ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ

1Εισαγωγή
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να υλοποιήσουμε τη δέσμευσή μας, που είναι να σας προσφέρουμε μια ασύγκριτη εμπειρία εξυπηρέτησης. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, δεσμευόμαστε να εξασφαλίσουμε την προστασία του απορρήτου για τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε.
Ως πελάτης μας, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Απορρήτου για Πελάτες (η παρούσα "Πολιτική").
2Η Εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής
Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στα προσωπικά στοιχεία που αφορούν πελάτες και άλλα άτομα με τα οποία συναλλασσόμαστε ή μας επισκέπτονται, καθώς και στη διαχείριση αυτών των προσωπικών στοιχείων με οποιαδήποτε μορφή –προφορικά, ηλεκτρονικά ή γραπτά.
Η παρούσα Πολιτική υλοποιεί τη δέσμευση της Hyatt για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων και έχει υιοθετηθεί από όλες τις ξεχωριστές και διακριτές νομικές οντότητες που εμπλέκονται στη διαχείριση, τη λειτουργία, τη δικαιόχρηση, την ιδιοκτησία ή/και την παροχή υπηρεσιών προς τις μονάδες ιδιοκτησίας της Hyatt Hotels & Resorts™ (με την ονομασία "Hyatt®", "Hyatt Regency®", "Park Hyatt®", "Grand Hyatt®", "Andaz®", "Hyatt Place®", "Hyatt House™") ή της Hyatt Residence Club™ ανά τον κόσμο. Στις οντότητες αυτές περιλαμβάνεται η Hyatt Hotels Corporation και οι άμεσα και έμμεσα συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, καθώς και όλες οι ξεχωριστές και διακριτές νομικές οντότητες που έχουν στην ιδιοκτησία τους μεμονωμένες μονάδες Hyatt Hotels & Resorts και Hyatt Residence Club ανά τον κόσμο, ανεξάρτητα εάν αυτές φέρουν την ονομασία Hyatt ή όχι. Στο κείμενο αυτής της Πολιτικής, οι αναφορές σε "Hyatt", "εμείς" και "μας" αφορούν συγκεντρωτικά, ανάλογα με την περίπτωση, τις προαναφερόμενες ξεχωριστές και διακριτές νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένης της οντότητας με την οποία πραγματοποιήσατε την κράτησή σας.
Σε περίπτωση που αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους εκτός από τις συνδεδεμένες με εμάς επιχειρήσεις φιλοξενίας, οι εν λόγω οντότητες θα πρέπει πρώτα να έχουν συμφωνήσει ότι δεσμεύονται από την παρούσα Πολιτική όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.
Η παρούσα Πολιτική έχει σκοπό να περιγράψει το μεγαλύτερο εύρος των δραστηριοτήτων επεξεργασίας των στοιχείων μας σε όλον τον κόσμο∙ ωστόσο, αυτό το εύρος δραστηριοτήτων ενδέχεται να είναι μικρότερο σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας με βάση τους περιορισμούς που τίθενται από την αντίστοιχη νομοθεσία. Για παράδειγμα, η νομοθεσία μιας συγκεκριμένης χώρας ενδέχεται να περιορίζει τους τύπους προσωπικών στοιχείων που μπορούμε να συλλέξουμε ή τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επεξεργαστούμε τα εν λόγω προσωπικά στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτές, προσαρμόζουμε τις εσωτερικές μας πολιτικές ή/και τις πρακτικές στις απαιτήσεις της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας.
