ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1Εισαγωγή
Δεσμευόμαστε για τη διασφάλιση της προστασίας του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων που συλλέγουμε για τους υποψήφιους, τους τρέχοντες και τους πρώην εργαζομένους μας ("εσείς" ή "εργαζόμενοι") για σκοπούς διαχείρισης, ανθρωπίνων πόρων και μισθοδοσίας.
2Η εφαρμογή αυτής της Πολιτικής
Η παρούσα Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Απορρήτου για εργαζομένους (η "Πολιτική") εφαρμόζεται στα προσωπικά στοιχεία των εργαζομένων και στη διαχείριση αυτών των προσωπικών στοιχείων με οποιαδήποτε μορφή – προφορικά, ηλεκτρονικά ή γραπτά.
Η παρούσα Πολιτική υλοποιεί τη δέσμευση της Hyatt για την προστασία των στοιχείων σας και έχει υιοθετηθεί από όλες τις ξεχωριστές και διακριτές νομικές οντότητες που εμπλέκονται στη διαχείριση, τη λειτουργία, τη δικαιόχρηση, την ιδιοκτησία ή/και την παροχή υπηρεσιών προς τις μονάδες ιδιοκτησίας της Hyatt Hotels & Resorts™ (με την ονομασία “Hyatt™”, “Hyatt Regency™”, “Park Hyatt™”, “Grand Hyatt™”, “Andaz”, “Hyatt Place®” ή “Hyatt Summerfield Suites®”) ή της Hyatt Vacation Club™ ανά τον κόσμο. Στις οντότητες αυτές περιλαμβάνεται η Hyatt Hotels Corporation και οι άμεσα και έμμεσα συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, καθώς και όλες οι ξεχωριστές και διακριτές νομικές οντότητες που έχουν στην ιδιοκτησία τους τις μεμονωμένες μονάδες Hyatt Hotels & Resorts και Hyatt Vacation Club. Στο κείμενο της παρούσας πολιτικής, οι αναφορές σε "Hyatt", "εμείς" και "μας" αφορούν συγκεντρωτικά, ανάλογα με το συγκείμενο, τις προαναφερόμενες ξεχωριστές και διακριτές νομικές οντότητες.
Σε περίπτωση που αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους εκτός από τις συνδεδεμένες με εμάς επιχειρήσεις φιλοξενίας, οι εν λόγω οντότητες θα πρέπει πρώτα να έχουν συμφωνήσει ότι δεσμεύονται από την παρούσα πολιτική όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.
Η παρούσα πολιτική έχει σκοπό να περιγράψει το μεγαλύτερο εύρος των δραστηριοτήτων μας για την επεξεργασία στοιχείων σε όλον τον κόσμο ωστόσο, αυτό το εύρος δραστηριοτήτων ενδέχεται να είναι μικρότερο σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας με βάση τους περιορισμούς που τίθενται από την αντίστοιχη νομοθεσία. Για παράδειγμα, η νομοθεσία μιας συγκεκριμένης χώρας ενδέχεται να περιορίζει τους τύπους προσωπικών στοιχείων που μπορούν να συλλεγούν ή τον τρόπο, με τον οποίο μπορούμε να επεξεργαστούμε τα εν λόγω στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτές, προσαρμόζουμε τις εσωτερικές μας πολιτικές και πρακτικές στις απαιτήσεις της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας.
