakoni o privatnosti podataka zahtevaju od nas da tražimo Vaš pristanak pre slanja informacija koje niste posebno zatražili. U nekim okolnostima Vaš pristanak može da se podrazumeva (na primer, kada su poruke potrebne da bi se ispunili Vaši zahtevi ili kada dobrovoljno rešite da nam predate podatke). U drugim slučajevima možemo izričito da tražimo Vaš pristanak u skladu sa važećim zakonima (na primer, kada se smatra da su prikupljeni podaci Osetljivi lični podaci po lokalnoj regulativi).
Mi ćemo poštovati sve Vaše zahteve da Vam ne šaljemo direktne marketinške materijale. Kada primimo takav zahtev, Vaši kontakt podaci će biti „potisnuti” umesto obrisani. To će obezbediti da Vaš zahtev bude zabeležen i zadržan dok kasnije ne date pristanak koji to poništava.
9Ažuriranje i pristupanje ličnim podacima
Osim u pojedinim specifičnim slučajevima, imate pravo da pristupate ličnim podacima koje vodimo o Vama i ažurirate ih. Ako želite da se raspitate o ličnim podacima koje možda imamo o Vama, to možete učiniti slanjem pisanog zahteva običnom ili elektronskom poštom na adrese navedene u donjem odeljku 11. Obavezno navedite svoje puno ime i prezime, adresu i broj telefona i predajte kopiju dokumenta koji dokazuje Vaš identitet (na primer, ličnu kartu ili pasoš) da bismo mogli da utvrdimo Vaš identitet i da li posedujemo lične podatke o Vama, ili za slučaj da moramo da Vas kontaktiramo da bismo saznali dodatne podatke za utvrđivanje identiteta.
Zadržavamo pravo da Vam naplatimo naknadu, ako to dozvoljava važeći zakon, koja najčešće iznosi oko 20 USD, za obradu takvog zahteva. Ako pošaljete više zahteva u kratkom periodu, možemo da odgovorimo na Vaše naredne zahteve pozivajući se na naš prethodni odgovor i navodeći samo stavke koje su se materijalno promenile.
Možete da zatražite da ispravimo, poništimo i/ili prekinemo da obrađujemo lične podatke koje imamo o Vama. Ako prihvatimo da su lični podaci netačni ili da obradu treba prekinuti, mi ćemo obrisati ili ispraviti te lične podatke. Ako ne prihvatimo da su lični podaci netačni, mi ćemo Vam reći da se ne slažemo i u odgovarajućoj evidenciji zabeležiti činjenicu da Vi smatrate da su lični podaci netačni.
10Promene ovih Pravila
Kao što se naše poslovanje stalno menja, tako mogu da se promene i ova Pravila. Da bismo Vam olakšali njihovo korišćenje, ova Pravila imaju datum stupanja na snagu naveden na kraju dokumenta.
11Zahtev za pristup ličnim podacima/Pitanja i pritužbe
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovim Pravilima, ili primedbe ili pritužbe u vezi s primenom ovih Pravila, ili ako želite da pošaljete zahtev (na način opisan u gornjem odeljku 9) za pristup ličnim podacima koje vodimo o Vama, kontaktirajte sa nama na neki od sledećih načina:
 • telefonom na neki od sledećih besplatnih brojeva za rezervacije koji se nalaze na strani http://www.hyatt.com/hyatt/customer-service/numbers.jsp;
 • običnom poštom na adresu: Hyatt Hotels Corporation, Attn: Consumer Affairs, 9805 Q Street, Omaha, NE 68127, USA; ili
 • kontaktiranjem sa recepcijom u bilo kom našem hotelu;
Ako niste zadovoljni dobijenim odgovorom, svoju pritužbu možete da uputite glavnom direktoru za privatnost elektronskom poštom na adresu privacy@hyatt.com.
Mada ova Pravila ne predstavljaju ugovorna prava, kompanija Hyatt je obezbedila poštovanje nekih njenih pravnih obaveza u nekim državama u vezi sa ličnim podacima, na osnovu seta obaveznih standarda i pravila (koji se u nekim državama nazivaju obaveznim poslovnim pravilima), a koje je odobrilo nekoliko nacionalnih propisa o privatnosti. Zbog toga, zavisno od Vaših prilika i lokacije, možda ćete biti u stanju da ostvarite svoja prava na privatnost putem tih standarda ili pravila preko nadležnog regulativnog tela ili suda. Ako želite da saznate više o tim standardima i obavezama, molimo Vas da kontaktirate kompaniju Hyatt Hotels Corporation na gore navedenu adresu ili glavnog direktora za privatnost na gore navedenu adresu elektronske pošte.
Svi zahtevi za pristup Vašim ličnim podacima moraju da budu podneti pisanim putem u pismu ili elektronskoj poruci. Na Vaš zahtev možemo da odgovorimo pismom, elektronskom porukom, telefonom ili nekim drugim prikladnim načinom.
Stupa na snagu June 2013.