3Τύποι Προσωπικών Στοιχείων που Συλλέγουμε
Ο όρος "προσωπικά στοιχεία" στην παρούσα Πολιτική αναφέρεται σε στοιχεία, τα οποία σας προσδιορίζουν ή μπορούν να σας προσδιορίσουν ως άτομο. Στους τύπους προσωπικών στοιχείων που επεξεργαζόμαστε (και οι οποίοι ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή δικαιοδοσίας, με βάση τον ισχύοντα νόμο), περιλαμβάνονται:
 • όνομα, φύλο, στοιχεία επικοινωνίας στην κατοικία και την εργασία, τίτλος θέσης εργασίας, ημερομηνία και τόπος γέννησης, εθνικότητα, στοιχεία διαβατηρίου και βίζας∙
 • πληροφορίες διαμονής πελατών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα ξενοδοχεία όπου έχετε διαμείνει, οι ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, τυχόν ειδικά αιτήματα, παρατηρήσεις σχετικά με τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τις υπηρεσίες (συμπεριλαμβάνονται οι προτιμήσεις δωματίων και διακοπών), οι κληθέντες αριθμοί τηλεφώνου και τα ληφθέντα μηνύματα φαξ και τηλεφωνικά μηνύματα∙
 • τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, στοιχεία μέλους προγράμματος τακτικών πελατών Hyatt Gold Passport®, στοιχεία λογαριασμού χρήστη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στοιχεία προφίλ ή κωδικού πρόσβασης και τυχόν συμμετοχή σε προγράμματα τακτικών επιβατών αεροπορικών εταιρειών ή ταξιδιωτικών συνεργατών∙
 • κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την ικανοποίηση ειδικών αιτημάτων (π.χ. καταστάσεις υγείας που απαιτούν ειδικές συνθήκες διαμονής, αγορά προϊόντων και υπηρεσιών)∙
 • στοιχεία που παρέχετε σχετικά με τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την προώθηση πωλήσεων ή που μας γνωστοποιείτε με τη συμμετοχή σας σε έρευνες, διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες∙
 • στοιχεία που συλλέγονται μέσω της χρήσης κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, κλειδιών τύπου κάρτας και άλλων συστημάτων ασφαλείας∙
 • στοιχεία επικοινωνίας και σχετικά στοιχεία που αφορούν τους εργαζομένους εταιρικών λογαριασμών και τους προμηθευτές, καθώς και άλλα πρόσωπα με τα οποία συναλλασσόμαστε (π.χ. ταξιδιωτικοί πράκτορες ή διοργανωτές συναντήσεων και εκδηλώσεων)∙ και
 • σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στοιχεία σχετικά με την πίστωση των πελατών.
Τα περισσότερα από τα στοιχεία που επεξεργαζόμαστε είναι στοιχεία που μας έχετε παράσχει εν γνώσει σας εσείς οι ίδιοι ή κάποιος που ενεργεί για λογαριασμό σας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε προσωπικά στοιχεία που έχουμε τη δυνατότητα να συναγάγουμε σχετικά με εσάς από άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε ή από τις συναλλαγές μας με εσάς, ή προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν και που τα λαμβάνουμε από τρίτους.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε ή συλλέγουμε θεωρούνται "Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα" και υπόκειται στη νομοθεσία περί προστασίας απορρήτου ορισμένων χωρών. Στα πλαίσια της εν λόγω νομοθεσίας, ως "Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα" ορίζονται τα προσωπικά στοιχεία, από τα οποία μπορούμε να προσδιορίσουμε ή να συναγάγουμε πληροφορίες όπως η φυλετική ή εθνική καταγωγή ενός ατόμου, οι πολιτικές πεποιθήσεις, οι θρησκευτικές ή άλλες συναφείς πεποιθήσεις, η ιδιότητα του μέλους συνδικάτου ή επαγγελματικού συλλόγου, η φυσική ή ψυχική υγεία ή κατάσταση, γενετικά δεδομένα, σεξουαλική ζωή ή δεδομένα δικαστικής φύσης (στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες που αφορούν τη διάπραξη ή την πιθανολογούμενη διάπραξη ποινικού αδικήματος). Επεξεργαζόμαστε "Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα" της δικαιοδοσίας σας μόνο εάν και στο βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Όταν αποδέχεστε αυτήν την Πολιτική, παραχωρείτε, στο βαθμό που απαιτείται από την τοπική νομοθεσία σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας, τη ρητή και γραπτή σας συναίνεση για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που παρέχετε στη Hyatt και τα οποία θεωρούνται Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα ή οικονομικά στοιχεία.