3Τύποι Προσωπικών Στοιχείων που Επεξεργαζόμαστε
Ο όρος "προσωπικά στοιχεία" στην παρούσα Πολιτική αναφέρεται σε στοιχεία, τα οποία σας προσδιορίζουν ή μπορούν να σας προσδιορίσουν ως άτομο. Στους τύπους προσωπικών στοιχείων που επεξεργαζόμαστε (και οι οποίοι ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή δικαιοδοσίας, με βάση τον ισχύοντα νόμο και τη φύση της θέσης και των καθηκόντων του εργαζομένου), περιλαμβάνονται:
 • όνομα, φύλο, διεύθυνση κατοικίας και αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, τηλέφωνα επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης∙
 • στοιχεία κατάστασης άδειας παραμονής και εργασίας, στρατολογικής κατάστασης, εθνικότητας και διαβατηρίου∙
 • αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ή άλλος αριθμός φορολογουμένου, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού∙
 • στοιχεία για επιδόματα ασθενείας, συντάξεις, ασφάλιση και άλλες παροχές (συμπεριλαμβάνεται το φύλο, η ηλικία, η εθνικότητα και τα στοιχεία διαβατηρίου τυχόν συζύγων, ανήλικων παιδιών ή άλλων εξαρτωμένων προσώπων και δικαιούχων)∙
 • ημερομηνία πρόσληψης, ημερομηνία/ες προαγωγής/ών, ιστορικό απασχόλησης, τεχνικές δεξιότητες, εκπαιδευτικό υπόβαθρο, επαγγελματικές πιστοποιήσεις και μητρώα, γλωσσικές ικανότητες, παρακολούθηση εκπαιδευτιικών προγραμμάτων∙
 • ύψος, βάρος, νούμερο ρούχων, φωτογραφία, σωματικοί περιορισμοί και ειδικές ανάγκες∙
 • αρχείο απουσιών από την εργασία, δικαιωμάτων και αιτημάτων άδειας, ιστορικού και προσδοκιών μισθοδοσίας, αξιολογήσεων απόδοσης, επαινετικών και συστατικών επιστολών, πειθαρχικών διαδικασιών και παραπόνων (συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση και η επιβολή της τήρησης των πολιτικών της Hyatt)∙
 • όπου επιτρέπεται από το νόμο και ανάλογα με τις εργασίες που εκτελούνται από έναν εργαζόμενο ή πρόκειται να εκτελεσθούν από έναν υποψήφιο εργαζόμενο, τα αποτελέσματα των ελέγχων πιστωτικής κατάστασης και ποινικού μητρώου, τα αποτελέσματα των ελέγχων για χρήση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ και της αρχικής εξέτασης για επιλογή του εργαζομένου, πιστοποιητικά υγείας, ο αριθμός άδειας οδήγησης, ο αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου και το ιστορικό συμπεριφοράς οδηγού∙
 • πληροφορίες που απαιτούνται για συμμόρφωση με τους νόμους, καθώς και με τα αιτήματα που υποβάλλονται και τις εντολές που δίδονται από Αρχές επιβολής του νόμου ή από δικαστήρια (π.χ. στοιχεία διατροφής παιδιών και πληρωμής χρεών)∙
 • διαπιστώσεις σχετικά με τις πολιτικές της Hyatt, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αφορούν τη δεοντολογία ή/και πολιτικές περί σύγκρουσης συμφερόντων και πολιτικές για τη χρήση υπολογιστών και άλλων εταιρικών πόρων∙
 • στοιχεία που καταγράφονται από συστήματα ασφαλείας, όπως τηλεοράσεις κλειστού κυκλώματος και συστήματα εισόδου με κλειδί τύπου κάρτας∙
 • φωνητικά μηνύματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα προϊόντα εργασίας και μηνύματα που δημιουργούνται, αποθηκεύονται ή μεταδίδονται από έναν εργαζόμενο με τη χρήση των υπολογιστών ή του εξοπλισμού επικοινωνιών της Hyatt∙
 • ημερομηνία παραίτησης ή απόλυσης, λόγος για την παραίτηση ή την απόλυση, πληροφορίες σχετικά με την καταγγελία της σχέσης εργασίας (π.χ. συστάσεις).
Τα περισσότερα από τα προσωπικά στοιχεία που επεξεργαζόμαστε είναι στοιχεία που μας έχετε παράσχει εν γνώσει σας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε προσωπικά στοιχεία που έχουμε τη δυνατότητα να συναγάγουμε σχετικά με εσάς από άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε ή από τις συναλλαγές μας με εσάς, ή προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν και που τα λαμβάνουμε από τρίτους εν γνώσει σας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε θεωρούνται "Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα" και υπόκειται στη νομοθεσία περί προστασίας απορρήτου ορισμένων χωρών. Στα πλαίσια της εν λόγω νομοθεσίας, ως "Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα" ορίζονται τα προσωπικά στοιχεία, από τα οποία μπορούμε να προσδιορίσουμε ή να συναγάγουμε πληροφορίες όπως η φυλετική ή εθνική καταγωγή ενός ατόμου, οι πολιτικές πεποιθήσεις, οι θρησκευτικές ή άλλες συναφείς πεποιθήσεις, η ιδιότητα του μέλους συνδικάτου, η φυσική ή ψυχική υγεία ή κατάσταση, η σεξουαλική ζωή, ή δεδομένα δικαστικής φύσης (στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες που αφορούν τη διάπραξη ή την πιθανολογούμενη διάπραξη ποινικού αδικήματος).
4Πώς Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Στοιχεία
Τα προσωπικά στοιχεία που αφορούν εργαζομένους χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • αξιολόγηση αιτήσεων για εργασία∙
 • διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν την εργασιακή σχέση ενός εργαζομένου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, αλλά όχι περιοριστικά, η μισθοδοσία, οι παροχές, τα εταιρικά έξοδα ταξιδίου και άλλα έξοδα που επιστρέφονται, η ανάπτυξη και η εκπαίδευση, η παρακολούθηση των απουσιών, η αξιολόγηση της απόδοσης, οι πειθαρχικές διαδικασίες και τα παράπονα, και άλλες διαδικασίες που σχετίζονται με τη γενική διαχείριση και τους ανθρώπινους πόρους∙
 • ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και σχεδίων διαδοχής∙
 • διατήρηση αρχείων ασθενείας και προγραμμάτων υγιεινής της εργασίας∙
 • προστασία της ασφάλειας των πελατών της Hyatt, του προσωπικού και των περιουσιακών στοιχείων (περιλαμβάνεται ο έλεγχος και η διευκόλυνση της πρόσβασης και η παρακολούθηση της δραστηριότητας σε ασφαλείς χώρους και της δραστηριότητας με τη χρήση των υπολογιστών της Hyatt, των μέσων επικοινωνίας και άλλων πόρων)∙
 • διερεύνηση και αντιμετώπιση αξιώσεων κατά της Hyatt και των πελατών της∙
 • διεξαγωγή ερευνών για τις απόψεις των εργαζομένων και διαχείριση προγραμμάτων αναγνώρισης εργαζομένων∙
 • διενέργεια απόλυσης και παροχή και διατήρηση συστάσεων∙
 • διατήρηση στοιχείων επαφών έκτακτης ανάγκης και δικαιούχων (περιλαμβάνεται η διατήρηση στοιχείων για τα άτομα που κατονομάζετε σχετικά) και
 • συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. υγιεινή και ασφάλεια) συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών ή διοικητικών εντολών που αφορούν μεμονωμένους εργαζομένους (π.χ. κατασχέσεις, πληρωμή διατροφής).
Υπάρχουν κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) σε λειτουργία εντός και στον περιβάλλοντα χώρο των ξενοδοχείων μας και των άλλων χώρων μας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • για την πρόληψη και την εξιχνίαση εγκλήματος∙
 • για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πελατών και του προσωπικού της Hyatt∙
 • για τη διαχείριση και την προστασία της περιουσίας της Hyatt, των πελατών της και άλλων επισκεπτών, και
 • για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας.
Επίσης, χρησιμοποιούμε προγράμματα "Κρυφού Αγοραστή" ή "Μυστηριώδους Πελάτη" για να παρακολουθούμε την ποιότητα της εξυπηρέτησης πελατών μας.
Παρακολουθούμε τη χρήση του Internet και τις επικοινωνίες σύμφωνα με την Πολιτική για τη Χρήση των Τεχνολογικών Πόρων και με κάθε άλλη πολιτική αποδεκτής χρήσης που ενδέχεται κατά καιρούς να αντικαθιστά, να τροποποιεί ή να συμπληρώνει αυτήν την πολιτική.
5Αποκαλύψεις των Προσωπικών σας Στοιχείων
  5.1Γενικά
  Για την επίτευξη των προαναφερόμενων σκοπών, τα στοιχεία σας θα αποκαλύπτονται για τους ανωτέρω σκοπούς στο προσωπικό του τμήματος ανθρωπίνων πόρων, σε προϊσταμένους, σε συμβούλους και σε άλλα κατάλληλα άτομα στα ξενοδοχεία και τα γραφεία μας.
  5.2Πράκτορες, Παροχείς Υπηρεσιών και Προμηθευτές μας
  Όπως οι περισσότερες επιχειρήσεις, κατά καιρούς αναθέτουμε τη διεξαγωγή ορισμένων λειτουργιών ή/και την επεξεργασία ορισμένων υπηρεσιών σε τρίτους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι όταν υποβάλλετε σε μας αίτηση για μια θέση εργασίας ηλεκτρονικά, ενδέχεται να μεταφερθείτε σε έναν ιστοχώρο τρίτου, με τον οποίο η Hyatt έχει συνάψει σύμβαση για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων για λογαριασμό μας. Όταν αναθέτουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων σε τρίτους ή παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους παροχείς υπηρεσιών, υποχρεώνουμε τους εν λόγω τρίτους να προστατεύουν τα προσωπικά σας στοιχεία με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, και δεν τους επιτρέπουμε να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία για δικούς τους σκοπούς, ούτε και να τα αποκαλύπτουν σε άλλους.