4Πώς Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να συλλέξουμε, χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε συγκεκριμένα αποσπάσματα των προσωπικών σας στοιχείων για τους παρακάτω λόγους:
 • παροχή και χρέωση των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και των άλλων προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράζετε∙
 • παροχή ανώτερου και καλύτερα προσαρμοσμένου στις ανάγκες σας επιπέδου υπηρεσιών∙
 • παροχή του προγράμματος τακτικών πελατών Hyatt Gold Passport∙
 • εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων προς εσάς, προς τον κάθε εμπλεκόμενο στη διαδικασία της οργάνωσης του ταξιδιού σας (π.χ. ταξιδιωτικούς πράκτορες, οργανωτές ομαδικών ταξιδιών ή τον εργοδότη σας) και προς τους προμηθευτές (π.χ. εταιρείες πιστωτικών καρτών, αεροπορικές εταιρείες και άλλα προγράμματα πιστότητας)∙
 • διεξαγωγή ερευνών αγοράς, ικανοποίησης πελατών και διασφάλισης ποιότητας, ενέργειες άμεσης προώθησης (direct marketing) και προώθησης πωλήσεων∙
 • ανταπόκριση σε αιτήματα για παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών∙
 • πρόβλεψη για την ασφάλεια προσωπικού, πελατών και λοιπών επισκεπτών∙
 • διαχείριση της γενικής τήρησης αρχείων∙
 • συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις∙ και
 • επεξεργασία αιτημάτων πίστωσης (σε σχέση με το Hyatt Residence Club).
5Αποκαλύψεις των Προσωπικών Σας Στοιχείων
Κατά καιρούς, ενδέχεται να αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Η αποκάλυψη αυτή πραγματοποιείται πάντοτε σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ενδέχεται να προβούμε σε τέτοια αποκάλυψη (επιπλέον των περιπτώσεων που περιγράφονται στην Ενότητα 4 παραπάνω) περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:
  5.1Πράκτορες, Παροχείς Υπηρεσιών και Προμηθευτές μας
  Όπως οι περισσότερες διεθνείς ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ενδέχεται να αναθέσουμε τη διεξαγωγή ορισμένων λειτουργιών ή/και την επεξεργασία ορισμένων υπηρεσιών σε τρίτους. Επίσης, ενδέχεται να αναθέσουμε σε εταιρείες ερευνών αγοράς να μας ενισχύσουν στην επαφή με πελάτες με σκοπό την έρευνα αγοράς και τη διασφάλιση ποιότητας. Όταν αναθέτουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων σε τρίτους ή παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους παροχείς υπηρεσιών, υποχρεώνουμε τους εν λόγω τρίτους να προστατεύουν τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Πολιτικής, με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και δεν τους επιτρέπουμε να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία για δικούς τους σκοπούς, ούτε να τα αποκαλύπτουν σε άλλους.
  5.2Έγκριση Πίστωσης
  Όταν υποβάλλετε αίτημα πίστωσης, τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται και αποκαλύπτονται σε κατάλληλους τρίτους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να αποφασιστεί η χορήγηση και η διατήρηση ενός πιστωτικού ορίου για σας.
  5.3Μεταβιβάσεις Επιχειρήσεων
  Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ανάπτυξης των εργασιών μας, ενδέχεται να προχωρήσουμε στην πώληση ξενοδοχείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων ή να σταματήσουμε να έχουμε τη διεύθυνση ή να είμαστε οι δικαιοπάροχοι σε ένα ξενοδοχείο που περιλαμβάνεται σήμερα στο χαρτοφυλάκιό μας. Στις περιπτώσεις αυτές, ενδέχεται να συμπεριλάβουμε τα προσωπικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει για σας ή τον έλεγχο αυτών των προσωπικών στοιχείων, ως περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης σε κάθε τέτοιου είδους μεταβίβαση. Επίσης, στην απίθανη περίπτωση εξαγοράς μας ή εξαγοράς όλων ουσιαστικά των περιουσιακών στοιχείων μας, τα προσωπικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει από εσάς ή ο έλεγχος αυτών των στοιχείων, ενδεχομένως να αποτελούν ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.