  5.3Μεταβιβάσεις Επιχειρήσεων
  Καθώς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, ενδεχομένως να αγοράζουμε ή να πωλούμε ξενοδοχεία ή άλλα περιουσιακά στοιχεία. Σε τέτοιες συναλλαγές, τα στοιχεία εργαζομένων αποτελούν γενικά ένα από τα μεταφερόμενα επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία και διατηρούμε το δικαίωμα να συμπεριλάβουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ως περιουσιακό στοιχείο σε οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά. Επίσης, στην απίθανη περίπτωση εξαγοράς μας ή εξαγοράς όλων ουσιαστικά των περιουσιακών στοιχείων μας, τα στοιχεία εργαζομένων ενδεχομένως να αποτελούν ένα από τα μεταφερόμενα περιουσιακά στοιχεία.
  5.4Νομικές Απαιτήσεις
  Διατηρούμε το δικαίωμα της αποκάλυψης οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου διαθέτουμε για εσάς σε περίπτωση που αυτό μας επιβληθεί από δικαστήριο ή μας ζητηθεί από κρατική Αρχή ή σε περίπτωση που κρίνουμε ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο ή επιθυμητό για μας ώστε να συμμορφωθούμε με το νόμο ή να προστατεύσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας ή την ιδιοκτησία μας. Επίσης, έχουμε το δικαίωμα διατήρησης των στοιχείων που συλλέγονται και επεξεργασίας αυτών με σκοπό τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τους κανονισμούς που αφορούν τη λογιστική και τη φορολογία.
6Δραστηριότητες Επεξεργασίας Δεδομένων με Κεντρική Διαχείριση
Όπως στις περισσότερες διεθνείς επιχειρήσεις, η διαχείριση ορισμένων τομέων των δραστηριοτήτων μας που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων και τους ανθρώπινους πόρους ασκείται κεντρικά, ώστε να μας επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση των εργασιών μας. Η κεντρική αυτή διαχείριση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διαβίβαση προσωπικών στοιχείων από τη μία χώρα στην άλλη. Για παράδειγμα, τα προσωπικά σας στοιχεία θα διαβιβαστούν και θα υποστούν επεξεργασία στις ΗΠΑ αν είστε εργαζόμενος ή υποψήφιος για εργασία: (α) σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη με τη Hyatt εταιρεία εκτός των ΗΠΑ∙ ή (β) ως Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής, Επικεφαλής Τμήματος ή σε άλλη στελεχειακή θέση σε οποιαδήποτε από τις οντότητές μας ή τις συνδεδεμένες με εμάς ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός των ΗΠΑ.
Αν εξετάζεται το ενδεχόμενο πρόσληψής σας για μια θέση εργασίας σε ένα ξενοδοχείο της Hyatt ή σε συνδεδεμένη ξενοδοχειακή επιχείρηση σε διαφορετική χώρα, ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία θα διαβιβαστούν στη χώρα όπου βρίσκεται η θέση εργασίας που πρέπει να καλυφθεί. Τα προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν ενδέχεται να διαβιβαστούν στους διευθυντές ή/και το προσωπικό του τμήματος ανθρωπίνων πόρων συνδεδεμένων με τη Hyatt εταιρειών σε άλλες τοποθεσίες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν μαζί σας για την ενδεχόμενη υποβολή αίτησης για άλλη θέση. Στη φόρμα αίτησης, θα έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε να μη συμβεί αυτό. Στις περιοχές δικαιοδοσίας, στις οποίες διαβιβάζονται τα εν λόγω στοιχεία, ενδέχεται να υπάρχει ή να μην υπάρχει νομοθεσία που να προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών σας στοιχείων στο εσωτερικό της Hyatt, η επεξεργασία τους διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής.
7   Ενημέρωση ή Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Στοιχεία
Με κάποιες περιορισμένες εξαιρέσεις, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να μάθετε τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για σας αποστέλλοντάς μας γραπτό αίτημα ταχυδρομικά ή μέσω e-mail στις διευθύνσεις που ορίζονται στην Ενότητα 9 παρακάτω. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνετε το ονοματεπώνυμό σας, τον τίτλο της τρέχουσας (ή της τελευταίας) θέσης σας και τον τόπο εργασίας στη Hyatt, ώστε να μπορέσουμε να βεβαιωθούμε για την ταυτότητά σας και για τα προσωπικά στοιχεία που τηρούμε για εσάς. Δεν μας επιτρέπεται να αποκαλύψουμε δεδομένα που δεν έχετε το δικαίωμα να λάβετε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. δεδομένα που αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με άλλο άτομο).
Διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε, εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, με μια αμοιβή για την επεξεργασία κάθε τέτοιου αιτήματος, που ανέρχεται συνήθως στα 20 δολάρια ΗΠΑ περίπου. Αν υποβάλετε περισσότερα του ενός αιτήματα σε μικρό χρονικό διάστημα το ένα μετά το άλλο, ενδέχεται να απαντήσουμε στο νεότερο αίτημα με παραπομπή στην προηγούμενή μας απάντηση και προσδιορισμό μόνο των στοιχείων, στα οποία υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές.
Δικαιούστε να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διακοπή της επεξεργασίας προσωπικών σας στοιχείων που διατηρούνται από εμάς, αποστέλλοντάς μας γραπτό αίτημα ταχυδρομικά ή μέσω e-mail στις διευθύνσεις που ορίζονται στην Ενότητα 9 παρακάτω. Αν συμφωνήσουμε ότι τα εν λόγω στοιχεία είναι εσφαλμένα ή ότι η επεξεργασία πρέπει να διακοπεί, θα τα διαγράψουμε ή θα τα διορθώσουμε. Αν δεν συμφωνήσουμε ότι τα στοιχεία είναι εσφαλμένα, σε κάθε περίπτωση θα καταγράψουμε στο σχετικό αρχείο ή τα σχετικά αρχεία το γεγονός ότι θεωρείτε τα στοιχεία αυτά εσφαλμένα.
8Αλλαγές στην Πολιτική
Όπως αλλάζουν συνεχώς οι επιχειρήσεις μας, έτσι ενδεχομένως να αλλάξει και η παρούσα πολιτική. Για να βοηθηθείτε, η παρούσα πολιτική φέρει ημερομηνία και έχει έναν αριθμό έκδοσης στο τέλος αυτού του εγγράφου.
9Αίτημα για Πρόσβαση σε Προσωπικά Στοιχεία, Ερωτήματα ή Παράπονα
Αν έχετε ερωτήματα σχετικά με την παρούσα πολιτική ή προβληματισμούς ή παράπονα σχετικά με τη διαχείριση της πολιτικής, ή αν θέλετε να υποβάλετε ένα αίτημα (με τον τρόπο που περιγράφεται στην Ενότητα 7 παραπάνω) για πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία που τηρούμε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
 • για τρέχοντες εργαζομένους, επικοινωνώντας με τον αντίστοιχο προϊστάμενο ή τον υπεύθυνο ανθρωπίνων πόρων∙ και
 • για υποψήφιους και πρώην εργαζομένους, επικοινωνώντας με το Συντονιστή Αιτήσεων της Hyatt στην ηλεκτρονική διεύθυνση Privacy.ApplicantCoordinator@hyatt.com.
Για παράπονα, ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί περαιτέρω και σε ανώτερο κλιμάκιο, στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή Ξενοδοχείου και τέλος στο Διευθυντή Προστασίας Απορρήτου.
Εκτός από τις δεσμεύσεις που ορίζονται στην παρούσα πολιτική, η Hyatt έχει διασφαλίσει τη συμμόρφωση με κάποιες από τις νομικές υποχρεώσεις που ισχύουν σε ορισμένες χώρες σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα σύνολο δεσμευτικών προτύπων και πολιτικών (που σε κάποιες χώρες ονομάζονται δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες) που έχουν εγκριθεί από μια σειρά από εθνικούς κανονιστικούς φορείς για θέματα προστασίας απορρήτου. Ως αποτέλεσμα, ανάλογα με τις συνθήκες και την τοποθεσία σας, ενδέχεται να είστε σε θέση να επιβάλετε την τήρηση των δικαιωμάτων προστασίας απορρήτου σας με τη χρήση των εν λόγω Προτύπων ή Πολιτικών μέσω του προαναφερόμενου κανονιστικού φορέα ή ενός δικαστηρίου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα πρότυπα και τις δεσμεύσεις, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Διευθυντή Προστασίας Απορρήτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@hyatt.com.
Όπως επισημαίνεται παραπάνω, όλα τα αιτήματα για πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς.
Ημερομηνία θέσης σε ισχύ: 1 Οκτωβρίου 2009