  5.4Πρόγραμμα E-Folio
  Εάν είστε εργαζόμενος ή ανεξάρτητος ανάδοχος εταιρείας που συμμετέχει στο πρόγραμμα E-Folio της Hyatt και χρησιμοποιείτε την εταιρική πιστωτική κάρτα που σας έχει παρασχεθεί από τον εργοδότη σας (εάν είστε εργαζόμενος) ή τον εταιρικό σας πελάτη (εάν είστε ανεξάρτητος ανάδοχος) για την πληρωμή του λογαριασμού ξενοδοχείου σας σε μία από τις μονάδες ιδιοκτησίας της Hyatt, τότε μπορείτε να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα e-folio της Hyatt (το "Πρόγραμμα E-Folio"). Στα πλαίσια του προγράμματος E-Folio, ένα απόσπασμα του λογαριασμού σας (που περιλαμβάνει τις ημερομηνίες διαμονής σας, τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας και τα ποσά που χρεώθηκαν στη μονάδα ιδιοκτησίας της Hyatt με τις χρεώσεις δωματίων και όλες τις πιθανές χρεώσεις συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, χρεώσεων για φαγητό, ποτά και ψυχαγωγία) διαβιβάζεται ηλεκτρονικά από τη μονάδα ιδιοκτησίας της Hyatt, μέσω του συστήματος πληροφοριών της Hyatt στις Η.Π.Α., σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών που ενεργεί εκ μέρους της Hyatt για την επεξεργασία του αποσπάσματος και τη μεταβίβασή του προς:
  • το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της πιστωτικής κάρτας, τον εκδότη της πιστωτικής κάρτας ή/και τους αντίστοιχους υποαναδόχους τους, οι οποίοι με τη σειρά τους, θα διαβιβάσουν το απόσπασμα στον εργοδότη σας ή τον εταιρικό πελάτη (ή/και στους αντίστοιχους υποαναδόχους τους) για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας και της παρακολούθησης των ταξιδιωτικών σας εξόδων∙ ή
  • σε ορισμένες περιπτώσεις απευθείας προς τον εργοδότη ή τον εταιρικό πελάτη (ή/και τους αντίστοιχους υποαναδόχους τους) για τον ίδιο σκοπό.
  Οι οντότητες που παραλαμβάνουν το απόσπασμα του λογαριασμού σας βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες δεν υπάρχει νομοθεσία περί προστασίας απορρήτου που να προσδιορίζει ρητά και λεπτομερώς όλες τις χρήσεις των προσωπικών στοιχείων, όπως συμβαίνει σε άλλα μέρη του κόσμου (ειδικά στην Ευρώπη, τον Καναδά, την Αυστραλία και τις περισσότερες χώρες της Νοτίου Αμερικής).
  Όταν τα προσωπικά στοιχεία διαβιβαστούν στο φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της πιστωτικής κάρτας, στον εκδότη της πιστωτικής κάρτας, στον εργοδότη σας ή τον εταιρικό πελάτη (ή/και στους αντίστοιχους υποαναδόχους τους), δεν αποτελούν πλέον αντικείμενο προστασίας βάσει της παρούσας Πολιτικής, αλλά εμπίπτουν στις συμφωνίες που έχουν γίνει ανάμεσα σε εσάς και τον εργοδότη σας ή τον εταιρικό πελάτη, τον αντίστοιχο φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της πιστωτικής κάρτας, τον αντίστοιχο εκδότη της πιστωτικής κάρτας ή/και τους αντίστοιχους υποαναδόχους τους.
  5.5Νομικές Απαιτήσεις
  Διατηρούμε το δικαίωμα της αποκάλυψης οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου διαθέτουμε για εσάς σε περίπτωση που αυτό μας επιβληθεί από δικαστήριο ή μας ζητηθεί από κρατική Αρχή ή σε περίπτωση που κρίνουμε ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο ή επιθυμητό για μας ώστε να συμμορφωθούμε με το νόμο ή να προστατεύσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας ή την ιδιοκτησία μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα διατήρησης των προσωπικών στοιχείων που συλλέγονται και της επεξεργασίας τους με σκοπό τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τους κανονισμούς που αφορούν τη λογιστική και τη φορολογία καθώς και τους ειδικούς νόμους περί διατήρησης αρχείων.
6Δραστηριότητες Επεξεργασίας Δεδομένων με Κεντρική Διαχείριση
Όπως στις περισσότερες διεθνείς επιχειρήσεις, η διαχείριση ορισμένων τομέων των δραστηριοτήτων μας που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων ασκείται κεντρικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πράγμα που, σε πολλές περιπτώσεις, έχει ως αποτέλεσμα τη διαβίβαση των προσωπικών σας στοιχείων από τη μία χώρα στην άλλη. Για παράδειγμα, εάν κάνετε μια κράτηση ή/και διαμείνετε σε ένα από τα ξενοδοχεία ή θέρετρα της Hyatt εκτός των Η.Π.Α., τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διαδικασία διαβιβάζονται και υφίστανται επεξεργασία στις Η.Π.Α. Στις περιοχές δικαιοδοσίας, στις οποίες διεξάγεται η επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων, ενδέχεται να υπάρχει ή να μην υπάρχει νομοθεσία που να προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Παρά το γεγονός αυτό, σε κάθε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών σας στοιχείων σε εταιρεία της Hyatt, η επεξεργασία τους διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής και την ισχύουσα νομοθεσία.
7Πληροφορίες που Συλλέγουμε για σας όταν μας Επισκέπτεστε Ηλεκτρονικά
Εάν επιλέξετε να λάβετε πληροφορίες ή να διεξαγάγετε συναλλαγές με εμάς ηλεκτρονικά, με επίσκεψη στη διεύθυνση www.hyatt.com ή www.goldpassport.com ή σε άλλους ιστοχώρους της Hyatt, ενδέχεται να θέλετε να γνωρίζετε τα εξής:
  7.1Μπορείτε Να Περιηγηθείτε Χωρίς Αποκάλυψη Της Ταυτότητάς Σας
  Μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε τους ιστοχώρους μας χωρίς να αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας ή να παρέχετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία.
  7.2Πληροφορίες Χρήσης
  Όταν επισκέπτεστε τους ιστοχώρους μας, συλλέγουμε πληροφορίες χρήσης (όπως τη διεύθυνση ΙΡ που αντιστοιχίζεται αυτόματα στον υπολογιστή σας σε κάθε περιήγησή σας στο Internet, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και τη διεύθυνση URL κάθε άλλου ιστοχώρου, από τον οποίο έχετε παραπεμφθεί στο δικό μας ιστοχώρο καθώς και τις σελίδες που επισκέπτεστε και το χρόνο που περνάτε σε κάθε σελίδα), αλλά αυτές οι πληροφορίες δεν συσχετίζονται με το πρόσωπό σας, εκτός εάν δημιουργήσετε ένα προφίλ χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα των ιστοχώρων μας και την εμπειρία των χρηστών.
  7.3Τεχνολογία Cookies
  Χρησιμοποιούμε στους ιστοχώρους μας την "τεχνολογία cookies" για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοχώρων μας. Τα cookies αυτά καθεαυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας. Όταν επισκέπτεστε τους ιστοχώρους μας, τα cookies γνωστοποιούν στους διακομιστές μας το πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά όχι εσάς.
  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η Hyatt χρησιμοποιεί τα cookies, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Cookie Statement.
  Εάν δεν επιθυμείτε να δέχεστε cookies, μπορείτε να τα αποκλείσετε εάν κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Internet. Ωστόσο, εάν τα αποκλείσετε, δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε όλα τα χαρακτηριστικά των ιστοχώρων μας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη δημιουργία προφίλ χρήστη.
  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο λειτουργίας τους υπάρχουν στη διεύθυνση allaboutcookies.org.
  7.4Δημιουργία Προφίλ Χρήστη
  Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ χρήστη στη διεύθυνση www.hyatt.com και www.goldpassport.com, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διευκόλυνση των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και την προσαρμογή της εμπειρίας σας από τους ιστοχώρους μας στα ενδιαφέροντά σας, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να λαμβάνετε από εμάς προτάσεις που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που παρέχετε στο προφίλ χρήστη σας για να συμπληρώσουμε άλλες βάσεις δεδομένων που διατηρούμε εμείς ή οι παροχείς υπηρεσιών μας, όπως ισχύει. Με τη δημιουργία προφίλ χρήστη, συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε για τους σκοπούς αυτούς.
  Μπορείτε να προβάλλετε, να ενημερώνετε ή να αφαιρείτε οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο που μας έχετε παράσχει στο προφίλ χρήστη σας, τροποποιώντας το προφίλ σας ηλεκτρονικά ή αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση concierge@hyatt.com. Εάν σε μεταγενέστερο χρόνο επιλέξετε να καταργήσετε το προφίλ χρήστη σας, θα έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε κάθε προσωπικό στοιχείο που μας έχετε προηγουμένως παράσχει για να συμπεριληφθεί στο προφίλ χρήστη σας, με σκοπό την τήρηση αρχείων και τη διασφάλιση ποιότητας. Ακόμη και εάν επιλέξετε να μην δημιουργήσετε προφίλ χρήστη, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους ιστοχώρους μας για την αναζήτηση και την αγορά υπηρεσιών.
  7.5Σύνδεσμοι προς Άλλους Ιστοχώρους
  Εάν επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hyatt.com και αποφασίσετε, για παράδειγμα, να αγοράσετε μια δωροεπιταγή, να κάνετε μια κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου, να ενοικιάσετε αυτοκίνητο ή να υποβάλετε ηλεκτρονικές φόρμες αιτήματος δώρων ή αιτήσεις για εργασία, θα οδηγηθείτε απευθείας σε ιστοχώρους που διατηρούνται από τρίτους, στους οποίους έχουμε αναθέσει την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Όταν κάνετε κλικ σε κάποιο σύνδεσμο στους ιστοχώρους μας, όπως και σε οποιονδήποτε άλλο ιστοχώρο, θα πρέπει πάντοτε να κοιτάτε τη γραμμή τοποθεσίας του προγράμματος περιήγησής σας για να δείτε εάν συνδέεστε με διαφορετικό ιστοχώρο. Η παρούσα Πολιτική, όπως και η ευθύνη μας, περιορίζεται στις δικές μας πρακτικές συλλογής πληροφοριών. Δεν φέρουμε ευθύνη και δεν μπορούμε να παράσχουμε πάντοτε επιβεβαίωση για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών ή τις πολιτικές προστασίας απορρήτου άλλων ιστοχώρων που διατηρούνται από τρίτους ή από τους παροχείς υπηρεσιών μας, και στους οποίους υποβάλλετε απευθείας τα προσωπικά σας στοιχεία. Επιπλέον, δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε το περιεχόμενο των ιστοχώρων που διατηρούνται από τους εν λόγω τρίτους ή από τους παροχείς υπηρεσιών μας, ακόμη και εάν η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω συνδέσμου από τους δικούς μας ιστοχώρους. Σας παροτρύνουμε να διαβάσετε τις πολιτικές προστασίας απορρήτου και ασφάλειας οποιωνδήποτε εξωτερικών ιστοχώρων πριν δώσετε προσωπικά στοιχεία κατά την επίσκεψή σας σε αυτούς τους ιστοχώρους.
  7.6Ασφάλεια
  Δεδομένου ότι η ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων έχει μεγάλη σημασία για εμάς, χρησιμοποιούμε λογισμικό Secured Socket Layer ("SSL") για την κρυπτογράφηση των προσωπικών σας στοιχείων που μας παρέχετε. Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας διαθέτει δυνατότητα SSL (όπως συμβαίνει με τα περισσότερα τέτοια προγράμματα), η ηλεκτρονική διαβίβαση προσωπικών σας στοιχείων σε εμάς θα διεξάγεται με κρυπτογράφηση. Μπορείτε να επαληθεύσετε εάν τα προσωπικά σας στοιχεία διαβιβάζονται με κρυπτογράφηση SSL αναζητώντας ένα σύμβολο κλειστής κλειδαριάς ή συμπαγούς κλειδιού στην κάτω γραμμή του παραθύρου του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε επίσης να επαληθεύσετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα κρυπτογραφηθούν με τη χρήση κρυπτογράφησης SSL εάν βεβαιωθείτε ότι το πρόθεμα στη διεύθυνση Web που παρατίθεται για αυτή τη σελίδα άλλαξε από "http" σε "https". Εάν δεν δείτε το κατάλληλο σύμβολο και το πρόθεμα "https", δεν θα πρέπει να θεωρήσετε δεδομένο ότι τα προσωπικά στοιχεία που σας ζητείται να παρέχετε υπόκεινται σε κρυπτογράφηση πριν από τη μετάδοση.
  Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς ηλεκτρονικά αποθηκεύονται από εμάς ή/και τους παροχείς υπηρεσιών μας σε βάσεις δεδομένων που προστατεύονται μέσω ενός συνδυασμού φυσικών και ηλεκτρονικών μέσων ελέγχου πρόσβασης, τεχνολογίας τείχους προστασίας (firewall) και άλλων εύλογων μέτρων ασφάλειας. Παρ’όλα αυτά, τέτοια μέτρα ασφάλειας δεν έχουν τη δυνατότητα να αποτρέψουν όλες τις περιπτώσεις απώλειας, κακής χρήσης ή αλλοίωσης των προσωπικών στοιχείων και δεν ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε ζημιές ή ευθύνες σχετίζονται με οποιαδήποτε τέτοια συμβάντα, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Όπου απαιτείται από τη νομοθεσία, θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε τέτοια απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση των προσωπικών στοιχείων που ενδέχεται να σας επηρεάσει έτσι ώστε να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες για τη νόμιμη προάσπιση των δικαιωμάτων σας.
  7.7Ανήλικοι
  Οι ιστοχώροι μας δεν πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες σε παιδιά και δεν αποσπάμε εν γνώσει μας ή συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από παιδιά. Εάν είστε κάτω των 18 ετών (ή ανήλικος σύμφωνα με τις αρχές υπό τη δικαιοδοσία των οποίων βρίσκεστε όταν αποκτάτε πρόσβαση στους ιστοχώρους μας), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ιστοχώρους μας μόνο με τη συμμετοχή γονέα ή κηδεμόνα.
8Επιλογή
Μπορείτε πάντα να επιλέξετε ποια προσωπικά στοιχεία θέλετε (εάν θέλετε) να μας παρέχετε. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να μην παράσχετε κάποια στοιχεία, ορισμένες από τις υπηρεσίες μας προς εσάς ενδέχεται να επηρεαστούν (για παράδειγμα, δεν μπορούμε να κάνουμε κράτηση χωρίς όνομα).
Εάν μας παράσχετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail,. αριθμό τηλεφώνου ή φαξ), ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες και διοργανώσεις μας που πιστεύουμε ότι ίσως σας ενδιαφέρουν. Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε προσεκτικά επιλεγμένους τρίτους, οι οποίοι ενδέχεται να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί σας. Μπορείτε πάντοτε να επιλέξετε εάν θα λαμβάνετε ή όχι τέτοιες ενημερώσεις, συνολικά ή για κάποιες από αυτές, ερχόμενοι σε επαφή μαζί μας όπως περιγράφεται στην Ενότητα 11 παρακάτω ή ακολουθώντας τις οδηγίες για "διαγραφή από τη λίστα παραληπτών ενημέρωσης" που περιλαμβάνονται στα μηνύματα επικοινωνίας.
Εάν έχετε λογαριασμό Gold Passport, σας ζητούμε να ορίσετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας όταν υποβάλετε αίτηση για να γίνετε μέλος ή όταν δημιουργείτε το προφίλ χρήστη σας. Επίσης, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να ορίσετε τον τρόπο, με τον οποίο θέλετε να λαμβάνετε πληροφορίες για προσφορές, προωθήσεις προϊόντων και προωθητικές ενέργειες (όπως μέσω e-mail ή ταχυδρομείου) και εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε έρευνες. Μετά τον ορισμό των προτιμήσεών σας, μπορείτε πάντα να τις αλλάξετε.
Σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας, οι νόμοι περί προστασίας απορρήτου ενδέχεται να απαιτούν από μας να έχουμε τη συγκατάθεσή σας προτού σας αποστείλουμε πληροφορίες που δεν έχετε ζητήσει ρητά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συγκατάθεσή σας ενδέχεται να εξυπακούεται (π.χ. όταν η από μέρους μας επικοινωνία είναι αναγκαία για την ικανοποίηση αιτημάτων σας ή/και όταν έχετε παράσχει οικειοθελώς πληροφορίες για χρήση από εμάς). Σε άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται να ζητήσουμε ρητά την έγκρισή σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. όταν οι πληροφορίες που συλλέγονται θεωρούνται Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα με βάση τους τοπικούς κανονισμούς).
Συμμορφωνόμαστε με κάθε αίτημά σας για τη μη αποστολή υλικού άμεσης προώθησης (direct marketing). Όταν λαμβάνεται ένα τέτοιο αίτημα, τα στοιχεία επικοινωνίας σας δεν διαγράφονται, αλλά τίθενται σε "αναστολή". Αυτό διασφαλίζει ότι το αίτημά σας καταγράφεται και διατηρείται, εκτός και εάν αργότερα συναινέσετε για την παράκαμψή του.
9Ενημέρωση ή Πρόσβαση Στα Προσωπικά σας Στοιχεία
Με κάποιες περιορισμένες εξαιρέσεις, διαθέτετε το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης των προσωπικών στοιχείων που τηρούνται για εσάς. Εάν θέλετε να ρωτήσετε σχετικά με οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία που ενδέχεται να έχουμε για εσάς, μπορείτε να μας στείλετε ένα γραπτό αίτημα ταχυδρομικώς ή μέσω e-mail στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην Ενότητα 11 παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνετε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου καθώς και ένα αντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας (όπως ταυτότητα ή διαβατήριο), ώστε να μπορέσουμε να βεβαιωθούμε για την ταυτότητά σας και για το εάν έχουμε προσωπικά σας στοιχεία, αλλά και για την περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να λάβουμε πρόσθετες πληροφορίες που ενδέχεται να χρειαζόμαστε για να προσδιορίσουμε τα παραπάνω.
Διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε, εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, με μια αμοιβή για την επεξεργασία κάθε τέτοιου αιτήματος, που ανέρχεται συνήθως στα 20 δολάρια Η.Π.Α. περίπου. Εάν υποβάλετε περισσότερα του ενός αιτήματα σε μικρό χρονικό διάστημα το ένα μετά το άλλο, ενδέχεται να απαντήσουμε στο νεότερο αίτημα με παραπομπή στην προηγούμενή μας απάντηση και προσδιορισμό μόνο των στοιχείων, στα οποία υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές.
Δικαιούστε να ζητήσετε διόρθωση, ακύρωση ή/και διακοπή της επεξεργασίας προσωπικών σας στοιχείων, τα οποία διατηρούνται από εμάς. Εάν συμφωνήσουμε ότι τα εν λόγω προσωπικά στοιχεία είναι εσφαλμένα ή ότι η επεξεργασία πρέπει να διακοπεί, θα τα διαγράψουμε ή θα τα διορθώσουμε. Εάν δεν συμφωνήσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία είναι εσφαλμένα, θα σας γνωστοποιήσουμε ότι δεν συμφωνούμε και θα καταγράψουμε στο σχετικό αρχείο ή τα σχετικά αρχεία το γεγονός ότι θεωρείτε αυτά τα προσωπικά στοιχεία εσφαλμένα.
10Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική
Όπως αλλάζουν συνεχώς οι επιχειρήσεις μας, έτσι ενδεχομένως να αλλάξει και η παρούσα Πολιτική. Για να βοηθηθείτε, η παρούσα Πολιτική φέρει ημερομηνία θέσης σε ισχύ στο τέλος του παρόντος εγγράφου.
11Αίτημα για Πρόσβαση σε Προσωπικά Στοιχεία, Ερωτήματα ή Παράπονα
Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή προβληματισμούς ή παράπονα σχετικά με τη διαχείριση της Πολιτικής ή εάν θέλετε να υποβάλετε ένα αίτημα (με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω στην Ενότητα 9) για πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία που τηρούμε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
 • καλώντας έναν από τους ακόλουθους τηλεφωνικούς αριθμούς κρατήσεων χωρίς χρέωση που περιλαμβάνονται στη σελίδα http://www.hyatt.com/hyatt/customer-service/numbers.jsp;
 • με επιστολή στη διεύθυνση Hyatt Hotels Corporation, Attn: Consumer Affairs, 9805 Q Street, Omaha, NE 68127, Η.Π.Α. ή
 • επικοινωνώντας με την υποδοχή σε οποιοδήποτε από τα ξενοδοχεία μας.
Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με την ανταπόκριση, μπορείτε να αναφέρετε τον προβληματισμό σας σε υψηλότερο κλιμάκιο, επικοινωνώντας με το Διευθυντή Προστασίας Απορρήτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@hyatt.com.
Ενώ η παρούσα Πολιτική δεν δημιουργεί από μόνη της συμβατικά δικαιώματα, η Hyatt έχει διασφαλίσει τη συμμόρφωση με κάποιες από τις νομικές υποχρεώσεις που ισχύουν σε ορισμένες χώρες σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα σύνολο δεσμευτικών Προτύπων και Πολιτικών (που σε κάποιες χώρες ονομάζονται δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες) που έχουν εγκριθεί από μια σειρά εθνικών κανονιστικών φορέων για θέματα προστασίας απορρήτου. Ως αποτέλεσμα, ανάλογα με την περίπτωσή σας και την τοποθεσία σας, ενδέχεται να είστε σε θέση να επιβάλετε την τήρηση των δικαιωμάτων προστασίας απορρήτου σας με τη χρήση των εν λόγω Προτύπων ή Πολιτικών μέσω του προαναφερόμενου κανονιστικού φορέα ή ενός δικαστηρίου. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα πρότυπα και τις δεσμεύσεις, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Hyatt Hotels Corporation στην παραπάνω διεύθυνση ή με το Διευθυντή Προστασίας Απορρήτου στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Όλα τα αιτήματα για πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, μέσω επιστολής ή e-mail. Θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας μέσω επιστολής, e-mail, τηλεφώνου ή άλλης κατάλληλης μεθόδου.
Ημερομηνία θέσης σε ισχύ June 2013